[Home Page]

Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge

Ve třetím červencovém týdnu, kdy se čeští a moravští zeměměřiči potili v tropických teplotách (doufám, že na dovolené), jsem se spolu s doc. Konečným a ing. Havašem zúčastnil v chládku historické St. John’s College v Cambridge zajímavé konference.

Před 75 lety se poprvé setkali v Cambridge přední zeměměřiči na mezinárodním zeměpisném kongresu. Britské impérium se od té doby přeměnilo na Commonwealth stejně jako se měnily názvy organizací, které sdružovaly britské zeměměřiče. Z původního 3letého intervalu se stal interval čtyřletý a z události britské se stala událost světového významu. Letošní »2003 Cambridge Conference«, kterou již pravidelně organizuje britská mapovací agentura »Ordnance Survey« (dělostřelecké vyměřování) hostila více než 200 delegátů z 72 zemí. Tématem konference bylo poslání národních mapovacích služeb jako organizací připravující rámec pro budoucí rozvoj.

Pro čtenáře, kteří dosud neslyšeli o Ordnance Survey (OS) zmíním několik základních údajů. Ordnance Survey je státní agentura, která je v dnešních dnech samofinancovatelná a přirovnáme-li ji k českým poměrům poskytuje podobné produkty jako pražský Zeměměřický úřad. Organizačně podléhá ministru pro rozvoj infrastruktury a volný čas a stejně jako tomu je i v našich zemích pan ministr přislíbil konferenci zahájit a poté se omluvil a nepřišel. Společenské zahájení konference bylo věnováno 200letému výročí zahájení triangulace v Indii. Úsměvy na zahájení jen zářily obě dámy, významné osobnosti konference: Vanessa Lawrence (viz Zeměměřič č. 6+7/2000), výkonná ředitelka OS a Preetha Pulusani, presidentka společnosti Intergraph, sponzor konference.

Multimediální program, dokumentující celou historii mapování Indie měl velký ohlas jak u účastníků z asijského kontinentu, tak i u těch, kteří jsou »sponsory« pokroku ve všech částech světa.

Takřka čtyřdenní prostor pro přednášky a diskuze umožnil konfrontovat jak výsledky dosažené agenturami od poslední konference v roce 1999 navzájem, tak i »politické« podmínky pro práci mapovacích služeb.

Úvodní projev profesora M. Molenaara z Holandska otevřel fórum na téma přechodu od technologie mapových listů k modernímu poskytování informací prostřednictvím internetu. Vizualizaci dat navrhuje pan profesor přenechat partnerům. Jako nezbytnost se jeví standardizovat mechanizmy poskytování (zmínil GML) a tím umožnit rozvoj uživatelských aplikací těm, pro které je »monopolní« postavení státu výzvou.

Paní Barbara Ryan (United States Geological Survey – USGS) na téma »mapa jako součást infrastruktury« představila národní mapu a zmínila většinu účelů, kde se používá. Největší pozornost věnovala bezpečnostnímu využití, boji proti terorismu a obnově po přírodních katastrofách. Bezúplatné poskytování geografických dat má ve Spojených státech podporovat zdravou a silnou ekonomiku, podporovat rozvoj, spravovat půdu a přírodní zdroje, podporovat vědecké a výzkumné organizace stejně jako poskytovat informace jednotlivcům. Ve střednědobém výhledu USGS počítá s aktualizací dat v periodách 0,5 až 3 roky. Současný stav zaznamenává oblasti, kde nebyly mapy revidovány i 27 let. Velká pozornost je věnována spolupráci s partnery, paní Ryan popsala zejména technologické problémy. Při přednášce nebyly presentovány žádné ekonomické údaje, v soukromí však přesvědčení, že data USGS znovu ekonomice Spojených Států pomohou na nohy.

Pan Morebodi z Botswany představil svoji vizi o národní agentuře do roku 2016, kdy Botswana oslaví 50 let své nezávislosti. Odvážný program země, která nezačíná o nuly, stejně jako vystoupení charismatického pana Morebodiho vzbudily mezi delegáty patřičný respekt.

Generální sekretář mezinárodního výboru pro globální mapování pan Maruyama v souvislosti s potřebou podpory trvalého rozvoje zemí třetího světa informoval o pokroku při pořizování mapy měřítka 1 : 1 000 000. V současnosti na projektu spolupracuje 129 zemí. Přestože tomuto projektu je věnována pozornost již více jak 10 let, výsledky ohromující nejsou. Dosud je k dispozici jen 9 % zemského povrchu. Dokončení úplného pokrytu se předpokládá do roku 2007. Ke stejnému datu budou k dispozici i družicová data pro potřeby analýz životního prostředí. Nelze nezmínit, že technologicky tento projekt podporuje společnost ESRI.

Pochvalná slova o českém zeměměřictví zazněla od paní Pulusani (Intergraph), která zmínila výsledky Masarykovy university v Brně při mapování archeologických nálezů v uplynulých 40 letech. Intergraph jako jedna z nejvýznamnějších společností poskytující řešení v prostředí geoinformací bude věnovat pozornost otevřeným standardům, bez z kterých není možné dnešní databáze efektivně »vytěžit«.

Současný president sdružení Eurogeographics a šéf švédského Lantmateriatu, Joakim Ollén otevřel blok, který měl přinést argumenty pro varianty financování mapovacích a katastrálních služeb. Švédský model předpokládá prvotní investici státu do pořízení hardwaru, aplikačního vybavení a sběru dat a poté průběžné financování údržby dat částečně státem i uživateli služeb. Podobný pohled mají Švédové i na poskytování internetových služeb. Jednoduché nahlížení poskytují zdarma, cenné produkty zpoplatňují.

Hlavní topograf/hydrograf z Nového Zélandu pan Spittal, ve své presentaci jako dirigent orchestru popsal koordinaci vládních a privátních organizací při komponování »geoprostorové rapsodie«. Jeho organizace má za úkol do 12 měsíců v koordinaci s policií, armádou, záchrannými službami a hasiči poskytnout vládě databázi, která bude obsahovat silniční síť, adresní body a místní názvy. Topografická data jsou poskytována i prostřednictvím internetu a jsou zpoplatněna jen symbolicky. Tento blok přinesl pohledy z různých koutů světa. O tom, které služby a data budou zpoplatněny nebo poskytovány zdarma je věcí politiků. Ti také musí případně najít prostředky na financování náročných technologií. Úlohou odborné veřejnosti je navrhovat taková řešení, z kterých bude profitovat uživatel.

Nezmínit na konferenci, která se zabývá rámcem pro budoucnost globální infrastrukturu prostorových dat (GSDI), aktivitu vzniklou v USA, která postupně sbírá první úspěchy by mi určitě nebylo zapomenuto. Iniciativa, která má za cíl povýšit národní programy geoinformační a prostorové infrastruktury na programy globální podporují všichni významní poskytovatelé geo-řešení. Věcné řešení včetně finančního řešení představil A. R. Stevens. V bloku, který se zabýval zapojením soukromého sektoru zazněla pro některé delegáty provokující otázka, zda by malá výkonná firma mohla obdržet licenci na tvorbu některých produktů. Z počtu vystavovatelů, kde převahu tvořily britské softwarové firmy, byl zřejmý zájem na využití základních dat OS v aplikacích GIS a při tvorbě mapových děl. Příkladem úspěšné spolupráce je např. vydavatelství atlasů Philipś.

Součástí konference byla i exkurze do některé z organizací mapování (civilní i vojenské) nebo do Land Registry. Protože Zeměměřický úřad stojí před rozhodnutím, jak po dokončení ZABAGED tuto databázi co nejefektivněji poskytovat, vybral jsem si návštěvu Ordnance Survey. Sídlo agentury je na jižním pobřeží v Southamptonu, v moderní budově, která nese známky bouřlivého rozvoje technologií a provozy nedávno sloužící výkonné tiskárně dnes slouží zejména ke společenským účelům. Zde nechť čtenář rozumí zejména ke komunikaci mezi zaměstnanci a vedením za účelem co nejefektivnějšího fungování agentury. Organizace pod vedením paní Lawrence prošla v posledních třech letech významnými strukturálními změnami, kde přeškolení zaměstnanců a vytvoření efektivní týmové spolupráce bylo základem strategické změny.

Nosným produktem OS je »OS Master Map«, digitální databáze, která obsahuje 4 vrstvy: ortofotomapu, databázi poštovních adres, databázi silniční sítě a topografickou vrstvu, která obsahuje 9 tematických bloků. Popsat celou produkci Ordnance Survey by vydalo na další článek. Mezi zajímavé patří například vydání map pro 11leté školáky, výrazný posun v přechodu na digitální produkty, ale i cena map pro turisty, která se pohybuje mezi 4 – 7 librami.


Co napsat závěrem? Nadšení, s kterým 10 profesionálů Ordnance Survey připravovalo od minulého podzimu konferenci je obdivuhodné. I bez pana ministra na zahájení odvedl tým OS vedený Vanessou Lawrence, ředitelkou, výtečnou práci.

Oldřich Pašek, ČÚZK

vyvěšeno: 03.10.2003
ID článku: 933


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server]
Katastr nemovitostí
Kartografie GIS
Ze zahraničí
[Pošta]