[pošta]             Zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem

autor: BAREŠOVÁ, E.- BAUDYŠ, P.

vydal: C. H. Beck, Praha, 1996,

    Zaujalo nás už zajímavé uspořádání textu publikace, která začíná 17 úvodními stranami předmluvy vysvětlujícími vývoj a základní pojmy katstru nemovitostí (KN). V předmluvě autoři upozorňují, že při psaní komentářů a poznámek vycházeli ze svých dosavadních názorů a zkušeností. Přitom se snažili vyslovit i k otázkám, na jejichž řešení panují mezi právníky rozdílné názory. V textu je ostatně na rozdílnost upozorňováno. Názory soudu, vztahující se k určitým situacím, nejsou totiž závazné pro jiné případy, a proto soudce se musí řídit svým vlastním názorem a nikoliv rozhodnutím jiného soudu. Je tudíž patrné, že ani poznámky v komentáři nemohou být nijak závazné, ale určitě mohou být vodítkem a pomocí v orientaci v českých zákonech. Kniha totiž obsahuje mimo komentovaný zákon č. 265/92 Sb. (č. 90/96 Sb.), v plném znění ještě další tři zákony (katastrální zákon, zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech a zákon o správních poplatcích) a jednu vyhlášku (katastrální), dále výňatky z dalších 16 zákonů a dvou vyhlášek, ke kterým poskytují autoři další komentář. Vraťme se však k právní normě, podle které je kniha pojmenována. Nejdříve si totiž můžete přečíst všech 19 paragrafů, jak zapisovat práva do KN, a teprve až za stručným zněním zákona následuje paragraf po paragrafu opětné uvedení textu zákona, ale hned s připojeným komentářem a citacemi z judikatury. Totéž, ale už bez samostatného textu s holými paragrafy, se dočtete převážně u výňatků z 18 souvisejících předpisů, ke kterým také nechybí poznámky a judikatura. Hodnotu publikace zvyšuje závěrečný věcný rejstřík s celkovým počtem 256 hesel.

[Server]     [obor]