K zobrazování hranic pozemků v katastrálních mapách, při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

Podle dopisu ČÚZK č.j.: 1349/2004-22 z 12.3.2004

Dokument byl vnitroresortně publikován 2.4.2004 na Intranetu ČÚZK a  5.4.2004 byl vnitroresortně publikován i na Intranetu pro ZKI jako VDK č. 435


Věc: Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

Zásady zobrazování železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků v katastrálních mapách byly podrobně řešeny v dřívější Instrukci A pro katastrální a měřické práce pro obnovení pozemkového katastru. Tyto zásady se přiměřeně uplatňují i v dnešní praxi současně však s přihlédnutím k novým legislativním normám především k zákonu č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 2 uvedeného zákona je stanoveno, které nemovitosti jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí. Těmito nemovitostmi jsou pozemky, budovy spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů a stavby spojené se zemí pevným základem o nichž to stanoví zvláštní předpis. V § 27 katastrálního zákona je dále stanoveno, že pozemkem je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Upozorňujeme, že žádný z obecně závazných předpisů nestanoví, že se v katastru nemovitostí eviduje stavba železniční dráhy. V katastru nemovitostí se pouze u parcel pod železniční dráhou nebo pozemní komunikací eviduje způsob využití pozemku, a to s názvem "dráha", "dálnice", "silnice", "ostatní komunikace". Mosty a propustky a tunely v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela se vyznačují v katastrální mapě jako další prvky polohopisu [viz § 5 odst. 2 písm.d) a e) vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Podle ustanovení § 3 odst. 4 uvedené vyhlášky se jako parcely evidují všechny druhy komunikací kromě komunikací pro pěší v parcích a v sadech a koryta vodních toků široká nejméně 2 m.

S odkazem na výše uvedené, v případě křížení železniční dráhy, pozemních komunikací a vodních toků, při jejich zobrazení v katastrálních mapách, pokud vlastnické poměry neurčují jinak platí:

1. Při úrovňovém křížení, že:
- pozemek vodního toku se nepřerušuje, není-li v terénu zatrubněn nebo jinak uzavřen,
- pozemek železniční dráhy se nepřerušuje při jejím křížení s pozemní komunikací 
- při vzájemném křížení železničních drah nebo při vzájemném křížení pozemních komunikací se nepřerušuje pozemek železniční dráhy nebo pozemek pozemní komunikace vyššího významu, 
 
2.  Při mimoúrovňovém křížení platí, že:
a) při křížení železniční dráhy nebo pozemní komunikace s vodním tokem, který je přemostěn, se přeruší pozemek železniční dráhy nebo pozemní komunikace,
b) dochází-li ke křížení železniční dráhy s pozemní komunikací, která je vedena po přemostění nad železniční dráhou, nepřerušuje se pozemek železniční dráhy, 
c) pokud je železniční dráha vedena po přemostění nad pozemní komunikací pozemek železniční dráhy se přerušuje,
d) pokud je železniční dráha vedena po přemostění nad pozemní komunikací a vlastníkem pozemku pod pozemní komunikací v křížení je vlastník železniční dráhy, eviduje se tento pozemek v katastru nemovitostí samostatně jako parcela, která je od parcely železniční dráhy oddělena hranicí způsobu využití pozemku, tj. dálnice nebo silnice nebo ostatní komunikace,
e) pokud je pozemní komunikace vedena po přemostění nad železniční drahou a vlastníkem pozemku pod železniční drahou je vlastník pozemní komunikace, přeruší se pozemek pozemní komunikace a pozemek v křížení bude veden jako samostatná parcela se způsobem využití dráha.

Způsoby zobrazování parcel křížících se liniových staveb a vodních toků v katastrální mapě jsou tedy závislé jednak na vlastnictví pozemků pod těmito stavbami, ale také na jejich způsobu využití. Vlastnictví pozemků pod těmito stavbami je věcí majetkového vypořádání vlastníků. V katastru nemovitostí se pozemky a stavby pouze evidují na podkladě doložených geometrických plánů a listin.

Příloha: Vzor křížení mimoúrovňových komunikací


Příloha


Příloha -Vzor křížení mimoúrovňových komunikací

b) Železnice po přemostění nad silnicí,
vlastníkem pozemku silnice.
Přeruší se pozemek železnice,
silnice nepřerušena.
 
    
c) Železnice po přemostění nad silnicí,
vlastníkem pozemku železnice,
vytvoří se parcela, způsob využití
silnice, dálnice, ost. komunikace.
 
d) Silnice na mostě nad železnicí,
vlastníkem pozemku železnice,
nepřeruší se železnice.
   
e) Silnice na mostě nad železnicí,
vlastníkem pozemku silnice,
vytvoří se parcela - způsob využití dráha
 

L.N. 2006