[Home Page]

Protikorupční program ČÚZK

Předseda ČÚZK 29.9.2003 podepsal Opatření předsedy č.j.: 4605/2003-1 ze dne 29. září 2003, kterým se vydává Protikorupční program Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Toto opatření předsedy nabylo účinnosti dnem podpisu.


Opatření předsedy č.j.: 4605/2003-1 ze dne 26. září 2003, kterým se vydává Protikorupční program ČÚZK

Podle ust. čl. 10 odst. 2 písm. e) Organizačního řádu ČÚZK č.j. 836/1994-11, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, vydávám Protikorupční program ČÚZK uvedený v příloze tohoto opatření a ukládám všem vedoucím zaměstnancům v resortu plnit úkoly v něm stanovené.
Plnění stanovených opatření bude průběžně kontrolováno v rámci řídící kontroly a interního auditu.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.
Ing. Karel Večeře, předseda


Příloha k č.j. 4605/2003-1
Protikorupční program Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Korupcí se pro účely tohoto materiálu rozumí poskytování (na straně jedné) a získávání (na straně druhé) neoprávněných výhod za úplatek, přičemž úplatkem nemusí být jen finanční hodnota, ale může to být např. jiná výhoda příjemce. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu mravním selháním jednotlivců. Schopnost institucí korupci potlačovat a bránit se jí je pak současně indikátorem kvality její vnitřní kultury.
V oblastech působnosti resortu ČÚZK lze spatřovat zvýšená rizika možného korupčního ohrožení především při rozhodování o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí (KN) a při provádění zápisů do KN.
V oblasti rozhodování o povolení vkladu práv do KN jde především o rizika u zaměstnanců katastrálních úřadů (KÚ), kteří jsou zmocněni k tomuto rozhodování, v oblasti provádění zápisů do KN jde především o zaměstnance KÚ, kteří navrhují a kontrolují zápisy změn do katastrálního operátu.
V dalších oblastech činností zajišťovaných orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí (zadávání veřejných zakázek, hospodaření s rozpočtovými prostředky, další činnosti státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí) jde především o potřebu dlouhodobých preventivních opatření.
Osobami zodpovědnými za realizaci protikorupčních opatření jsou všichni vedoucí zaměstnanci v resortu ČÚZK.


Protikorupční opatření

Protikorupční opatření jsou rozdělena do tří částí. V části A jde o opatření dlouhodobého charakteru, jejichž cílem je zajištění protikorupční odolnosti zaměstnanců jejich výběrem a systematickou přípravou. V části B jsou uvedena opatření v oblasti předpisů a spolupráce s jinými orgány a v části C organizační, technická a další opatření omezující riziko korupce.

A) Opatření dlouhodobého charakteru v personální práci a vzdělávání
1. Zajistit při přijímání zaměstnanců na vytipované pozice zkoumání rizikových faktorů (hodnotová orientace, vnější a vnitřní oslovitelnost, postojová shoda aj.), které mohou ovlivnit jejich chování v možném korupčním prostředí, psychodiagnostickými metodami.
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé katastrálních úřadů
Termín: průběžně od 1. 1. 2004

2. V rámci personálního auditu věnovat pozornost problematice možných korupčních ohrožení a výsledná zjištění využít při personálním plánování.
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé KÚ
Termín: průběžně od 1. 1. 2004

3. Zavést systém soustavného monitoringu katastrálních úřadů s ohledem na možná korupční ohrožení formou průzkumů postojů klientů a výsledky využívat pro hodnocení korupčních rizik a přijímání protikorupčních opatření na jednotlivých KÚ.
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
Termín: do 31. 12. 2003

4. Ve vstupním vzdělávání v rámci adaptačního procesu pro nově přijímané zaměstnance věnovat zvýšenou pozornost Kodexu etiky zaměstnanců v resortu ČÚZK a seznamovat zaměstnance s protikorupčními opatřeními na pracovištích.
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK a ředitelé KÚ.
Termín: průběžně od 1. 1. 2004

5. V rámci resortního skupinového odborného vzdělávání zavést témata zaměřená na problematiku korupce (sociálně psychologická hlediska korupčního chování, právní aspekty korupce, etika a korupční prostředí).
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
Termín: 31. 10. 2003

6. V dlouhodobě koncipovaných programech vzdělávání vrcholového a středního managementu zařadit blok věnovaný problematice korupce ve státní správě vč. právních a etických aspektů a sociálně psychologických hledisek korupčního chování.
Zodpovídá: ředitel personálního odboru ČÚZK
Termín: 31. 10. 2003

B) Opatření v oblasti předpisů a spolupráce s jinými orgány 1. Připravit v rámci platné zákonné úpravy dohodu mezi Policií ČR a ČÚZK ke zkvalitnění spolupráce včetně komunikace a zajištění výměny poznatků nezbytných pro činnost související zejména s případy korupce.
Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK
Termín: do 31. 12. 2003

2. V rámci procesu tvorby právních i technických předpisů posuzovat i možná rizika vytváření korupčního prostředí na KÚ.
Zodpovídá: ředitel odboru legislativy a metodiky katastru nemovitostí ČÚZK
Termín: průběžně

3. Využívat materiály, zkušenosti a informace nevládních organizací z boje proti korupci (např. publikace Transparency International).
Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci v resortu ČÚZK
Termín: průběžně

C) Organizační, technická a další opatření omezující riziko korupce
1. Zajistit zveřejňování základních údajů z protokolu o vedených správních řízeních o návrzích na vklad práv k nemovitostem podle jednotlivých pracovišť KÚ na internetových stránkách a jejich pravidelnou aktualizaci s využitím údajů centrální databáze ISKN.
Zodpovídá: ředitel odboru informatiky ČÚZK
Termín: od 1. 1. 2004

2. Zajistit zveřejňování přehledu o skutečně dosahovaných průměrných lhůtách při vyřizování návrhů na vklad práv k nemovitostem podle jednotlivých pracovišť.
Zodpovídá: ředitel odboru informatiky ČÚZK
Termín: od 1. 1. 2004

3. Pravidelně vyhodnocovat dodržování lhůt stanovených právním řádem pro rozhodování o návrzích na vklad práv do katastru, vytipovávat pracoviště, která by mohla být ve zvýšené míře ohrožena korupcí vzhledem k nedodržování lhůt a přijímat opatření ke zkracování těchto lhůt.
Zodpovídá: ředitel odboru řízení územních orgánů ČÚZK a ředitelé KÚ
Termín: průběžně

4. Provádět pravidelné kontroly se zaměřením na dodržování zákonných lhůt pro rozhodování KÚ s cílem omezit rizika možného korupční ohrožení.
Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK a ředitelé zeměměřických a katastrálních inspektorátů (ZKI)
Termín: průběžně

5. Zajistit zveřejnění kontaktů sloužících k přijímání anonymních informací o korupci a vyhodnocení těchto informací pravidelně předávat předsedovi ČÚZK.
Zodpovídá: ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK a ředitelé ZKI
Termín: průběžně

6. V rámci řídící kontroly, interního auditu a veřejnosprávní kontroly věnovat zvýšenou pozornost kontrole zadávání veřejných zakázek.
Zodpovídá: vedoucí zaměstnanci v resortu a pracovníci zodpovědní za finanční kontrolu
Termín: průběžně

Text protikorupčního opatření nezískala redakce časopisů GEOinformace a Zeměměřič z ČÚZK a nelze jej tedy považovat za doslovné znění.

redakce

vyvěšeno: 13.10.2003
ID článku: 941


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]