[Home Page]

Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ

Tento materiál byl připraven 20. srpna 2003 pro schůzi Vlády ČR (MZ ČR - Č.j.: 31273/2003 -1000. ČÚZK - Č.j.: 3713/2003 -1). Materiál obsahuje 5 částí: Návrh usnesení, Předkládací zpráva, Důvodová zpráva, Návrh protikorupčního programu, Výsledky připomínkového řízení. Důvodem k vypracování materiálu bylo usnesení vlády ČR ze dne 19. 5. 2003 č. 473, ke Zprávě o korupci v ČR v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci. Materiál předložili Ing. Jaroslav Palas, ministr zemědělství ČR a Ing. Karel Večeře,předseda ČÚZK.
Vláda vzala na vědomí návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ obsažených v návrhu Protikorupčního programu resortu ČÚZK a uložila předsedovi ČÚZK realizovat navržená opatření a o jejich realizaci informovat 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra.


Předkládací zpráva

Vláda ČR uložila usnesením č. 473 ze dne 19. 5. 2003 předsedovi ČÚZK v rámci aktualizovaného Vládního programu boje proti korupci úkol předložit vládě do 31. srpna 2003 návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ (KÚ).
Důvodová zpráva obsahuje získané poznatky o možné korupci v činnosti KÚ a rozbor těchto činností s ohledem na míru možných korupčních rizik. Za jev podléhající značné míře možného korupčního ohrožení v činnosti KÚ je možné především považovat snahy některých klientů o přednostní vyřízení jejich podání ke vkladu práv do katastru nemovitostí (KN). Míra tohoto ohrožení závisí na době, za jakou se konkrétnímu KÚ daří vklady práv provádět. Nejhorší situace je na KÚ Praha-město a je způsobena především extrémně vysokým nárůstem počtu podání u tohoto úřadu. Nepříznivá situace je i na KÚ Praha-západ, Praha-východ, v Mělníku a ve Zlíně. Ostatní KÚ bez větších problémů dodržují lhůty pro rozhodování a zápisy vkladu stanovené právním řádem.
Základní opatření na úseku řízení KÚ směřující ke zkracování lhůt správních řízení o vkladu práv a zápisů do KN byla již přijata a jsou pravidelně čtvrtletně vyhodnocována a doplňována. KÚ Praha-město je přitom věnována individuální pozornost, byl za poslední rok posílen o více než 50 zaměstnanců, provedeny rozsáhlé personální změny na místech vedoucích zaměstnanců včetně ředitele a provedeny organizační změny s cílem zkrátit lhůty vyřizování podání a zamezit neodůvodněnému přednostnímu vyřizování některých podání. Účinnost přijatých opatření je vyhodnocována měsíčně. Určité problémy při realizaci tohoto nápravného procesu však mohou způsobit připravovaná úsporná opatření, s nimiž je spojeno snižování počtu zaměstnanců resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Další systémová opatření bránící možné korupci v činnosti KÚ jsou formulována v návrhu Protikorupčního programu resortu ČÚZK. V dlouhodobém horizontu jde o opatření v oblasti personální práce a vzdělávání zaměstnanců, ve střednědobém horizontu pak o opatření na úseku spolupráce s Policií ČR, opatření zvyšující transparentnost vedených správních řízení a posílení vnitřních kontrolních mechanismů.
Z dalších opatření bylo zvažováno i to, zda nezapracovat do právní úpravy možnost urychleného vyřízení návrhu na vklad práv za vyšší správní poplatek. Takové opatření však není navrhováno. Kolidovalo by se zákonem stanovenou zásadou priority zápisů a bylo by obtížné stanovit výši takového poplatku a způsob poskytnutí výnosu poplatku na krytí výdajů spojených se zajištěním takové služby tak, aby bylo dosaženo očekávaného efektu (výše by musela být zřejmě odvozena od ceny nemovitosti a dosahovat částek souměřitelných s ostatními transakčními náklady na trhu s nemovitostmi). Závažná by byla i otázka ústavnosti takové eventuální zákonné úpravy, zejména pokud by při nezměněné kapacitě KÚ jejím důsledkem mohlo být to, že by někteří navrhovatelé dosáhli vyřízení ve velmi krátké lhůtě a jiní by vyřízení nedosáhli ani v dnes stanovených lhůtách.
Materiál byl zaslán 1.8. 2003 ke stanovisku všem ministrům, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a zaslán k informaci sekretariátu předsedy vlády. Lhůta pro sdělení stanoviska byla stanovena do 19. srpna 2003. Výsledky připomínkového řízení jsou uvedeny v části V. materiálu. Materiál byl schůzi vlády předkládán bez rozporu.

Toto byla Předkládací zpráva pro Vládu ČR. Další části obsáhlého materiálu přineseme v dohledné době.

redakce

vyvěšeno: 22.10.2003
ID článku: 954


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]