[Home Page]

Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“

Slavnostní zahájení sympozia se neobešlo bez drobných změn v programu. Zatímco zahraniční představitelé významných organizací se dostavili v plném počtu, ministři české vlády se kvůli zaneprázdnění omluvili a vyslali za sebe své zástupce, kteří se však svých úkolů zhostili velmi dobře a dodali úvodním partiím setkání punc prioritního státního zájmu o tuto oblast informační politiky. Netradiční úvodní videoshow na téma „Azerbajdžánská ropa“ nastolilo pak mnohokrát připomínanou skutečnost, že energie je motorem lidstva a že jsou mezi námi jak bohatí, tak chudí, a že z tohoto jejich odlišného statutu vyplývá odlišný přístup k technologiím a datům, a tím pádem také k pozitivním výsledkům z jejich užívání. Vzhledem k tomu, že heslem sympozia byly „Informační zdroje pro globální trvalou udržitelnost“ (Information Resources for Global Sustainability), tento aspekt důkladně pojednali především zahraniční mluvčí odpovídajících organizací. Prof Radermacher z Univerzity v Ulmu, zastupující Global Society Dialogue, osvětlil možná pozitiva geoinformatiky v postupující globalizaci, které mohou umožnit tak potřebnou empatii – vcítění se do situace a starostí jiných. Geoinformační technologie mohou podpořit rozmanitost, jen je třeba v tomto směru pracovat. Podle něj je nynější situace „bolestivá, ale nadějná“. V tomto duchu mj. pohovořil náměstek ministra zahraničí vlády ČR Pavel Vosalík, který sympozium označil za další potřebný krok k vzájemnému pochopení různých kultur (v zásadě tedy alespoň těch, které již přístup ke geoinformacím mají – pozn. autora). Je třeba pěstovat pocity globální odpovědnosti. To lze interpretovat jako odpovědný vztah jednotlivce, skupin, organizací, národů atd. za to, co se s planetou stane – pozn. autora. Z příspěvku paní Kláry Volné, zastupující ministra informatiky pana Mlynáře, si účastníci mohli udělat solidní přehled o aktivitách tohoto nového ministerstva v domácí informační politice. V podobném duchu, znamenajícím mimořádnou podporu geoinformatiky jako služby veřejnosti, pohovořili také zástupci ministerstva životního prostředí (Jiří Hradec) a ministerstva vnitra (Tomáš Holenda). Posledně jmenovaný uvedl příklad malé obce ze středních Čech, kde zavádění elektronické informovanosti a e-správy narazilo na odstup nejen starší generace, ale i současných mladších dospělých, a nic tomu nepomohla ani intenzivní angažovanost dětí a mládeže. Zevrubné informace o úkolech a fungování NEMOFORa bylo možné se dozvědět z úst poslankyně Věry Nedvědové. Prof. Francisco Ayala z USA (nedávno obdržel z rukou rektora Masarykovy univerzity prof. Jiřího Zlatušky čestný doktorát) přirovnal současnou informačně technologickou revoluci za analogii převratu způsobeného prvním vyrobeným kamenným nástrojem rukama Homo habilis před 2 miliony let a podobně první neolitické zemědělské revoluce před 10 000 lety. Všechny technologické revoluce byly doprovázeny ohromným nárůstem životní úrovně a růstem počtu obyvatelstva. Nyní ovšem není další početní nárůst populace vítán, je třeba jej stabilizovat a umožnit mu vyšší sociální standard, a geoinformatika může věci pozitivně přispět. Optimisticky vyzněl i příspěvek prof. Huadonga Guo z ČLR, který mj. oznámil vznik nové organizace „International Society for Digital Earth“. Bart Hoogenraad za společnost INTERGRAPH – platinového sponzora sympozia - uvedl iniciativy tohoto geoinformačního giganta na poli globální sustainability. Ačkoliv o snaženích FAO v dané oblasti je známo mnoho, určitě zajímá byla zjištění týkající se činnosti této organizace v oblasti geoinformačních technologií z úst pana Jelle Hielkemy. V maratónu slavnostních příspěvků rozhodně nezapadly informace o činnosti organizace CODATA (Horst Kremers z Berlína) rozvíjející způsoby předávání geoinformací lidem bez rozdílu vzdělání. Prof. Bengt Rystedt ze Švédska (během sympozia obdržel z rukou prorektora Masarykovy univerzity prof. Jana Slováka pamětní medaili) promluvil za ICA a připomněl ozvěnu z environmentálního summitu v Rio de Janeiru „think globally, act locally“, což platí i pro kartografii. Raoul Weiler z Římského klubu obohatil vzdělanostní úkoly lidstva o „učit se znát“, „učit se dělat“ (úspěšně) a „učit se být“ (v míru s ostatními). Další vzdělávání je jádrem veškerých snah o zlepšení situace na Zemi. Oldřich Pašek z ČÚZK uvedl Brno jako jedno z hlavních středisek geoinformatiky v ČR a zdůraznil naděje resortu vkládané do očekávaného vývoje příštího desetiletí. Eva Pauknerová za ČAGI přiblížila publiku české geoinformační iniciativy směřující k vybudování „network knowledge society“. Opomenuty nezůstaly geoprojekty TEREZy, kterých ze účastní kolem stovky českých škol. S pozdravy vystoupili rovněž zástupci ISPRS (jak se ukázalo - pan Ammatzia Peled) a rektor Masarykovy univerzity senátor Jiří Zlatuška. Dvojitou tečkou za úvodním dnem byly příspěvky paní Myry Bambacus z NASA – jednoho z hlavních sponzorů setkání, a Petera Johnstona z Evropské unie, kterým byly společné vize budoucí role geoinformatiky ve světě a sjednocené Evropě. Nedílnou součástí programu byla hudební představení a závěrečná neformální diskuse u prostřených stolů.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 22.09.2003
ID článku: 906

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] Z domova [Pošta]