[Home Page]            

Informační systém katastru nemovitostí - úspěch nebo neúspěch nového řešení


   

Na osoby odpovědné za zadání a tvorbu ISKN se v poslední době snesla tvrdá kritika, které jsem se také jako člen Zeměměřické oborové rady (ZOR) stal subjektem. “Stanovisko k projektu ISKN” autora Mgr. Ondřeje Pavlaty (označuje se za spoluautora stávajícího systému) a vyjádřeníKe Stanovisku KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN” místopředsedy ČÚZK Ing. Karla Večeře mne přinutilo doplnit k celé problematice vzniku nového ISKN několik poznámek. Nechci tím celý problém nepřiměřeně zjednodušovat, ale dobrat se v dané chvíli k nějakým nejpodstatnějším závěrům o oprávněnosti či neoprávněnosti kritiky a obrany proti kritice. Nepovažuji se za neomylného a očekávám, že i tyto poznámky se mohou stát předmětem kritiky.

- technické prostředky,

- programové prostředky,

- soubory grafických a popisných dat o nemovitostech,

- vnitřní a vnější uživatelé (zadavatelé a tvůrci na počátku vzniku a provozovatelé a uživatelé),

- struktura poměrně složitých vzájemných vztahů a vazeb uvedených částí.

- racionální výběr a pořízení převážně zcela nových technických prostředků,

- vytvoření převážně nových programových produktů v nově zvoleném prostředí,

- bezchybné přenesení stávajících databází (zatím většinou jen popisných) do nového systému,

- zapojení do systému všech vnitřních (pracoviště resortu ČÚZK) i vnějších uživatelů (vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění a ostatní osoby soukromého a veřejného sektoru),

- postupné pořízení a zavedení do systému všech chybějících grafických dat souboru geodetických informací katastru nemovitostí (je termín 2006 splnitelný?),

- spojit vše funkčními vztahy při naplnění pokud možno všech projektovaných cílů.

- zavedení “velmi tvrdého” systému neutajování nových informací tvůrci před osobami odpovědnými za zdar projektu,

- zavedení kontrolního systému zpětných vazeb o zdarech či omylech jednotlivých rozhodnutí.

- znamenat prokazatelný pokrok ve srovnání se stávajícím stavem (pokud se dobře vzpomínám například neměl stávající systém umět překonat problém magické číslovky 2000 a nakonec se to podařilo),

- bude dostatečně otevřený nápravám možných nedokonalostí,

- bude dostatečně otevřený dalšímu rozvoji.

Závěrem poznamenávám, že si vůbec nedokáži představit, že dokončovaný a snad již záhy spuštěný ISKN nesplní zcela jednoznačně a prokazatelně parametry pokroku. Co však právě teď očekávají od systému lidé, kteří se stanou zakrátko jeho součástí, nelze asi jednoznačně a objektivně zjistit. I míra očekávání bude asi velmi různá přiměřeně úrovni poznání jednotlivců nebo skupin o fungování ISKN. Proto zastávám názor, že s argumentací proti nebo naopak ve prospěch blízké technické a ekonomické úspěšnosti ISKN je třeba nyní přestat. A to hlavně proto, aby se v myslích vzájemných oponentů nepromrhaly poslední šance uvedené v poznámce před tímto závěrečným odstavcem. Projekt ISKN by se - před a záhy po zavedení do praxe - neměl stát bojištěm nesmiřitelných postojů. Na výsledky nějakého nesmyslného souboje o ten “pravý ISKN” není veřejnost - zejména ta neodborná - nijak zvědava. A bude nám všem zeměměřičům měřit stejně, a to bez ohledu na příslušnost jednotlivců nebo skupin k státnímu nebo soukromému sektoru.

   

leden 2001, Petr Polák, předseda ČSGK

    Vyvěšeno: 31.1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [KGK] [ČÚZK] [KATASTR NEMOVITOSTÍ] [ISKN] [Pošta]