[Home Page]

Z prvního dne 15. Kartografické konference

Jednání 15. Kartografické konference, rozvržené na dny 4. a 5. září 2003, bylo doslova nabito množstvím plenárních referátů a plakátových sdělení. Zahajovacími proslovy otevřeli konferenci zástupci hostitelské školy a představitelé obou národních kartografických společností. Věcný program odstartoval krátkým příspěvkem o nedávném kongresu Mezinárodní kartografické asociace v jihoafrickém Durbanu její novopečený prezident doc. Milan Konečný z Masarykovy univerzity v Brně. Připomněl snahu ICA o intenzivní propojení kartografie s moderními geoinformačními technologiemi, ve kterém jsou spatřovány zásadní perspektivy širokého společenském (a ekonomického) uplatnění moderní mapové tvorby. V navazujícím referátu tuto skutečnost již demonstrovala dr. T. Hrnčiarová ÚKE SAV na příkladu nedávno dokončeného Atlasu krajiny Slovenskej republiky. Zajímavými retry byla následující trojice refrátů týkajících se kvality, významu a použitelnosti historických kartografických děl – konkrétně map rakouských, resp. rakousko-uherských vojenských mapování. Slovenští kolegové (B. Klein) uvažují o vydání map 1. vojenského mapování z území Slovenska v 10 dílech (210 listů) s objemným doprovodním textem (1100 stran celkem) po vzoru slovinských kartografů, kteří se podobného úkolu nedávno úspěšně podujali. Z technologického hlediska je velice zajímavým program vypracovaný prof. B. Veverkou na ČVUT umožňující konverzi listů map II. vojenského mapování do některé v současnosti používané projekce, mj. S-JTSK nebo S-42. V dalším bloku příspěvků byly v podání N. Nikšové demonstrovány poznatky z výstavby Základní báze GIS jakožto do jisté míry slovenské obdoby české ZABAGED. Výhodou ZBGIS jako součásti slovenské národní prostorové infrastruktury je funkční návaznost na evropské struktury a očekávaná externí přístupnost pořízených dat. Užitečný byl rovněž vstup do problematiky hodnocení kvality geoprostorových dat I. Ivánovou. Ačkoliv existují normy pro posuzování kvality geodat – u ICA, CET/TC či přímo ISO, kvalita jako „fitness for use“ bude do značné míry ohlasem uživatele na nabízená data. P. Kubíček z pražského Intergraphu ČR demonstroval v příspěvku „Digitální kartografie a OpenGIS“ výhody standardů zaváděných Konsorciem OpenGIS a použitelnost rozhraní WMS a WFS při zpřístupňování geodat veřejnosti. Zapojení ZBGIS do evropských struktur prostorových informací pak podrobně rozebrala E. Mičietová z Bratislavy. D. Fičor vystoupil s pojednáním o nezbytnosti úprav a doplnění geografického názvosloví. V současné době totiž na Slovensku existují až desítky bezejmenných hraničních toků, které nejsou popsány v katastru nemovitostí, avšak ministerstvo zemědělství, vědomo si tohoto nedostatku, pojmenovalo tyto objekty podle vlastní úvahy, ovšem bez konzultací s dalšími institucemi. Plenární jednání bylo až do pozdních odpoledních hodin přerušeno diskusemi u plakátových sdělení. Těch se sešlo kolem desítky a týkaly se jak rozmanitých teoretických a praktických problémů kartografické tvorby, tak ukázek činností kartografických (a geodetických, GIS a DPZ) pracovišť vysokých škol na Slovensku a v ČR, případně některých ústavů. Podvečerní blok referátů byl věnován posouzení kvality českých a slovenských školních atlasů ústy H. Kramárekové a S. Nováka. Zcela netradiční byl příspěvek J. Šímy věnovaný odborné terminologii v kartografii a geoinformatice obecně. Ukazuje se, že obzvláště česká geoinformatika disponuje množstvím neuvěřitelně upravených anglických výrazů, za které by se nemusel stydět ani uliční slang. Jejich použití vypadá zdánlivě „velmi odborně“, ovšem český jazyk má pro jejich obsah řadu daleko výstižnějších slov domácího původu. Nezbytná standardizace by také prospěla i odborným termínům ve smyslu přesnějšího vyhrazení sfér jejich použití. Ostatně i výraz „geoinformatika“ také nemá nejpevnější postavení mezi konkurenčními pojmy. „Globální určování polohy“ jako název disciplíny zní dokonce lépe než pouhé „GPS“. P. Buchar z FAST ČVUT poukázal na časté chybování při výběru nejvhodnějšího zobrazení pro mapy územních celků rozdílných geometrických tvarů. Závěrečný příspěvek M. Rybanského z VA Brno demonstroval atraktivní aplikaci integrovaného využití rozmanitých podkladů o území při hodnocení průchodnosti terénu a vyhledávání optimálních přesunových tras pro vojenskou techniku, ale i pro řešení náhlých krizových situací v krajině. Po skončení prezentací zasedla ke sněmování Kartografická spoločnosť SR a mimo jiné zvolila předsedu svého výkonného výboru, kterým se opět stal doc. J. Čižmár. Navazující společenský večer pak byl beze zbytku využit k neformálním diskusím a konzultacím, pro které nabité plenární jednání a postery nestačily.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 08.09.2003
ID článku: 859
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=862

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
Fotogrammetrie Ze zahraničí
[Pošta]