[Home Page]

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení k Návrhu systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ...

Ministerstvo obrany
Navrhuje doplnit protikorupční program o úkol vyhodnocovat dodržování pořadí při vyřizování žádostí.
ČÚZK
Je prováděno v rámci řídící kontroly vedením každého katastrálního úřadu a namátkově kontrolováno inspektoráty v rámci kontroly výkonu státní správy katastru nemovitostí.

Ministerstvo vnitra
Domnívá se, že ke snížení korupčního jednání by přispělo i označení každého podání časovým okamžikem přijetí podání, přičemž podání by pak byla v tomto pořadí vyřizována – podání přijatá později a vyřízená dříve by ihned upozornila na možnost korupčního jednání a na konkrétního zaměstnance, který by dřívější vyřízení podání musel odůvodnit. Pokud by přijatelné odůvodnění chybělo, mohla by být přijata vůči němu další opatření.
ČÚZK
Návrhy na vklad práv k nemovitostem jsou označována dnem, hodinou i minutou doručení do podatelny katastrálního úřadu a po zápisu údajů do protokolu o řízení v informačním systému přidělována ke zpracování, odchylky od pořadí doručení návrhu jsou výjimečné a mohou o nich rozhodnout jedině vedoucí zaměstnanci. Praxe na KÚ Praha-město je v tomto směru po změně vedení úřadu k 1.10. 2002 velmi přísná a přednostní vyřízení podléhá rozhodnutí ředitele nebo jeho zástupce a je vždy písemně dokumentováno.

Ministerstvo vnitra
Doporučuje doplnit návrh Protikorupčního programu o konkrétní protikorupční opatření.
ČÚZK
V části A jsou obsažena konkrétní opatření v personální a vzdělávací oblasti, jejichž cílem je interně velmi zdůraznit problém korupce, ovlivnit výběr zaměstnanců na ohrožená pracovní místa a zajišťovat si i nezávislou zpětnou vazbu v podobě sledování názorů klientů KÚ. V části B lze očekávat pokrok v řešení problému korupce zejména od dohody s Policií ČR, v části C jsou uvedena naprosto konkrétní opatření zajišťující veřejnou kontrolu postupu vyřizování návrhů na vklad práv (opatření C1 a C2), dále opatření cílené na odstranění hlavního korupčního rizika spojeného s délkou lhůt vyřizování návrhů na vklad práv (C3) a opatření zajišťující vnitroresortní kontrolu plnění tohoto cíle (C4). Zpracovatel proto považuje návrh Protikorupčního programu za adekvátní zjištěním uvedeným v důvodové zprávě. Míra konkrétnosti navrženého protikorupčního programu je srovnatelná s protikorupčními programy jiných resortů.

Ministerstvo vnitra
Požaduje vypustit větu: „Žádnou zvláštní zmínku o korupci v souvislosti s činností KÚ neobsahuje ani Zpráva o korupci v ČR v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením č. 473 ze dne 19. května 2003 ani obdobné zprávy předchozí a ani žádné jiné oficiální zdroje z ostatních orgánů státní správy.“.
ČÚZK
Vyhověno.

Ministerstvo vnitra - Zásadní připomínka.
Doporučuje zkonkretizovat a zdůvodnit informace o kontrolní činnosti ve vztahu k podezření ze spáchání trestného činu nesoucího znaky korupčního jednání.
ČÚZK
Poznatky z kontrolní činnosti zajišťované především zeměměřickými a katastrálními inspektoráty předávané čtvrtletně ČÚZK obsahují informace o kvalitě rozhodovací činnosti KÚ i případném porušování některých procesních pravidel (např. zjištěná překračování lhůt stanovených právními předpisy) a slouží pro rozhodování o přijetí opatření na úseku řízení KÚ včetně metodického. Ze zjištění, že v konkrétním případě nebyla dodržena lhůta pro vyřízení podání nebo bylo později doručené podání vyřízeno dříve, nelze ještě dovodit podezření ze spáchání trestného činu. Do budoucna je však možné z vlastní kontrolní činnosti připravit podklady využitelné Policií ČR v rámci dohody, jejíž příprava je navržena v Protikorupčním programu.

Ministerstvo vnitra
Neztotožňuje se se závěrem, že četnost případů rušení rozhodnutí katastrálního úřadu soudem není zneklidňující.
ČÚZK
Soudy řešily do 31.12. 2002 opravné prostředky proti rozhodnutí KÚ, kterými byl zamítnut návrh na vklad práva. Z celkového počtu zamítnutých návrhů ročně (cca 10 000) bylo podáváno takových opravných prostředků 200 až 300 a rozhodnutí KÚ rušeno v méně než 100 případech. Přitom je třeba zdůraznit, že šlo o případy, kdy katastrální úřad navrhovateli nevyhověl a vklad práva nepovolil. Zpracovatel neshledává žádnou souvislost těchto případů s korupcí a údaje považuje spíše za potvrzující přijatelnou úroveň kvality rozhodovací činnosti KÚ.

Ministerstvo vnitra
Doporučuje věnovat pozornost výsledkům průzkumu u uživatelů služeb KÚ, konkrétně údaji, že 5,6 % respondentů odpovědělo, že dávají občas úplatky.
ČÚZK
Zpracovatel zařadil do důvodové zprávy text shrnující výsledky průzkumu zpracovaný agenturou TAKT včetně závěrů. Závěry zpracovatele jsou obsaženy pouze v posledních 2 odstavcích kapitoly 4. Zpracovatel nepřikládá zjištěním ve skupině klientů navštěvujících KÚ výjimečně takový význam jako Ministerstvo vnitra, neboť podle závěrů agentury klienti v této skupině mohou zaměňovat úplatek a správní poplatek. Zpracovatel považuje za nejzávažnější výsledek průzkumu u skupiny klientů tvořené především pracovníky realitních a právních kanceláří, kde k takové záměně rozhodně nedochází a úplatek je v této skupině klientů spojován s urychlením vyřízení podání, což koresponduje s vlastními interními poznatky.

Další účastníci připomínkového řízení neměli k materiálu připomínky.

redakce

vyvěšeno: 22.10.2003
poslední aktualizace: 19.11.2003
ID článku: 955
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=954


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]