[pošta]            
Česká asociace pro geoinformace
a
NADIR, a.s. - fotogrammetrie Dobruška


   

ve spolupráci se Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a Vysokou školou báňskou - technická univerzita Ostrava
vypisují veřejnou soutěž
o nejlepší odbornou práci v oblasti fotogrammetrie a DPZ

Cíl soutěže – přispět k širší propagaci, popularizaci, dalšímu rozvoji, technickému uplatnění a co nejširšímu užití výsledků práce z oboru fotogrammetrie a DPZ v návaznosti na obor geoinformatiky v odborné technické praxi. Základní podmínkou pro hodnocení práce je přednesení a obhájení práce před odbornou komisí a odbornou veřejností na semináři "GIS Ostrava 99" (konec ledna 1999) a zveřejnění odborného příspěvku (abstraktu) na téma odborné práce ve sborníku referátů semináře. Hodnotící odborná komise bude jmenována přípravným výborem "GIS Ostrava 99" ve spolupráci s ČAGI, SFDPZ a NADIR, a.s. Nejlepší práce budou oceněny:

	1. místo	10 000,– Kč
	2. místo	5 000,– Kč
	3. místo	3 000,– Kč
Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen. V případě, že bude přihlášeno do soutěže méně než pět odborných prací, bude udělena pouze jedna cena.

Podmínky zařazení odborné práce do soutěže:

Do soutěže mohou být přihlášeny i práce ze zahraničí odpovídající svým zaměřením podmínkám soutěže. Autor nebo některý z autorů musí být občan České republiky.

Zpracovatelská platforma, jak z hlediska přístrojového, tak programového vybavení, není předepsána, při odborném hodnocení se však bude přihlížet k možnosti uplatnění výsledků odborné práce vzhledem k významovému přínosu a možnému co nejširšímu uplatnění v odborné praxi.

Termín odevzdání prací do soutěže je do 10. ledna 1999 na adresu organizátora GIS Ostrava 99. Odborné práce musí být předloženy ve dvou výtiscích (přílohy jedenkrát).
za ČAGI : RNDr. Hojdar
za NADIR, a.s.: Ing. Babický
za SFDPZ : Ing. Hanzl
za GIS Ostrava 99 a VŠB TU Ostrava: Ing. Rapant


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]