[HomePage]
Valná hromada 2000

Informace o aktivitách NEMOFORA

Materiál pro VH Komory geodetů a kartografů,
Praha 11.9.2000
Zpracoval s využitím www Nemofora
Ing. Ivan Kříž, místopředseda komory

 

1. Původní smysl a účel založení sdružení NEMOFORA

Poslání

            Účelem sdružení Nemoforum je spoluprací účastníků podporovat koordinaci řešení problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi (pozemky a budovami) ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a jejich informačního zabezpečení. Nemoforum si klade za cíl společně specifikovat potřebná opatření, kroky a postupy přispívající k rozvoji a zlepšení koordinace v oblasti informací o nemovitostech a území a tyto návrhy realizovat (pokud jsou v kompetenci účastníků) nebo iniciovat jejich řešení u jiných subjektů.

Právní forma

            Nemoforum je účelové sdružení založené podle §§ 829-841 Občanského zákoníku podpisem ”Smlouvy o sdružení Nemoforum” zástupci zakládajících subjektů. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem. Kromě zakládajících organizací se účastníky Nemofora se mohou stát i další orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy vyvíjející činnost v oblasti informací o nemovitostech a území, přičemž každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma. Podle textu Smlouvy není stanovena povinnost poskytnout pro účely Nemofora peníze nebo jiné věci.

Vznik

            Nemoforum bylo založeno v říjnu 1999 na ustavujícím semináři v Praze, kde se podpisem Smlouvy sdružení Nemoforum staly zakládajícími účastníky nově vzniklé iniciativy především významné organizace státní správy, profesní sdružení, komory, asociace a vysoké školy, které mají k informacím o nemovitostech velmi blízko. Nemoforum vzniklo jako jeden z výstupů projektu EU Phare, který pro Český úřad zeměměřický a katastrální zajišťovala nizozemská agentura Kadaster. Vznik Nemofora byl inspirován zkušenostmi z Nizozemska, kde koordinační orgán pod názvem  Ravi (Nizozemská rada pro geoinformace) působí již více než patnáct let a sehrává v oblasti informačních systémů o území významnou roli.

Organizační struktura

            Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení, skládá se ze zástupců všech účastnických organizací a je rozděleno na dvě platformy. Veřejná platforma sdružuje členy Nemofora z organizací státní správy a místní samosprávy, Profesní platforma zahrnuje profesní svazy, komory, či sdružení a vysoké školy. Každá z platforem má svůj výbor v čele s předsedou platformy. Výkonným orgánem je pětičlenná Rada Nemofora řízená předsedou Nemofora. Činnost Nemofora bude realizována prostřednictvím pracovních skupin ustavených za účelem zpracování materiálů k problémovým okruhům specifikovaným v programu Nemofora. Do aktivit pracovních skupin se mohou zapojit i odborníci a přizvané osoby z organizací stojících mimo Nemoforum. Administrativní a organizační zázemí pro činnost sdružení poskytuje sekretariát Nemofora, zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Veřejná platforma

Profesní platforma

  Český úřad zeměměřický a katastrální    Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska
  Ministerstvo financí   Česká asociace pro geoinformace
  Ministerstvo pro místní rozvoj    Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
  Ministerstvo vnitra    Masarykova univerzita Brno
  Ministerstvo zemědělství   Notářská komora ČR
  Svaz měst a obcí ČR    Sdružení správců sítí východních Čech
  Úřad pro státní informační systém     Komora geodetů a kartografů

 

2. Orgány a členové NEMOFORA

 VEŘEJNÁ  PLATFORMA

Účastník (organizace) Člen pléna
Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Večeře, místopředseda
Ministerstvo financí JUDr. Alena Rohlíčková, ředitelka odboru majetkových daní
Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. arch. Martin Tunka, CSc. ředitel odboru územního plánování
Ministerstvo vnitra PhDr. Miroslava Matoušová, zástupkyně ředitele odboru spojení a informatiky
Ministerstvo zemědělství Ing. Stanislav Jelen, ředitel Ústředního pozemkového úřadu
Svaz měst a obcí ČR Olga Zámostná, předsedkyně majetkové komise
Úřad pro státní informační systém Ing. Václav Vávra, zástupce ředitele sekretariátu Rady vlády pro SIP

 PROFESNÍ  PLATFORMA

Účastník (organizace) Člen pléna
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Miroslav Duda, pověřený zástupce
Česká asociace pro geoinformace RNDr. Josef Hojdar, předseda
Česká společnost certifikovaných odhadců majetku Ing. Zbyněk Smejkal, prezident
Masarykova univerzita Brno Doc.RNDr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie, PřF MU
Notářská komora ČR JUDr. Miloslav Jindřich, vice-prezident
Správci sítí východních Čech Ing. Ivo Vodehnal, koordinátor
Komora geodetů a kartografů Ing. Ivan Kříž, místopředseda
Správci sítí středních Čech Jaroslav Polák, pověřený zástupce

 

3. Skupiny NEMOFORA, jejich personální obsazení a aktivity

            V počátečním období se subjekty sdružené v Nemoforu, resp. jimi delegovaní zástupci v Plénu Nemofora, zaměřily na ustavení prvních orgánů Nemofora a zahájení činnosti sekretariátu.

            V rámci přípravy programu činnosti Nemofora se Plénum shodlo na vymezení čtyř širších tematických okruhů pro činnost Nemofora s cílem společně specifikovat potřebná opatření, kroky či postupy, které by vedly k rozvoji a zlepšení koordinace v předmětné oblasti. Stručné charakteristiky jednotlivých tematických okruhů pro činnost Nemofora byly zpracovány Radou a předloženy Plénu k diskusi a připomínkám.

            Na svém jednání dne 22. března 2000 pak Plénum Nemofora schválilo tematické okruhy pro činnost Nemofora pro období 2000-2002 ve formě písemných materiálů týkajících se následujících témat:

 1. Národní geoinformační infrastruktura
 2. Prostorová identifikace v základních registrech
 3. Katastr nemovitostí
 4. Podpora trhu s nemovitostmi 

 

Skupina č.1: NÁRODNÍ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA

Charakteristika:

            Geoinformace se v České republice užívají ve velkém rozsahu jak pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě, tak v činnosti celé řady soukromých subjektů (investiční společnosti, správci inženýrských sítí, realitní a projekční kanceláře, obchodní společnosti aj.).

            Racionální přístup k vytváření podmínek pro plné uplatnění geoinformací v životě společnosti vede vyspělé země k formulaci programů budování národních geoinformačních infrastruktur s cílem podpořit další rozvoj společenských a hospodářských procesů, které jsou zdrojem nových pracovních příležitostí a přispívají k tvorbě hrubého domácího produktu.

            V rámci takových projektů je nutno řešit zejména:

 1. harmonizaci podmínek pro užívání geoinformací s celkovou informační politikou státu,
 2. standardizaci geoinformací a jednotnou prostorovou identifikaci,
 3. vztah k informačním systémům všeho druhu se zvláštním ohledem na informační systémy veřejné správy,
 4. základní údajovou základnu s podrobností map velkých i středních měřítek a tematickou údajovou základnu,
 5. metainformační systém,
 6. technologické podmínky užívání geografických informací,
 7. právní prostředí pro tvorbu i užití geografických informací,
 8. vzdělávání v mezioborovém pojetí,
 9. vztah k nadnárodním programům v oblasti geoinformací.

            V České republice je problematika geoinformací naznačena ve schválené Státní informační politice a konkrétněji (avšak nekomplexně) nastíněna v programu Národní geoinformační infrastruktura, který je zařazen do návrhu Akčního plánu státní informační politiky předložené k projednání vládě. Sledováním obdobných aktivit v zahraničí a nástinem možných přístupů v ČR se již zabývali i někteří členové Nemofora. Nemoforum má historickou příležitost zapojit se do konkretizace tohoto programu, který má být následně nepochybně realizován za aktivní účasti více členů Nemofora obou platforem.

Specifikace cílů:

            Aktivní příspěvek ke správnému vymezení a orientaci programu Národní geoinformační infrastruktura v Akčním plánu státní informační politiky, spolupráce s nositeli programu při rozpracování do jednotlivých projektů (zejména oponováním konceptů jednotlivých projektů), u nesporných součástí Národní geoinformační infrastruktury ovlivnění realizace konkrétních projektů ještě v r.2000 (např. některé projekty zajišťující údajovou základnu).

Výstupy:

            Návrh vymezení programu Národní geoinformační infrastruktura a jeho předložení Radě vlády pro státní informační politiku.

            Doporučení k rozpracování programu do jednotlivých projektů zpracované na základě oponování návrhů popisu jednotlivých projektů, v r.2000 připadá v úvahu projednání některých projektů, jejichž cílem je zajištění údajové základny. (II.pol.2000). Sledování realizace jednotlivých projektů a formulace doporučení v pozitivnímu ovlivnění jejich průběhu. (průběžně 2000 až 2005)

Organizační zajištění:

            Pracovní skupina složená z členů obou platforem. (I.pol.2000) vedená společně zástupcem ČÚZK a CAGI. Pracovní skupiny k jednotlivým projektům, případně ke skupině projektů. (II.pol.2000).

Personální obsazení:

vedení pracovní skupiny: RNDr. Josef Hojdar (CAGI), Ing. Jiří Černohorský (ČÚZK)

 1. František Müller; Správci sítí VČ; vedoucí GIS VCE a.s.
 2. Ing. Václav Vávra; ÚSIS; sekretariát Rady vlády pro státní informační politiku
 3. RNDr. Josef Hojdar; CAGI; Indiv. člen (Sdružení TERIS)
 4. Ing. Milan Martinek, CSc.; CAGI; Indiv. člen (Sdružení TERIS)
 5. Ing. Eva Pauknerová, CSc.; CAGI; Indiv. člen (Sdružení TEREZA)
 6. Doc.RNDr. Milan Konečný, CSc.; CAGI + MU Brno; Laboratoř GIS, PřF MU v Brně
 7. Mgr. Pavel Trhoň; CAGI; T- MAPY, s.r.o.
 8. Dr. Ing. Jiří Horák ; CAGI; VŠ báňská - Technická univerzita Ostrava
 9. Ing. Josef Hnojil, PhD; CAGI; Katedra mapování a kartografie, Stavební fakulta ČVUT
 10. RNDr. Libor Číhal; MZe; Ústřední pozemkový úřad - odd. pozemkových úprav
 11. Ing. Jiří Černohorský; ČÚZK; Zeměměřický úřad v Praze
 12. Ing. Pavel Rödl; SMO; starosta a člen Majetkové komise SMO ČR
 13. Ing. Růžena Zimová; Nemoforum; Stavební fakulta ČVUT
 14. Ing. Zbyněk Sedlák; MV; odbor spojení a informatiky
 15. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; MU Brno; Laboratoř kartografie a geoinformatiky
 16. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; CAGI; Univerzita Palackého Olomouc

 

Skupina č. 2:   Prostorová identifikace v základních registrech ISVS

Charakteristika:

            Již delší dobu je diskutována problematika integrace informačních systémů veřejné správy (ISVS) i v oblasti datové a informační. Všeobecně je motivována přesvědčením, že v případě využívání společné shodné identifikace základních informačních objektů, se kterými ISVS pracují, budou nejen racionalizovány činnosti spojené se vstupem údajů do jednotlivých IS a s pracností agend veřejné správy, ale že též bude reálně možná, protože skutečně využitelná, výměna údajů a informací mezi ISVS. Tak se dále sníží pracnost spojená jak s provozem jednotlivých IS, tak s jednotlivými souvisejícími agendami. Dosažení cíle pak implikuje i dopady do oblasti styku občanské a podnikatelské veřejnosti s orgány veřejné správy: mohlo by dojít ke snížení nároků na tyto subjekty, od kterých by základní identifikační údaje nejen nemusely být opakovaně vyžadovány, ale byla by zajištěna i jejich bezchybnost.

            Mimořádné postavení mezi základními identifikacemi zaujímá tzv. prostorová (územní) identifikace zahrnující celou hierarchii identifikátorů (názvů, čísel, kódů apod.) jak prostorových celků typu okres, obec, katastrální území apod., tak prvků jako ulice, stavební objekt (budova, dům apod.) a adresy, identifikaci parcel apod. - ve všech uvedených příkladech vždy ve vzájemných souvislostech těchto identifikátorů daných objektivními vztahy prostorových celků a prvků. Do problematiky spadá i vlastní prostorové vymezení těchto celků a prvků v realitě (jejich mapový obraz apod. - lokalizace), které nabývá významu s rozvojem technologií typu GIS, CAD. Dosažení žádoucího stavu však není jednoduchou záležitostí. Řešení zahrnuje jak dosažení shody o potřebné míře standardizace, tak zajištění referenčních, skutečně funkčních a obsahově kvalitních datových zdrojů, řešení řady legislativních a organizačních a normativních podmínek. Potřeba řešení se dále zvýrazňuje.

            V prosinci 1999 vypsal Úřad pro státní informační systém výběrové řízení na řešitele studie proveditelnosti koncepčního řešení prostorové identifikace a jejího vztahu zejména k základním registrům veřejné správy, které lze chápat jako úvodní krok k realizaci referenčního registru prostorové identifikace. I když řízení zatím není uzavřeno, lze předpokládat zpracování studie.

Specifikace cílů:

1. pro rok 2000: posouzení obou studií proveditelnosti a dostupných podkladů MZe a formulace doporučení nositelům jednotlivých projektů a úkolů. Studii k registru budov (ČÚZK) je možné a žádoucí posoudit bez prodlení, studii k prostorové identifikaci (ÚSIS) po jejím dokončení (předpoklad koncem 1. pololetí),

2. dlouhodobě: sledování problematiky předmětných registrů a postupu jejich realizace, posuzování mezietap jejich realizace ve spolupráci s nositeli a zadavateli.

 

Předpokládané výstupy:

1. stanoviska k podkladům, vlastní návrhy přístupů a řešení – vše s určením pro nositele a zadavatele a orgány veřejné správy včetně Rady vlády pro ISVS, její odbornou pracovní skupinu a ÚSIS. Předpokládá se spolupráce i s dalšími významnými institucemi, např. Úřadem pro ochranu osobních dat.

 

Organizační zajištění:

1. ustavit pracovní skupinu Nemofora jako společnou skupinu obou platforem za vedení zástupcem ÚSIS,

2. projednání stanovisek a námětů Radou a Plénem.

 

Personální obsazení:

vedení pracovní skupiny: Ing. Zbyněk Havelda (ÚSIS)

 1. Ing. Zbyněk Havelda; ÚSIS; ředitel odboru koncepcí
 2. Jaroslav Polák; Správci sítí VČ; vedoucí odboru GIS STP, a.s.
 3. Ing. Mojmír Nováček; CAGI; DIGIS s.r.o.
 4. Ing. Jan Kamenický; CAGI; T- MAPY, s.r.o.
 5. Ing. Josef Knobloch; MF; odd. integrace datových zdrojů a registrů, sekce 08
 6. RNDr. Tomáš Krejča; MZe; VÚ meliorací a ochrany půdy Praha, ved. prac. týmu GIS
 7. RNDr. Miroslav Kozák; SMO; vedoucí odb. MIS - Úřad města Liberec
 8. RNDr. Ronald Raszka; SMO; informatik -Úřad města Opava
 9. Ing. Ivan Pavle; SMO; správce informačního systému MěÚ Domažlice
 10. Dr. Ing. Jiří Horák ; CAGI; VŠ báňská - Technická univerzita Ostrava
 11. Ing. Zbyněk Šlégl; CAGI; APP Czech
 12. Ing. Antonín Rak; MV; odbor spojení a informatiky
 13. Ing. Zdeněk Jánský; CAGI; IMIP
 14. RNDr. Štěpán Kafka; CAGI; OkU Kutná Hora, IDC-GIS

 

Skupina č. 3:  KATASTR NEMOVITOSTÍ

Charakteristika:

            Záměrem programového bodu je formulace doporučení Nemofora k dalšímu vývoji obsahu katastru nemovitostí ČR, dále formulace potřeb uživatelů katastrálních informací z hlediska dostupnosti informací a formulace doporučení případně i možností spolupráce při zajištění digitálních mapových dat katastru nemovitostí.

            V oblasti obsahu datové základny katastru nemovitostí je důležité revidovat současný obsah z uživatelského pohledu a s využitím již zpracovaných námětů a záměrů rozvoje formulovat doporučení, která obsáhnou uživatelské potřeby. Přitom je třeba nalézt shodu hlavních uživatelů katastrálních informací na prioritách obsahových změn katastru nemovitostí. V oblasti dostupnosti katastrálních informací půjde o seznámení se záměry, jejichž realizace je připravována, a o následnou formulaci doporučení k rozvoji zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí tak, aby při zpřístupňování katastrálních dat splnil očekávání hlavních uživatelů. Přitom by neměla být opomenuta otázka aktuálnost dat a další technologické, organizační a ekonomické souvislosti.

            V oblasti zajištění digitálních mapových informací je důležité formulovat konkrétní očekávání jednotlivých uživatelských skupin a porovnat je s oficiálně deklarovanými cíli Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Potřebné je i vyhodnocení vazeb na pozemkové úpravy a zvážení variantních přístupů k realizaci počítačově vedené katastrální mapy. Je potřebné zvažovat i ekonomickou náročnost, zdroje financování příp. spolufinancování. V návaznosti na způsob pořízení digitálních mapových podkladů a dat je potřebné sledovat i způsoby a možnosti trvalého vedení a aktualizace. Na základě výsledků takového srovnání formulovat doporučení k úpravě přijatých koncepčních materiálů a metodických a organizačních opatření, na podkladě kterých se digitalizace katastrálních map realizuje. Ve všech oblastech budou respektovány a vyhodnoceny i podněty a návrhy pracovní skupiny Nemofora pro problematiku trhu s nemovitostmi, kde vazby a fungování KN mají významné postavení.

Specifikace cílů:

            Pozitivní ovlivnění dalšího rozvoje katastru nemovitostí ČR po stránce datového obsahu i uživatelských služeb, včetně ovlivnění procesu pořízení a aktualizace digitálních katastrálních map  aktivní spoluúčastí Nemofora pro dosažení cíle, kterým je zabezpečení evidence pozemků a budov včetně práv k nim ke spokojenosti vlastníků, veřejné správy, poskytovatelů hypoték, investorů a dalších uživatelů a při nízkých společenských nákladech.

Výstupy:

            Výstupem v r. 2000 budou doporučení Nemofora zpracovaná do 3 dokumentů podle oblastí uvedených v charakteristice.

Organizační zajištění:

            Vstupní informace a materiály byly poskytnuty ČÚZK do 20. 3. 2000 (studie, koncepce, doporučení expertů, vybrané dokumenty ISKN, popisy technologií). Pracovní skupiny analyzují podklady do 30. 4. a do 31. 8. předloží doporučení k dalšímu projednání v Plénu.

Personální obsazení:

vedení pracovní skupiny 3: Ing. Ivo Apfelbeck (CAGI+KGK)

Podskupiny:

3a - obsah a koncepce KN - vedení: Ing. Václav Čada, CSc. (CAGI)

3b - přístup ke KN, ISKN - vedení: Ing. Zdeněk Škácha (CAGI + KGK)

3c - digitální katastrální mapa - vedení: Ing. Tomáš Babický (CAGI)

 

 1. Ing. Vladimír Weis; ÚSIS; pracovník útvaru koncepcí; 3a, 3b
 2. Ing. Michal Krebs; ČSCOM; ředitel odboru oceňování KB, a.s.; 3a, 3b
 3. Ing. Ivo Vodehnal; Správci sítí VČ; koordinátor; 3a, 3c
 4. RNDr. Josef Hojdar; CAGI; Indiv. člen (Sdružení TERIS); 3a, 3b
 5. Ing. Václav Čada, CSc.; CAGI; ČSGK (ZčU Plzeň); 3a, 3c
 6. Ing. Tomáš Babický; CAGI; Indiv. člen (KÚ Litoměřice); 3a, 3c
 7. Ing. Zdenek Hoffmann; CAGI; GEPRO, s.r.o.; 3b, 3c
 8. Ing. Petr Soukup; CAGI; Katedra mapování a kartografie, Stavební fakulta ČVUT; 3b
 9. Ing. Adolf Vjačka, CSc.; CAGI; ČSGK (KÚ Opava); 3c
 10. Ing. Jiří Rydval; CAGI; ČSGK (KÚ Blansko); 3a
 11. Ing. Ivan Pešl; CAGI; ČSGK (ZKI Opava); 3a, 3c
 12. Ing. Jiří Čálek; CAGI; Institut městské informatiky hl. m. Prahy; 3a, 3b, 3c
 13. Ing. Jiří Poláček, CSc.; CAGI; Zeměměřický úřad v Praze; 3a, 3c
 14. Ing. Mojmír Nováček; CAGI; DIGIS s.r.o.; 3a, 3c
 15. Ing. Milan Kocáb; CAGI; VÚGTK; 3c
 16. Ing. Josef Hnojil, PhD; CAGI; Katedra mapování a kartografie, Stavební fakulta ČVUT; 3b, 3c
 17. RNDr. Jiří Hiess; CAGI; Okresní úřad Znojmo; 3a
 18. Ing. Karel Stojan; CAGI; Indiv. člen (MZe- územní odbor Olomouc); 3c
 19. Zdeňka Buršíková; MF; odd. metodiky majetkových daní, sekce 051; 3b
 20. Ing. František Rejfek, CSc.; MF; odd. nájemného a cen nemovitostí, sekce 07; 3a, 3b
 21. Ing. Vladimír Havlíček; MF; odd. nájemného a cen nemovitostí, sekce 07; 3a, 3b
 22. Jitka Homoláčová; MZe; Ústřední pozemkový úřad, odd. pozemkových úprav; 3a, 3c
 23. Ing. Milan Martinek, CSc.; CAGI; Indiv. člen (Sdružení TERIS); 3a
 24. Ing. Zdeněk Škácha; CAGI + KGK; Geodézie ČS, a.s.; 3b
 25. Ing. Karel Večeře; ČÚZK; místopředseda ČÚZK; 3b
 26. Ing. Jan Votrubec; CAGI + KGK; Geodézie ČS, a.s.; 3a, 3b, 3c
 27. Ing. Olga Hrabánková; SMO; radní - Obvodní úřad Praha 5; 3a, 3b
 28. Ing. Josef Švec; SMO; ved.správ.odb. na MěÚ ve Velkém Meziříčí; 3b, 3c
 29. Ing. Jaroslav Svoboda; SMO; informatik - Šumperk; 3a, 3b
 30. Ing. Josef Beneš; SMO; manager rozvojového projektu ISMP; 3a, 3c
 31. Ing. Ivo Apfelbeck; CAGI + KGK; ředitel ateliéru v České Lípě; 3a, 3c
 32. Ing. Tomáš Morávek; CAGI; ČSGK (KÚ Pardubice); 3c
 33. Ing. Tomáš Holenda; SMO; Havlíčkův Brod ; 3b
 34. Ing. Jaroslav Kokeš; ÚSIS; ředitel odboru standardů; 3a
 35. Ing. Karel Pecl; CAGI; APP Czech; 3b
 36. Ing. Lumír Nedvídek; ČÚZK; ČÚZK - ředitel odboru; 3a
 37. Ing. Miloslav Boudný; ČÚZK; ČÚZK - ředitel odboru; 3c

Skupina č. 4:  Podpora trhu s nemovitostmi

Charakteristika:

            Záměrem tohoto okruhu je obsáhnout a nastínit řešení problémů, které nejsou dlouhodobě řešeny a bez pokroku v jejich řešení by nebylo možno úspěšně pokračovat v řadě ekonomických projektů a ani v daňových reformách.

První okruh – Úkoly všeobecné

1. dosáhnout v připravované kodifikaci Občanského zákoníku, aby stavba byla součástí pozemku, nebo rozšířit předmět evidence v katastru nemovitostí o další stavby, případně vytvořit registr staveb

Druhý okruh – Ceny pozemků, cenové mapy, mapy obvyklého nájemného

1. Metodika cenových map

2. Metodika map obvyklého nájemného

Specifikace cílů pro rok 2000:

1. Zpracovat a předložit radě Nemofora návrh metodiky pro tvorbu cenových map k dalšímu projednání.

2. Zpracovat podle navržené metodiky několik příkladů cenových map pozemků pro vybraná města a obce.

3. Zajistit konání odborného semináře v květnu 2000 pro pracovníky ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí, rovněž za účasti zástupců Nemofora, na téma : Cenové mapy pozemku a Cenové mapy obvyklého nájemného. Předpokládaný výstup : Metodika pro tvorbu Cenových map obvyklého nájemného.

4.  Pro úspěšnou praktickou realizaci vypracovat návrh na zřízení Vyšších znaleckých výborů, které by byly zřízeny při jednotlivých finančních úřadech a měly by napomoci finančním úřadům při rozhodování v daňových sporech.

Personální obsazení:

vedení pracovní skupiny: Ing. Zbyněk Smejkal (ČSCOM)

 1. stav. Jaromír Paickr; ČSCOM; člen prezidia ČSCOM
 2. Ing. Milan Huml, CSc; CAGI; Katedra mapovíní a kartografie,Stavební fakulta ČVUT
 3. Ing. Karel Stojan; CAGI; Indiv. člen (MZe-územní odbor Olomouc)
 4. dr. Jaroslav Pašek; MF; VO daně z nemovitostí, sekce 05
 5. Ing. Vlasta Scholzová; MF; odb. metodiky majetkových daní
 6. Ing. František Rejfek, CSc.; MF; odd. nájemného a cen nemovitostí, sekce 07
 7. Ing. Vladimír Havlíček; MF; odd. nájemného a cen nemovitostí, sekce 07
 8. Ing. Jiří Zika; MZe; Ústřední pozemkový úřad, odd. pozemkových úprav
 9. Dr. Ing. Jiří Horák; CAGI; VŠ báňská - Technická universita Ostrava
 10. Olga Zámostná; SMO; předsedkyně Majetkové komise SMO ČR
 11. Ing. Zbyněk Smejkal; ČSCOM; prezident ČSCOM
 12. Miroslav Duda; ARK ČMS; jednatel společnosti DUDA SVD spol. s r.o.
 13. JUDr. Miloslav Jindřich; NK ČR; vicepresident Notářské komory ČR
 14. Ing. Jiří May; MMR; odbor územního plánování
 15. Ing. Bronislav Bubílek; ČSCOM; člen ČSCOM; B+B s.r.o.
 16. RNDr. Roman Kamarýt; CAGI; APP Czech

 

Závěr

            Založení NEMOFORA je jednoznačně dobrá věc. Zejména má velký význam účast zástupců státní správy, podnikatelské sféry a zájmových skupin. O tom svědčí i mimořádný zájem o členství v orgánech Nemofora i v pracovních skupinách. Vysoce se angažuje Česká asociace pro geoinformace a Český úřad zeměměřický a katastrální. V tomto směru zástupci soukromé sféry nejsou a nemohou vyvíjet a sdílet obdobnou aktivitu. Výjimku tvoří skupiny, které zcela logicky sledují své partikulární zájmy.

            Bezesporu velkého významu má a bude mít skupina katastru nemovitostí, zejména při zahájení provozu vzdáleného přístupu k Informačnímu systému katastru nemovitostí. O tom svědčí i zájem ministra Karla Březiny, EKONOM č. 35 z 31.8.2000.

            Pro budoucnost Nemofora existují pouze dvě varianty:

            1. Růst významu Nemofora a tím zvyšovat jeho vliv na řadu aktivit ve jmenovaných oblastech.

            2. Skomírání a postupný zánik Nemofora jako neživotaschopné instituce.

            Bude i na nás, abychom osobně i kolektivně podpořili první variantu, která může významně pomoci i naší Komoře geodetů a kartografů.

 

 

Kontaktní adresa

Nemoforum   -  sekretariát (nová budova ČÚZK)
Pod sídlištěm 9182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.:  02/ 8404 1595, 8404 1220
tel/ fax/ zázn.:  02/ 8404 1428

e-mail:
kadaster@cuzk.cz
http://www.vugtk.cz/~nemoforum

 

Valná hromada 2000