[Home Page]

Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

Spíše tématickým, než topografickým aspektům geoinformatizace kartografie byl věnován druhý den jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu. Své představy o odborné prezentaci geoúdajů demonstrovala D. Kusendová z Bratislavy. Dosavadní praxe má k ideálu značně daleko. Kartografie i geoinformatika jsou sice prezentační a zpracovatelské nástroje geodat, ale jejich vývoj nespočívá jen v rozvoji vlastních odborných poznatků, ale je ovlivňován technologickým pokrokem a výsledky geovědních oborů. V. Voženílek v navazujícím přípěvku nastínil možnosti propojení technologií kartografie a geoinformatiky při prezentaci kartografických modelů sesuvů, které nabízí řadu závažných inspirací.

B. Petrisková uvedla vstupní ideje do právě koncipovaného modelu větrné půdní eroze v GIS, který je založen na aplikaci vybrané kartografické dokumentace (BPEJ) a klimatických bodových údajů. Očekávané alternativní kartografické produkty si kladou za cíl podpořit lokalizaci diferencovaných opatření. Nesporně zajímavým byl příspěvek J. Havrlanta z FAST ČVUT v Praze o využití jazyka VRML pro tvorbu statických a animovaných modelů území. Sestavná technologie umožňuje zdánlivý pohyb pozorovatele v modelu a prohlížení jeho částí z operativně vybírané polohy a úhlů.
Také toto dopolední jednání přešlo v posterovou prezentaci, v níž byla předvedena další desítka výsledků rozmanitých projektů s výstupy do kartografických modelů.

Páteční odpolední jednání byly mírně poznamenáno předvíkendovým termínem a s tím spojenou absencí části ze 155 registrovaných účastníků konference. Zbylí přítomni si tak mohly vyslechnout informace J. Oťaheľa o zkušenostech s mapováním změn krajinné pokrývky v rámci projektu CORINE na území SR. M. Mulková dokumentovala výhody využití ČB leteckých snímků v multitemporální analýze. Na příkladu vybraného území OKR dokumentovala vývoj lokalit dotčených poklesy poddolovaných území. Moderní automatickou aerotriangulací jako technologie vedoucí k pořízení kvalitních podkladů o území se věnoval J. Čerňanský. Na příkladu bloků LMS dokumentoval nejen tématický obsah tohoto materiálu, ale také jeho zpracovatelské možnosti a pozoruhodnou polohovou přesnost. V navazujícím příspěvku informoval J. Kolejka o stavu a parametrech právě dokončované bezešvé barevné digitální letecké ortofotomapy České a Slovenské republiky z produkce GEODISu v kladu listů SMO 1:5000 a o některých možnostech jejího využití. V tomto díle se nabízí zdroj kvalitních tématických a polohových údajů, jaký zatím nemá v obou státech obdoby. Závěrečný příspěvek téhož řečníka uvedl na konkrétní ukázce problematiku logické (nejen formátové a geometrické) integrace rozličných tématických podkladů do multiparametrových informačních vrstev v GIS a jejich využití pro různé účely v managementu území. Na příkladu krajinného plánování byla demonstrována ukázka 4D kartografie přinášející do mapové tvorby a jejího využití pohyb (3D modelu, zdánlivě pozorovatele a procesu v modelu).

Závěrem přijalo plénum 15. Kartografické konference čtveřici doporučení v tom, že je třeba mimořádně posílit procedury standardizace kartografické a geoinformační terminologie, nadále prosazovat zavádění moderních geoinformačních technologií do kartografické tvorby, iniciovat posílení legislativního postavení kartografů a geoinformatiků a uspořádat příští, tj. 16. kartografickou konferenci v České republice v roce 2005.

Účastníci si domů, kromě množství poznatků a osobních kontaktů, odvezli bohatou publikovanou dokumentaci. Při příležitosti 15. Kartografické konference vyšlo speciální číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor, Kartografických listů a v úhledném svazku sborník příspěvků konference, ať již byly prezentovány v plenární nebo posterové sekci.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 08.09.2003
ID článku: 862
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=859

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]