K neoprávněnému ztěžování výkonu zeměměřických činností bráněním vstupu na pozemek

Podle rozhodnutí ZKI v Opavě č.j.:  ZKI-P-2/278/2006-40/9 z 29.12.2006
Dokument byl vnitroresortně publikován 17.5.2007 na Intranetu ČÚZK.


INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZKI - IMZKI č. 69

UPOZORNĚNÍ: Informativní materiály pro ZKI (IMZKI), vydávané od roku 1994 v očíslované řadě odborem kontroly a dohledu ČÚZK, jsou určeny jako metodická pomůcka pro interní potřebu zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Vycházejí vždy z řešení určitých zcela konkrétních případů a názory v nich obsažené nelze ztotožňovat s obecnými výkladovými stanovisky ČÚZK. Podle  čl. 16 písm. e) a čl. 18 písm. t) organizačního řádu ČÚZK (č.j.: 5799/2003-11 z 14.11.2003), který nabyl účinnosti dne 1.1.2004, je příslušné k podávání výkladu právních předpisů týkajících se zeměměřictví a KN a vyřizování dotazů souvisejících s právní úpravou zeměměřictví a KN samostatné oddělení legislativy (útvar 15) a k podávání výkladu technických předpisů vydaných ČÚZK a vyřizování vnějších dotazů souvisejících s metodikou zeměměřictví a KN je příslušný odbor řízení územních orgánů (útvar 22). Na informativní materiály určené pro ZKI proto nelze ve správní činnosti odkazovat jako na závazná stanoviska resortu ČÚZK.


ANOTACE:

NEOPRÁVNĚNÉ ztěžování výkonu zeměměřických činností BRÁNĚNÍM vstupu na pozemek 

1. Pokud vlastník pozemku brání vstupu na tento pozemek osobě oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti, která mu předem oznámila, že na pozemek potřebuje vstoupit v souvislosti s vytyčováním hranice pozemku, pak takovým svým jednáním neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky a dopouští se přestupku na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, za který mu může být uložena pokuta až do výše 25 000,- Kč.
2. Zákon o zeměměřictví (zák. č. 200/1994 Sb.) je ve vztahu k přestupkovému zákonu (zák. č. 200/1990 Sb.) předpisem speciálním, tzv. „lex specialis“.

PODROBNĚ:Podle rozhodnutí ZKI v Opavě č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/9 z 29.12.2006


Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
Praskova 11, 746 01 Opava
tel.: 553 698 181
fax: 553 621 959
e-mail: zki.opava@cuzk.cz

Č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/9
V Opavě dne 29. prosince 2006

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:
A.A. narozený XX.XX.XXXX trvale bytem Xxxxxxxxxxx XXX, PSČ XXX XX

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě (dále jen ZKI v Opavě), zastoupený ředitelem Ing. Bc. Richardem Mrázkem, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 4 písm. f) a přílohy č. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění, ve věci projednání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle ustanovení § 17a odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen zákon o zeměměřictví), rozhodl dne 29.12.2006

t a k t o :

1) Pan A. A., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytem Xxxxxxxxxxx XXX, PSČ XXX XX,

j e  u z n á n  v i n n ý m

z porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví, tj. pro neoprávněné ztěžování výkonu zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky. 

Pan A. A., jako vlastník mimo jiné pozemků označených parcelními čísly (dále jen parc. č.) 7/6 a 42/2 v katastrálním území (dále jen k.ú.) Z., okres Z., porušil pořádek na úseku zeměměřictví a dopustil se tak přestupku tím, že dne 7.10.2005 bránil ve vstupu na své pozemky osobě oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti a neoprávněně tak ztěžoval výkon zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, která je využívána pro katastr nemovitostí České republiky. 
Jednalo se o vytyčení vlastnické hranice mezi pozemkem parc.č. 42/4 na straně jedné a pozemky parc.č. 7/7 a 11/8 na straně druhé v k.ú. Z., a to v rámci zakázky č. 95-101/2005 vyhotovované firmou G., spol. s r.o., Xxxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxxxx. 

Vytýkané zjištění je rozvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

ZKI v Opavě rozhodl o vině pana A. A. (dále jen obviněný z přestupku) v jeho nepřítomnosti dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen přestupkový zákon), neboť obviněný z přestupku se k nařízenému ústnímu jednání ve věci projednání porušení pořádku na úseku zeměměřictví nedostavil, a přesto, že byl řádně poučen, se ani náležitě neomluvil. 

2) ZKI v Opavě ukládá za výše uvedený přestupek na úseku zeměměřictví panu A. A. podle § 17a odst. 2 zákona o zeměměřictví

p o k u t u  v e  v ý š i  4 0 0 0 , - K č

(slovy: čtyřitisícekorunčeských) 

a dále v souladu s ust. § 79 odst. 1 přestupkového zákona, povinnost uhradit

n á k l a d y  ř í z e n í  v  p a u š á l n í  v ý š i  1 0 0 0 , - K č

(slovy: jedentisíckorunčeských).

Obojí je splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu v Z. (Xxxxxx, XXX XX Xxxxxxx) u České národní banky, číslo účtu XXXX-XXXXXXXX/XXXX (konstantní symbol pro úhradu převodem XXXX a pro úhradu složenkou XXXX, variabilní symbol XXXXXX/XXX) a je příjmem státního rozpočtu České republiky dle ust. § 17c odst. 2 zákona o zeměměřictví.

 

O d ů v o d n ě n í :

Dle Protokolu o podání vysvětlení dle ust. § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, č.j. ORPV-XXXX/XX-XX-2005 (dále jen protokol) sepsaného Policií České republiky, Okresní ředitelství Z., Obvodní oddělení, XXX XX Kkkkkkk (dále jen OO PČR K.) dne 10.10.2005 a na základě předchozího oznámení ze dne 7.10.2005 se dostavil pan A. A. na OO PČR K., aby podal trestní oznámení na Ing. M. K. vykonávajícího na jeho pozemcích zeměměřickou činnost. Do protokolu p. A. A. mimo jiné uvedl, že dne 7.10.2005 kolem 14.30 h. několikrát vykazoval Ing. M. K. ze svého pozemku parc.č. 42/2 k.ú. Z., neboť se domníval, že se jedná o soukromý zájem. Z protokolu vyplývá, že Ing. M. K. panu A. A. sdělil, že provádí vytyčení hranice pozemků pro pana J. Č., že za tímto účelem potřebuje vstoupit i na pozemky ve vlastnictví p. A. A. Při odjezdu se Ing. M. K. prokázal úředním průkazem opravňujícím ke vstupu na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností. 

Dle protokolu sepsaného OO PČR K. dne 3.11.2005 se na OO PČR K. dostavil k podání vysvětlení Ing. M. K., nar. XX.XX.XXXX bytem Xxxxxxx XX/X, Xxxxxxx. Z protokolu vyplývá, že Ing. M. K. písemně oznámil panu A. A. provádění zeměměřických prací mimo jiné i na pozemcích v jeho vlastnictví. Dne 7.10.2005 poučil na místě pana A. A. ve smyslu níže citovaných ust. § 4 odst. 1, § 7 a § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví.
Pan A. A. přesto Ing. M. K. ze svých pozemků opakovaně vykazoval. Do protokolu Ing. M. K. uvedl, že zaměření pro vytyčení chtěl poprvé provést již dva týdny před dnem 7.10.2005. Tehdy mu však p. A. A. sdělil, že požaduje písemné oznámení o provádění zeměměřických prací. Ing. M. K. požadavek p. A. A. uznal a vyhověl mu. Vzhledem k tomu, že se pan A. A. dne 7.10.2005 z daného místa na určitou dobu vzdálil, provedl Ing. M. K. zaměření potřebné pro následné vytyčení výše citované hranice pozemků.

Na základě obsahu protokolů bylo OO PČR K. sepsáno dne 4.11.2005 Oznámení přestupku č.j.: ORPV-XXXX/XX-XX-2005 podle § 58 odst. 1 přestupkového zákona (dále jen oznámení přestupku), kde je jako poškozený uveden pan Ing. M. K., nar. 25.3.1956, bytem Xxxxxxx XXúX, Xxxxxxxx a jako podezřelý je uveden pan A. A., nar. XX.XX.XXXX, bytem Xxxxxxxx XX. Jako podstata přestupku je uvedeno, že pan A. A. bránil Ing. M. K. v zaměřování a to tak, že mu bránil vstoupit na jeho pozemek a vyhrožoval mu podáním trestního oznámení, které na Ing. M. K. poté učinil. 
Podezření, že se p. A. A. dopustil přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona bylo oznámeno Správnímu orgánu při Městském úřadu v K. k dalšímu opatření.

Městský úřad K., Xxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxxxx obdržel přestupkový spis, týkající se p. A. A., dne 7.11.2005 a následně ho svým podáním č.j.: OVV-XX-XXXX/2005 ze dne 7.7.2006 postoupil Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně, Moravské nám. 1/1, 602 00 Brno (dále jen ZKI v Brně) jako orgánu věcně příslušnému ve věci rozhodnout (ZKI v Brně doručeno dne 12.7.2006).

ZKI v Brně podání ve věci přestupku na úseku zeměměřictví dle § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví postoupil svým usnesením sp. zn.: ZKI-J-99/463/2006 poznamenaným do spisu dne 14.7.2006 ZKI v Opavě jako orgánu místně a věcně příslušnému v dané věci rozhodnout (ZKI v Opavě doručeno dne 18.7.2006). 

Platná právní úprava v dané věci stanoví:

Vytyčování hranic pozemků je mimo jiné zeměměřickou činností (§ 3 odst. 1 zákona o zeměměřictví).
Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby (§ 3 odst. 3 zákona o zeměměřictví).
Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje mimo jiné fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru (§ 3 odst. 4 zákona o zeměměřictví).
Vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemku je mimo jiné zeměměřickou činností ve veřejném zájmu [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví].
Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívají mimo jiné orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky [§ 4 odst. 2 písm. a) zákona o zeměměřictví]. 
Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněny při výkonu zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi pozemků. Společně s nimi mohou na pozemky vstupovat a vjíždět i jejich pomocní pracovníci. Vlastník pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit (§ 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví).
Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti se prokazují
a) úředním průkazem vydaným zeměměřickým a katastrálním inspektorátem nebo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nebo
b) živnostenským listem k výkonu zeměměřických činností, popřípadě jeho ověřenou kopií
(§ 7 odst. 3 zákona o zeměměřictví).
Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen úřední oprávnění) [§ 12 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví].
Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku je vytyčovatel povinen předat příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do dokumentace výsledků měření a šetření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací (§ 78 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb. – dále jen vyhláška).
Přestupku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky [§ 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví].

Před zahájením přestupkového řízení ZKI v Opavě v dané věci zjistil, že vykonávanou zeměměřickou činností bylo vytyčení vlastnické hranice mezi pozemkem parc.č. 42/4 na straně jedné a pozemky parc.č. 7/7 a 11/8 na straně druhé v k.ú. Z., prováděné firmou G., spol. s r.o., Xxxxxx XX/X, XXX XX Xxxxxxxxx, v rámci zakázky č. 95-101/2005.

Zeměměřické činnosti jsou vykonávány fyzickými a právnickými osobami jako předmět živnostenského podnikání (příloha č. 2, skupina 214 „ostatní“ zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění). Firma G., spol. s r.o., IČ XXX XX XXX, je dle výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na internetových stránkách www.rzp.cz právnickou osobou s předmětem podnikání výkon zeměměřických činností a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce XXXX, je zapsána jako obchodní firma s předmětem podnikání provádění geodetických a kartografických prací.

Měřickou činnost v terénu v rámci zakázky č. 95-101/2005 k.ú. Z. vykonával dne 7.10.2005 Ing. M. K. jako osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti ve smyslu výše citovaného ust. § 3 odst. 3 a 4 zákona o zeměměřictví. Ing. M. K. je veden v Seznamu fyzických osob, kterým bylo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen Úřad) uděleno úřední oprávnění, pod č. XXX. Ing. M. K. je držitelem úředního průkazu ke vstupu na nemovitosti při výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen úřední průkaz) č. XXX/1995, který mu byl vydán Úřadem.

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku, zakázka č. 95-101/2005 k.ú. Z., byla jako výsledek zeměměřických činností využívaný pro správu a vedení katastru nemovitostí ověřena Ing. S. T. pod č. 112/2005 z evidence ověřovaných výsledků dne 5.12.2005 [§ 12 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví]. Ing. S. T. je veden v Seznamu fyzických osob, kterým bylo Úřadem uděleno úřední oprávnění, pod č. XXX.

Kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku zakázka č. 95-101/2005 byla v souladu s výše citovaným ust. § 78 odst. 3 vyhlášky předána Katastrálnímu úřadu pro Z. kraj, Katastrálnímu pracovišti Z. (dále jen katastrální úřad) dne 15.12.2005 (č. řízení OR-XXX/2005 Vytyčovací náčrt) a do dokumentace výsledků měření a šetření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací v k.ú. Z. byla založena pod č. 95 záznamu podrobného měření změn (dále jen ZPMZ).

Nahlédnutím do dokumentace o vytyčení hranice pozemku zakázka č. 95-101/2005 založené v ZPMZ č. 95 k.ú. Z. ZKI v Opavě zjistil, že předmětem vytyčení byla vlastnická hranice mezi pozemkem parc.č. 42/4 na straně jedné a pozemky parc.č. 7/7 a 11/8 na straně druhé. Pozemek parc.č. 42/4 je ve vlastnictví manželů C. a B. C., XXX XX Xxxxxx XXX, pozemky parc.č. 7/7 a 11/ 8 jsou ve vlastnictví manželů D. a E. D., XXX XX Xxxxxx XXX.. Vytyčení bylo provedeno na žádost pana C. C. Dne 7.10.2005 bylo provedeno zaměření identických bodů v terénu, které byly následně využity pro vytyčení lomových bodů citované hranice. Jako identické body byly využity i rohy na obvodu budovy, v době měření nacházející se na pozemcích parc.č. 7/6 a 42/2, které jsou ve vlastnictví manželů A. a B. A., XXX XX Xxxxxx XXX.

Na základě výše uvedených zjištění ZKI v Opavě zahájil z moci úřední podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dnem doručení oznámení o zahájení řízení č. j.: ZKI-P-2/278/2006-40/1 ze dne 29.8.2006 účastníkovi řízení, p. A. A., a to dnem 31.8.2006, přestupkové řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví. 

ZKI v Opavě uvedené přestupkové řízení zahájil jako orgán státní správy věcně příslušný podle § 4 písm. f) zákona č. 359/1992 Sb. a místně příslušný s výkonem působnosti pro územní obvod Z. kraje podle přílohy č. 1 k zákonu č. 359/1992 Sb., když výše citované nemovitosti se nacházejí v k.ú. Z., obec Z., okres Z..

Za účelem výslechu obviněného z přestupku a uplatnění jeho práv ve smyslu ust. § 36 odst. 2 správního řádu a § 73 odst. 2 přestupkového zákona nařídil ZKI v Opavě pod č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/2 ze dne 29.8.2006 ústní jednání dle § 74 odst. 1 přestupkového zákona na den 21. září 2006 a p. A. A. k tomuto jednání předvolal (§ 59 správního řádu). Ústní jednání nařídil ZKI v Opavě na katastrálním úřadě.
Nařízení ústního jednání a předvolání k ústnímu jednání ve věci projednání porušení pořádku na úseku zeměměřictví bylo p. A. A. doručeno dne 31.8.2006 spolu s oznámením o zahájení řízení č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/1 ze dne 29.8.2006.
Pan A. A. jako předvolaný se ve stanovený den k nařízenému ústnímu jednání nedostavil, a přesto, že byl poučen, se ani náležitě neomluvil (viz záznam do spisu č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/5 ze dne 25.9.2006).

ZKI v Opavě obviněného z přestupku vyzval pod č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/6 ze dne 29.9.2006, aby písemně zdůvodnil, proč se k nařízenému jednání nedostavil, a o důležitých důvodech předložil hodnověrné důkazy. Uložení zásilky u poštovního doručovatele včetně poučení o jejím vyzvednutí bylo obviněnému z přestupku oznámeno dne 2.10.2006. Zásilka s výzvou č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/6 se vrátila zpět k ZKI v Opavě jako nevyzvednutá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (ZKI v Opavě doručeno dne 20.10.2006). 

Následně zaslal ZKI v Opavě obviněnému z přestupku oznámení č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/8 ze dne 30.10.2006, v němž mu sdělil, že shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přestupkového řízení pro porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví a poskytuje mu možnost se k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit. Nahlédnutí do spisu bylo obviněnému z přestupku umožněno v termínu od 6.11.2006 do 27.11.2006. Uložení zásilky u poštovního doručovatele včetně poučení o jejím vyzvednutí bylo obviněnému z přestupku oznámeno dne 1.11.2006. Zásilka s oznámením č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/8 se vrátila zpět k ZKI v Opavě jako nevyzvednutá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (ZKI v Opavě doručeno dne 21.11.2006).

Z výše uvedených důvodů pak ZKI v Opavě rozhodoval o vině pana A. A. v jeho nepřítomnosti v souladu s ust. § 74 odst. 1 přestupkového zákona.

ZKI v Opavě pod č.j.: ZKI-P-2/278/2006-40/3 ze dne 11.9.2006 předvolal Ing. M. K. (dále jen svědek) k podání svědecké výpovědi ve vedeném přestupkovém řízení v souladu s ust. § 55 odst. 1 správního řádu (svědkovi doručeno dne 14.9.2006).

Z ústního jednání ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví, kterého se zúčastnili Ing. M. K. jako svědek a za ZKI v Opavě Ing. Bc. R. M. a Ing. H. K., byl dne 21.9.2006 vyhotoven protokol. Při ústním jednání svědek vypovídal tak, jak je zaznamenáno v protokolu sepsaném OO PČR K. dne 3.11.2005. Svědek dále vypověděl, že ho p. A. A. napadal pouze slovně. Úřední průkaz měl svědek uložen ve služebním vozidle a prokázal se ním v průběhu měření. Svědek předložil ZKI v Opavě originál Živnostenského listu č.j.: B XXX/95/Xxx-XXX vydaný Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Z., opravňujícího firmu G., spol. s r.o., k výkonu zeměměřických činností a originál podacího lístku ze dne 4.10.2005 k zásilce s písemným oznámením o provádění zeměměřických činností adresované p. A. a B. A., XXX XX Xxxxxx XXX.

ZKI v Opavě po provedeném šetření ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví má za prokázané, že pan A. A. porušil povinnost vlastníka pozemků stanovenou v § 7 odst. 1 zákona o zeměměřictví, tj. zabraňoval ve vstupu na své pozemky osobě oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti, která vykonávala zeměměřickou činnost, jejíž výsledek je využíván pro katastr nemovitostí České republiky

Pro toto své jednání byl pan A. A. uznán vinným z přestupku na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17a odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřictví a ZKI v Opavě rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Za přestupek může zeměměřický a katastrální inspektorát (dále jen inspektorát) uložit pokutu až do výše 25 000 Kč (§ 17a odst. 2 zákona o zeměměřictví).
Uložení pokuty za přestupek lze projednat do 1 roku ode dne, kdy se inspektorát o porušení pořádku na úseku zeměměřictví dověděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo (§ 17a odst. 3 zákona o zeměměřictví).
Na projednání přestupků na úseku zeměměřictví se vztahuje zvláštní právní předpis, tj. přestupkový zákon, pokud tento zákon (tj. zákon o zeměměřictví) nestanoví jinak (§ 17a odst. 4 zákona o zeměměřictví).

K vzájemnému vztahu obou zmíněných předpisů lze tedy konstatovat, že zákon o zeměměřictví je ve vztahu k přestupkovému zákonu předpisem speciálním, tzv. „lex specialis“
O podezření, že došlo ke spáchání přestupku na úseku zeměměřictví, se ZKI v Opavě dověděl dne 18.7.2006, jak je již uvedeno výše.

ZKI v Opavě stanovil pokutu za toto porušení pořádku na úseku zeměměřictví ve výši 4 000,- Kč. 
K uložení pokuty přistoupil ZKI v Opavě vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o opakované bránění ve vstupu na pozemky, a to přes všechna výše uvedená poučení a vysvětlení provedená Ing. M. K.
Při stanovení výše pokuty v dolní polovině sazby ZKI v Opavě přihlédl, a to i přes závažnost provinění, ke skutečnosti, že obviněný z přestupku dosud nikdy nebyl uznán vinným ze spáchání téhož přestupku.

O nákladech přestupkového řízení bylo rozhodnuto dle § 79 odst. 1 přestupkového zákona a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., v platném znění, stanovícího paušální částku nákladů řízení o přestupcích ve výši 1 000,- Kč.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v Praze, Pod Sídlištěm č.p. 1800/9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy podáním učiněným u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě (§ 81 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.). 
Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 81 odst. 5 zákona č. 200/1990 Sb.). 


Ing. Bc. Richard Mrázek
ředitel
Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
v Opavě

Oznamuje se doručením do vlastních rukou:
A. A., XXX XX Xxxxxxx XXX 

Na vědomí:
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, Praskova 11, 746 01 Opava 


17. 5. 2007.
© Lumír Nedvídek, 2007.