[Home Page]

GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

Ve znamení vysokých teplot se odehrával úvodní den patnáctého ročníku mezinárodní konference GIS – Seč 2003 – GIS ve veřejné správě. Ani téměř nedýchatelné ovzduší však účastníky neodradilo, a tak přednášeným referátům přihlížel prakticky plný velký sál.

Úvodního přivítání účastníků konference GIS Seč 2003 se ujal předseda České asociace pro geoinformace Josef Falt. Po něm promluvil děkan pořádající Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Čapek, který krátce představil svou fakultu. Vratislav Mansfeld z ústavu pro hospodářskou úpravu lesů podal stručný přehled informací o GISu ve své organi-zaci.

Sérii vystoupení zástupců České asociace pro geoinformace zahájil Jiří Hiess, který účast-níky stručně seznámil s úvodní studií GIS pro krajské úřady. Úkolem studie je mj. definovat GIS na krajské úrovni a určit minimální nepodkročitelný standard GIS na krajích. Termín dokončení studie (konec letošního roku) není ohrožen, již koncem tohoto měsíce by měly být k dispozici první veřejné výstupy.
Petr Kubíček informoval o aktivitách CAGI na projektu INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). V České republice se byly v rámci tohoto programu řešeny čtyři projekty – JANISOR, MIDAS, Atlas životního prostředí v Praze a Analýza trhu práce.
Jiří Horák se věnoval projektu GINIE (Geographical Information Network in Europe), ale především systému Webcastle – metainformačnímu systému pro evidenci a vyhledávání přípa-dových studií z oblasti geoinformatiky. Systém je vytvořen na základě ISO normy pro metadata a jeho jádrem je metainformační systém MIDAS. Tématem příspěvku Josefa Hojdara byl aktuální problém dostupnosti geodat veřejné správy v evropském kontextu. O základních datových bázích geodat a možnostech jejich implementace v našich podmín-kách byl příspěvek Václava Čady. Posluchači se mohli dozvědět definici pojmu geodata, infor-mace o nutnosti existence infrastruktury geodat a jejich charakteristických vlastnostech, o základních datových fondech atd.
Sekci zakončila Bronislava Horáková stručnou historií metainformačního systému MIDAS, který dnes existuje kromě své „klasické“ varianty také v podobě „plničky“ systému – MIDASLite. Tento týden byl ukončen projekt MIDASprax, tedy série školení odborných pracovníků GIS ve veřejné správě s cílem provést osvětu v oblasti metadat. Toto vystoupení bylo tečkou nejen za sekcí, ale i za současnou podobou MIDASu. Systém bude nutno přebudovat, nová koncepce říká, že systém musí k metadatům, která musejí být pořizována a spravována přímo u správce dat.

Po přestávce popsal Tomáš Holenda z Ministerstva vnitra ČR problematiku převodu softwa-ru a dat z okresních úřadů a komplexní informatizaci krajů. Na něj navázal Jiří Bradáč ze spo-lečnosti T-Mapy referátem o úvodní studii GIS kraje. Tato studie byla započata v minulém roce pro Plzeňský kraj, poté následoval kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Vysočina. V letošním roce byly objednány studie pro zbytek krajů s výjimkou Prahy. Syntézou individuálních studií pro jednotlivé úřady vznikne typová studie GIS na krajských úřadech.
Tomáš Duchosav z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ověřoval možnosti využití ArcIMS pro účely MIDASu, konkrétně pro práci s plošným rozsahem datových souborů.
Bohumil Vlček prezentoval produkty Zeměměřického úřadu – ZABAGED, Státní mapu v měřítku 1:5000 včetně její rastrové podoby, která by měla nahradit Státní mapu odvozenou, a tištěné novinky – mapu správního členění ČR (1:500 000) a mapu nových krajů s jejich správ-ním členěním (1:200 000).

Eva Pauknerová z České asociace pro geoinformace tradičně informovala o Geoaplikaci roku. Již čtvrtý ročník této soutěže o nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné správě byl letos aktuálně věnován praktickému uplatnění GI(T) při povodních. První ce-nu si odnesl GIS MČ Praha 4 při povodni (Úřad městské části Praha 4 a společnosti Sirion a Hydrosoft Praha), druhé místo patří Digitálnímu povodňovému plánu (Hydrosoft Veleslavín), třetí příčku obsadil GIS MISYS Povodeň (GEPRO). Zvláštní cenu získal Povodňový model Pra-hy (DHI Hydroinform).
Poté se Eva Pauknerová věnovala projektu GINIE, v jehož rámci CAGI řešila dva podpro-jekty – výše zmiňovaný Webcastle a organizaci workshopu Vytváření podmínek pro užití geo-informací v kontextu rozšiřování Evropské unie, který se uskutečnil loni na podzim v Praze. Po-těšitelné je, že ČR ve srovnání se zahraničím rozhodně nezaostává, o čemž svědčí například pozitivní hodnocení prezentací českých příkladových studií.

Na závěr sekce představil Aart van Wingerden z ESRI Europe technologii g.net. V úvodu svého více než půlhodinového referátu vyjmenoval současné trendy v oblasti GIS – používání otevřených standardů, využívání Internetu pro publikování prostorových dat, přesun od GI-systémů ke GI-službám. Již dnes vznikají, a v budoucnu budou v ještě mnohem větší míře vzni-kat služby, využívající a poskytující prostorové informace, aniž by uživatel tušil, že v jejich po-zadí stojí GIS. Samozřejmostí při tvorbě podobných aplikací je používání Internetu a nejnovějších informačních technologií. Velkou výhodou GISů je možnosti prezentace dat po-mocí map, které jsou srozumitelné všem uživatelům bez ohledu na to, jakým jazykem hovoří. Orgánů veřejné správy by mohly být správci internetových protálů s nabídkou podobných slu-žeb, pomocí těchto portálů by mohly poskytovat svá data. Vizí do budoucna je každá domácnost připojená k g.net.
Podvečerní program
Díky delší diskuzi s ministrem Mlynářem odpadlo představení firem a hned se přešlo k sekci A – GIS jako součást IS VS, ve správě obcí a měst. V referátu o Územně identifikačním registru základních sídelních jednotek a jeho využití zaznělo, že distribuce ÚIR-ZSJ je od r. 2002 plně přes www.mmr.cz, kde jsou volně ke stažení datové pakety či datově-programovatelné pakety (s prohlížečkou). Volně navázal příspěvek Vývoj a využívání registru sčítacích obvodů ČR, zru-šila se přestávka a sekce rychle pokračovala referátem Nový výměnný formát ISKN a GIS, kde firma Arcdata představila import do ArcGIS se zachováním struktur a názvů tabulek, názvů polí a vztahů mezi tabulkami. Referenční datovou sadu lze zdarma stáhnout na www.arcdata.cz. Sekci zakončil příspěvek Multimediální geo-informace ve venkovských regionech s eko-turismem (systém ReGeo).
Časový skluz, horko, kuřecí stehno, chladivá koupel ve sprše či v přehradě, ale především večerní soutěž u mnohých zvítězili nad autentickým seznámením se s referáty této sekce. Naštěstí většina z nich je ve sborníku.

Marek Lesák

vyvěšeno: 15.06.2003
ID článku: 790
další informace: www.geoinformace.cz/clanek.php?id=789


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server] GISZ domova [Pošta]