[Home Page]

VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

POZVÁNKA na seminář

Český svaz geodetů a kartografů pořádá dne 26. září 2003 odborný seminář na téma "VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ".

Seminář se bude konat v budově Úřadu městské části Praha 8-Libeň (Bílý dům) - od 9.00 hod. (prezence od 8.00 hod.) - předpokládané ukončení do 15.00 hod.
Vložné na seminář činí: pro
členy ČSGK 700,- Kč
nečleny ČSGK 780,- Kč
členy Inf. centra a Klubu OG 390,- Kč

Adresa pro příjem přihlášek: Český svaz geodetů a kartografů, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel/fax/zázn.: 221082374 (Ing. Jiří Vaingát), E - mail: geodeti@csvts.cz

Bankovní spojení pro převod vložného:
Česká spořitelna a.s., Pob. Praha 1, č. účtu: 1937568329 / 0800, Var.symbol: 172609 Konst.symbol: 0308

Uzávěrka přihlášek: 20. září 2003
ČSGK není plátcem DPH, IČO ČSGK: 00552739

K tematu semináře:
Od poslední podstatné novely zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb. uplynul již více než rok, od zakotvení společenství vlastníků jednotek coby právnické osoby a jeho zápisu do veřejného rejstříku uplynuly již více než dva roky. Pro blízkou dobu není plánována podstatná novela. Seminář tak nabízí účastníkům aplikační poznatky jak z poslední novely, tak i z jiných kolizních míst zákona. Výklad se zaměřuje na postavení společenství vlastníků coby právnické osoby i na její vnitřní právní režim, orgány společenství, jejich působnost a složení, vznik a zánik funkcí. Široce a do hloubky pojednává povinnost zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek, náležitosti návrhu a soudu předkládané doklady, zápisy změn a výmaz z rejstříku.

Důvod k účasti:
Právní úprava společenství vlastníků jednotek coby právnické osoby je do značné míry nedokonalá a neúplná, přičemž velkou část otázek je nutné překlenout výkladem, pro nějž je do značné míry určující současná praxe. Seminář poskytne odpovědi jak na otázky spojené se situací, kdy společenství vlastníků jednotek vzniklo a je nutné ustavit orgány, přijmout stanovy a podat návrh na zápis do rejstříku, tak i na případy, kdy dochází ke změnám stanov či změnám v orgánech. Odpoví také na otázky spojené se vznikem a zánikem členství ve společenství a na otázky případných sporů, u nichž by přicházel v úvahu návrh resp. žaloba k soudu.

Lektory semináře jsou:
Ing. Květa Olivová - Český úřad zeměměřický a katastrální
JUDr. Josef Holejšovský - Vrchní soud v Praze
Ing. Marta Neplechová,CSc. - býv.prac. Ministerstva financí ČR

sekretariát ČSGK

vyvěšeno: 15.08.2003
ID článku: 837


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
Z domova ČSGK
Vševědna
[Pošta]