[HomePage]
Valná hromada 2000

 

Zpráva Dozorčí rady Zeměměřické komory pro valnou hromadu Zeměměřiké komory
konanou dne 11.9.2000

 

            Činnost DR v době od minulé valné hromady do nynější se sestávala z pravidelných účastí členů DR na schůzích představenstva. DR se mimo tato zasedání nesešla.

Schůzek představenstva se účastnili střídavě všichni členové DR, nejčastěji ing Plavec a Kuropata a ing Noga.

Hlavní úkol ,který před sebou měla Zeměměřická komora nebyl splněn. Musíme přiznat, že přes maximální snahu předsedy komory a představenstva nebyl parlamentem ČR schválen zákon o Zeměměřické komoře.

Po celý rok od minulé valné hromady vykonávalo představenstvo sysifofskou práci ve snaze prosadit komoru ze zákona do života. Ve zlomových okamžicích jsme všichni viděli nedostatek politické vůle k tomu aby tento zákon prošel alespoň do druhého čtení.

Postupem času se ukázala velikost a směr podpory všech na které jsme spoléhali.

Ve světle těchto událostí poněkud zaniká:

  1. Transformace zeměměřické oborové rady na společenství nezávislých odborníků, jejichž úsudek je přínosem pro české zeměměřictví.
  2. Úsilí sekretariátu o výběr členských příspěvků.
  3. Očištění členské základny od většiny neplatičů členských příspěvků.
  4. Kontakty s komorami příbuzných oborů.
  5. Snaha o spolupráci s ČUZAKem při tvorbě nových předpisů.
  6. Účast na životě evropských zeměměřických struktur.

K povinnostem DR patří kontrola hospodaření.

V rámci této kontroly bylo odsouhlaseno čerpání rozpočtu za rok 1999 bez připomínek a čerpání rozpočtu na rok 2000 s touto připomínkou:

Ve zprávě o hospodaření není obsažen zatím nesplněný závazek Komory k firmě Geodet sro za vedení účetnictví Komory.

Při kontrole plnění úkolů z minulé valné hromady bylo zjištěno, že představenstvo tyto splnilo, ev. průběžně plní, aniž by byly porušovány stanovy Komory nebo obecně závazné právní a hospodářské předpisy.

Závěr : Jádro představenstva pod vedením předsedy ing Fafejty pracovalo s velkým nasazením a jejich práce zasluhuje uznání.

 

Za DR sepsal: ing Kuropata Vojtěch

Jihlava 4.9.2000

Valná hromada 2000