[pošta]             Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 1. díl

[Na začátek] [Zpět]    [Další] [Na konec]
    Přírůstky knihovny Zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK za období září - říjen 1998

Vážení čtenáři,
součástí Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech je odvětvové informační středisko (ODIS), zajišťující odbornou vědeckotechnickou informatiku odvětví geodezie, kartografie, zeměměřictví a katastru.
   ODIS zajišťuje činnosti jako je vydávání speciálních odborných publikací v papírové i elektronické formě na internetu, organizování odborných kurzů a seminářů a spolupráce v oblasti terminologie. Především pak provoz odvětvové knihovny Zeměměřictví a katastru, která za dobu své existence nashromáždila přes 43 tis. svazků, 200 tis. referencí a je zdaleka největší knihovnou v ČR pro obory geodezie nižší i vyšší, gravimetrie, mapování, fotogrammetrie, katastr nemovitostí, kartografie, geodetická astronomie, matematická a fyzikální geodezie, geodynamika, dálkový průzkum Země, automatizace zeměměřictví a katastru, GIS atd.
   Studovna a základní knihovnické a referenční služby jsou veřejnosti přístupné každý pracovní den od 8.00 hod do 15.30 hod. Veškeré výpůjční služby jsou bez omezení a bezplatné. Poradenská služba knihovny je spojená s informacemi o fondech, katalozích a využívání služeb knihovny. Bibliograficko-informační služba zpracovává rešerše a anotace. Odborně-informační služba zpracovává odborné a faktografické informace telefonicky i písemně.
   Katalog knihovny je přístupný všem zájemcům také prostřednictvím sítě internet na adrese:
http://gama.fsv.cvut.cz/~tinweb. Pro Vás uživatele to znamená zajištění možnosti vyhledání a získání informací o literatuře na dálku, tj. přímo z místa pracoviště nebo bydliště zájemce a to v režimu on-line. V tomto smyslu má knihovna otevřeno nepřetržitě pro kohokoliv a její katalog je dosažitelný z kteréhokoliv místa na Zemi s přístupem do internetu. Zájemcům o kopie dokumentů nebo potřebných stránek z literatury, umožňují-li to autorská práva, je poskytována expresní kopírovací služba na počkání za režijní poplatek. Požadavek na kopie může být vznesen i pomocí elektronické pošty prostřednictvím sítě internet, například poté, co si čtenář najde v elektronickém katalogu hledané informace o literatuře na dané téma. Kopie pak obdrží poštou na dobírku. Projekt automatizace knihovny s umístěním jejího katalogu do internetu je realizován za finančního přispění ČÚZK spolu s MŠMT v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje (Projekt LB 98051).

Vlastní domovská stránka ODIS je pak na adrese:
http://gama.fsv.cvut.cz/~odis

Kromě mnoha dalších informací na ní čtenář nalezne i plnotextovou elektronickou verzi knihovnického dvouměsíčníku "Novinky zeměměřické knihovny" (NZK). Časopis obsahuje pravidelně tři části v rozsahu asi 15 až 20 stran B5. Knihovna zde uveřejňuje zkrácené překlady důležitých a zajímavých zahraničních odborných článků. Dále pak především referuje o nové odborné domácí i zahraniční literatuře, kterou pro čtenáře získala, a to formou zkrácených anotačních záznamů (nyní cca 120 záznamů v každém čísle) a seznamu přírůstků knihovny za poslední dvouměsíční období. Jako proměnná příloha je uváděna aktualizovaná nabídka prací a služeb jednotlivých útvarů VÚGTK. V současnosti vychází jeho již 29. ročník. Předplatné časopisu si lze objednat v ODIS VÚGTK.
   Díky velkorysé nabídce redakce časopisu Zeměměřič, mají nyní i čtenáři Zeměměřiče možnost pravidelného přísunu informací o přírůstcích zeměměřické knihovny ODIS VÚGTK. V Zeměměřiči bude nyní po dohodě mezi ODIS VÚGTK a redakcí časopisu Zeměměřič pravidelně otištěn seznam přírůstků knihovny, který je částí dvouměsíčníku NZK. Současně bude vždy otištěn také seznam zkrácených překladů důležitých a zajímavých zahraničních odborných článků, které je možno nalézt v daném čísle NZK. Další podrobnější informace o zeměměřické knihovně ODIS VÚGTK a o její historii budou publikovány v samostatném článku v některém z nejbližších čísel Zeměměřiče.
   Vážení čtenáři, přeji Vám všem co nejvíce úspěchů při vyhledávání odborných informací v naší zeměměřické knihovně.

   Milan Talich
zodpovědný řešitel úkolu automatizace knihovny ODIS VÚGTK


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Rezort ČÚZK]     [Přečtěte si]     [Server]