[Home Page]

Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

Šíma Jiří, Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 1. vydání, Praha, VÚGTK, 2003, 94 stran, cena 100 Kč.

Díky komputerizaci a elektronizaci mnoha činností koncem 20. století se podstatně změnily náplň a způsoby práce zeměměřiče - geodeta a kartografa, který se ve stále větší míře zabývá získáváním a zpracováním prostorových geoinformací. Ty jsou pak počítačově analyzovány, manipulovány, integrovány, přenášeny pomocí Internetu a poskytovány koncovým uživatelům, což je předmětem činnosti vědního a technického oboru geoinformatika.

Aby se geodeti a kartografové mohli přesně dohovořit o předmětu, rozsahu a způsobu spolupráce s geoinformatiky, potřebují k tomu základní znalosti geoinformační terminologie. Autor publikace proto zpracoval čtyřjazyčný překladový a výkladový slovník 200 základních termínů, které jsou v souladu s příslušnými normami ČSN, CEN a ISO, a takto jej předkládá odborné veřejnosti.

Kniha je rozdělena do 7 kapitol: Úvod, Teoretický a metodický aparát využitý při sestavení návrhu odborného slovníku - části Geografická informace, Základní seznam termínů z oboru geografické informace určených k výkladu a stanovení jinojazyčných ekvivalentů, Výklad a jinojazyčné ekvivalenty termínů z oboru geografické informace, Rejstřík anglických termínů, Rejstřík německých termínů, Rejstřík ruských termínů. Kniha obsahuje také dvě přílohy: České státní normy 97 98 - Elektronická výměna geografických dat a Mezinárodní normy ISO z oboru geografické informace a etapy jejich přípravy.

Autor této monografie je znám jako člověk dlouhodobě činný v oblasti geodezie, kartografie a katastru nemovitostí, a to nejen na poli domácím, ale i mezinárodním. Toto pozadí je velice užitečné z pohledu zpracování posuzovaného díla. Výklad termínů je zpracováván jako nedílná součást velkého terminologického slovníku pro oblast geodezie, kartografie a katastru nemovitostí, zpracovávaného v rámci resortu ČÚZK, pod patronací VÚGTK a pod vedením Terminologické komise ČÚZK.

Tento text lze hodnotit tak, jak byl zamýšlen: jako první podnět do diskuse výkladu termínů z předmětné oblasti. Z tohoto pohledu lze velice ocenit autorův přístup ke zpracování díla: nejprve je vyložen teoretický a metodický aparát používaný při sestavování odborných slovníků a teprve potom následuje vlastní slovníková část. Autor se v ní pokusil jednak termíny jistým způsobem uspořádat (zde však byl omezen obecnou metodikou přijatou pro tvorbu celého terminologického slovníku), jednak navrhnout v případě synonym preferované termíny a jednak shromáždit různé definice těchto pojmů tak jak se objevily v některých českých i zahraničních publikacích. Velké ocenění si zaslouží i skutečnost, že autor využil svých zahraničních zkušeností i kontaktů a k českým termínům připojil i ekvivalenty ve třech světových jazycích. To může výrazně přispět ke sjednocení překladů zahraničních materiálů do češtiny i naopak.

Závěrem lze konstatovat, že autor v tomto díle plně zúročil své dlouholeté zkušenosti a zpracoval kvalitní publikaci, která představuje dobré východisko pro zpracování finální verze příslušné části rezortního terminologického slovníku.

Nejslabším místem této zdařilé publikace, kterou vydalo VÚGTK k 50. výročí svého vzniku, je nejspíše jen velice nízký náklad. Přehlednosti publikace by snad ještě více napomohla »slovníková« úprava s písmenovou indexací na každé stránce.

Tuto i další publikace lze objednat v redakci i na internetové adrese www.zememeric.cz/objednavky.

Zdroj: recenze Doc. ing. Petra Rapanta, CSc.,
VŠB Ostrava

vyvěšeno: 23.10.2003
ID článku: 958
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Kartografie
GIS Fotogrammetrie
[Pošta]