ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ
odborná skupina Inženýrské geodézie


pořádal odborný seminář

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
INŽENÝRSKÉ GEODEZIE 1999

doprovodný program 4. mezinárodního stavebního veletrhu

BRNO 21. DUBNA 1999

            Cílem semináře bylo upozornit geodetickou veřejnost na současné problémy, které se při výkonu geodetických prací na stavbách vyskytují a nastínit možnosti jejich řešení. Zároveň chtěl seznámit účastníky semináře s iniciativou a výsledky snah Českého svazu geodetů a kartografů a Komory geodetů a kartografů o zásadní změnu ve výkonu státní správy na úseku zeměměřických prací ve výstavbě. Pozitivní skutečností je též možnost návštěvy Stavebního veletrhu, s prezentací významných geodetických firem a výrobců geodetických přístrojů, uvádějících na trh nejmodernější techniku a výpočetní i grafické programy.

            S ohledem na uvedené cíle semináře byli k jednotlivým tématům vybráni referující, kteří k daným otázkám vyjadřují stanovisko své, popř. organizací, jejichž jménem vystupují. Referáty nejsou recenzovány a za jejich obsah odpovídají autoři.
            Odborným garantem semináře byl Ing. Jaromír Procházka, CSc., katedra speciální geodézie Fsv, ČVUT v Praze.Obsah sborníku:

1. Kam kráčí inženýrská geodezie?
Ing.Petr Polák, Český svaz geodetů a kartografů.

2.Výučba inžinierskej geodézie na Slovensku.
Doc.Ing.Alojz Kopáčik,PhD. - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave,
Prof.Ing.Vlastimil Staněk,PhD. - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave,
Ing.Štefan Lukáč - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave.

3. Výuka geodezie v České republice.
Doc.Ing.Zdenek Novák,CSc.- ČVUT Praha,
Doc.Ing.Josef Vitásek,CSc.- VUT Brno,
Doc.Ing.Josef Novák,CSc.- VŠB Ostrava,
Ing.Václav Čada,CSc.- ZČU Plzeň.

4. Závazné souřadnicové systémy v ČR.
Ing.Václav Čada,CSc., Katedra matematiky, FAV ZČU v Plzni.

5. Problematika inžinierskej geodézie v podmienkach Slovenskej republiky.
Ing.Štefan Lukáč - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave,
Doc.Ing.Alojz Kopáčik,PhD. - Katedra geodézie SvF STU v Bratislave,
Prof.Ing.Vlastimil Staněk,PhD., Katedra geodézie SvF STU v Bratislave.

6. Geodetické práce na stavbách z pohledu komory geodetů a kartografů.
Ing.Jan Fafejta, Geodet s.r.o., Komora geodetů a kartografů.

7. Cesty pro legalizaci technických norem a jejich prosazení na stavbách.
Ing.Václav Šanda, GEFOS a.s.