[HomePage]
Valná hromada 2000

 

Zákon o Zeměměřické komoře-současný stav

            Hlavním úkolem této zprávy je seznámit členy KGK s vývojem v prosazování Zeměměřické komory ze zákona od poslední valné hromady. Jelikož se někteří naši členové nezúčastnili poslední Valné hromady v Moninci a pro osvěžení předchozího vývoje bude asi vhodné se o historii naší snahy o komoru ze zákona stručně zmínit.

            Úvodem je nutno zdůraznit,že je velkou chybou,že se nepodařilo prosadit komoru ze zákona spolu s jinými komorami vzniklými do r.1992. Právnička ČUZK Judr. Barešová zdůraznila při mé návštěvě,že po roce 1992 nebyl přijat v parlamentu jediný zákon o komoře ČUZK,když podle jejích slov připravoval zákon 200/94Sb. chtěl do tohoto zákona zařadit i komoru ze zákona ,ale byl odmítnut. Nebyla prý politická vůle tehdejší vládnoucí strany.

            Stále jsme byli připraveni využít vhodného okamžiku k obnovení pokusů o komoru ze zákona. Díky členu představenstva ing.Soukupovi jsme byli seznámeni s JUDr.Koudelkou, mladým právníkem,který se ve své publikaci zastával myšlenky posílení vlivu profesních organizací a komor na řízení státu.

            Kancelář JUDr.Koudelky byla v Brně a tak byl pověřen jednáním s ním člen představenstva Ing.Pavel Dušan. Vytvoření konečného znění návrhu Zákona o zeměměřické komořebylo pro všechny členy představenstva a hlavně pro ing. Dušana velmi náročné. Zákon byl tedy připraven k předložení Parlamentu PS ve vhodném termínu.

            Na jednání v Moninci hovořil místopředseda ČUZK ing.Večerě v tom smyslu,že bychom měli zákon v parlamentu předložit co nejdříve,protože na něj by navazovala novelizace Zákona o zeměměřictví 200/94Sb.,kterou musí předložit vládě v první polovině r. 2000.

            Z této skutečnosti muselo představenstvo vycházet. Ing.Dušan jednal proto několikrát s JUDr.Koudelkou,který byl ve volbách v r.1998 zvolen do Parlamentu ČR za ČSSD. Rozhodli jsme se proto ,že p poslanec JUDr.Koudelka podá návrh zákona o ZK poslaneckou cestou. Vláda dostala samozřejmě na začátku projednávání návrh k vyjádření.

            Bohužel zpracovatel vyjádření vlády k zákonu,nebyl příznivě nakloněn ke komorám ze zákona a vláda návrh odmítla. Jelikož nebyl již čas na úpravu textu návrhu zákona ,nemohlo být reagováno na některá stanoviska vlády,která bychom mohli akceptovat. Nyní bylo nutné přesvědčit poslance,aby propustili návrh zákona do druhého čtení,kdy již přichází k vyjádření před jednotlivé výbory parlamentu.

            Návrh zákona nejprve vyjde ve sněmovním tisku,za poslanecký klub každé strany je určen příslušnou stranou zpravodaj. Zákon dostane i zpravodaje za celý parlament a tím se stala poslankyně Nedvědová za ODS. Bylo nutno nyní v krátké době přesvědčit poslance jednotlivých regionů,aby návrh zákona podpořili. Členové představenstva slíbili přesvědčit své poslance v místě působení.Největší tíha potom spadla na pražské členy představenstva,předsedu ing.Fafejtu a mne. Permanentně jsme jednali s JUDr.Koudelkou a navštívili postupně zpravodaje jednotlivých stran,dokonce i KSČM. Napsali jsme a předali osobní dopisy poslancům Buzkové,Grossovi,Jičínskému,některým členům US a KDÚ-ČSL. Ing.Fafejta jednal s některými členy ODS.

            Jako malý a nevýznamný obor jsme jaksi na okraji zájmu některých poslanců a dnes vidíme,že jsme asi měli osobně jednat se všemi poslanci ČSSD,US a KDÚ-ČSL.

            Takové jednání jsou však termínově velmi náročná a vyžádalo by to prakticky neustálou přítomnost v parlamentu. Zpravodajka zákona Nedvědová navrhla zákon k přepracování,což je jen jakási mírnější forma odmítnutí,což se následně také projevilo.

            Průběh diskuse na 21.schůzi parlamentu máme k dispozici.Rovněž jsme shlédli celý průbeh jednání na zapůjčené videokazetě. Bohužel jsme museli vidět i znamení,které ze zády předsedajícího St.Grosse dal poslancům místopředseda ODS Langr-návrh zamítnout. Tím byli inspirováni i někteří jiní pravicoví poslanci a návrh byl zamítnut. Přesto se pro něj vyslovila většina poslanců ČSSD a ti poslanci jiných stran,kteří byli přímo osloveni. I poslanec Zuna z Liberce,který se v diskuzi postavil za komoru,hlasoval nakonec proti nám.ODS byla prakticky všemi hlasy proti.

            Poslanec JUDr.Koudelka byl výsledkem hlasování velmi zklamán a nedoporučoval předkládat znovu upravený zákon dle stanoviska vlády parlamentu v tomto složení. Vyjádřil to stručně tak-že prostě není politická vůle.

            Novelizace zákona 200/94Sb měla nyní tedy zelenou Navštívil jsem proto předsedu ČUZK ing.Šímu,který mne ujistil,že “obor nutně komoru ze zákona potřebuje.” Dokazoval to i připraveným projevem k ředitelům katastrálních úřadů. Novelizace zák.200/94Sb se netýká inženýrské geodezie,kterou dle Kompetečního zákona č.359/92 nemají možnost řídit. Ing.Šíma vstřícně nabídl i konzultace svých výborných legislativců,kteří by mohli JUDr.Koudelkovi pomoci při přizpůsobení zákona o ZK novelizovanému zák.200/94Sb. JUDr.Koudelka nás při jednání dne 1.3. varoval před dalším jednáním s posl. Nedvědovou, která prý zákon již nikdy nepodpoří. Souhlasil však s dalším jednáním s předsedou ing Šímou, jeho legislativci a zástupci KGK.

            2.3.2000 jsem osobně jednal s JUDR.Barešovou,která doporučila,aby se náš zákon zaměřil hlavně na inženýrskou geodezii,kterou jak dříve řečeno nemůže rezort řídit.

            Následně se uskutečnilo z iniciativy posl.Nedvědové a tzv.stínového ministra Kučery jednání v parlamentu za účasti JUDR.Koudelky,za ČUZK ing.Večeřeho a z KGK ing.Fafejty, Ing.Čančíka a mne. Jednání nebylo bohužel vedeno v duchu mých přátelských jednání s předsedou ing.Šímou a výsledkem bylo stanovisko posl.Nedvědové,která setkání řídila,že komora ze zákona není nutná,že fungují tak i jiné komory. Máme prý i možnost přičlenit se ke Komoře stavebních inženýrů.

            S politováním jsme konstatovali,že se jednání nezúčastnil předseda ing.Šíma.

            Napsal jsem mu tedy osobní dopis,kde zdůrazňuji nutnost posílení významu naší profese. Vypočítávám všechna dřívější i současná ponížení nás odborníků v geodesii. Snažil jsem mu i objektivně popsal průběh jednání v parlamentu. Nakonec mu vyslovuji dík za pochopení v naší vzájemně složité situaci.

            Další jednání byla vedena písemnou formou. Následoval dopis předsedy ing.Šímy ing.Fafejtovi ze dne 26.4. a naše odpověď.

            Dle mého mínění není zákon o ZK definitivně pohřben. Bude však muset být nějakým způsobem upraven,aby byl v hlavních rysech v souladu s novelizovaných zákonem 200/94Sb. Doporučuji novému vedení KGK,aby proto pokračovalo v jednáních na různých místech samozřejmě ve spolupráci s ČUZK,bude i nadále prosazení zákona o ZK podporovat.

            Zúčastnil jsem nedávno jako delegát SPS v Rudolfově galerii jeho Valné hromady. K podtržení významu tohoto setkání nutno zdůraznit,že se ho zúčastnili 2 ministři a jeden první náměstek ministra. Ministr Dopravy a spojů ing.Šlink tam důrazně připomněl,že vláda jednoznačně podporuje existenci a vznik samosprávných organizací i také proto,že se ušetří prostředky na řízení jednotlivých oborů státem. Je to také předpokladem pro vstup do EU.

            Bývalý předseda BDVI Dr.ing.Otmar Schuster ,mně potvrdil, že ve většině zemí západní Evropy existují samosprávné organizace ať již ve formě komor či svazů ze zákona. Zúčastnili jsme se jako firma jednoho setkání BDVI v hotelu Hilton v Drážďanech,které bylo podtrženo účastí saského předsedy vlády.

            Je nutné si uvědomit že předložení zákona parlamentu se rázem stává otázkou politickou. Poučme se proto z těchto zkušeností. Je potřeba postupovat uváženě ,nedostat se do vážných sporů . Každý krok,který v této věci učiníme je nutné důkladně promyslet za neustálé výměny názorů. Učme se diplomacii,vždyť také někoho reprezentujeme.

            Přeji proto novému představenstvu v dalším projednávání přijetí zákona o ZK většího úspěchu,než jsme dosáhli my. Děkuji Vám za pozornost.

 

Valná hromada 2000