[HomePage]
Valná hromada 2000

 

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z p r á v a  o  h o s p o d a ř e n í


Hospodaření Komory geodetů a kartografů se řídí každoročně schvalovaným rozpočtem na příslušný rok.
KGK má účet u Československé obchodní banky a.s., na který přicházejí prakticky všechny příjmy.

Veškeré příjmy a výdaje probíhají podle schváleného rozpočtu, který je koncipován jako vyrovnaný.
Stav na účtu k 31.7.2000 : 110 190,83 Kč

skutečnost k 31.7.2000
 

plán skut.
( v tis. Kč.)
Příjmy:
- členské příspěvky (stále docházejí) 50 28
- příspěvek na činnost od ČSVTS 40 45
- "služby" poskytované Komorou (stále docházejí) 170 36
- ostatní příjmy 67 -


(publik. o KGK z reklam)

plán skut.

( v tis. Kč.)

Výdaje:
- čl. příspěvek ČSVTS 3 3
- režie sekret. (Novotného lávka) 20 10
- čl. příspěvek Komise evropských zeměměřičů 43 24
- cestovné 35 26
- právní pomoc 20 1

 

10.8.2000

Valná hromada 2000