[pošta]             Geodetickou firmou v Itálii...


    Italská firma Geosigma, s.r.o. se specializuje na geodezii, GPS, pozemní a leteckou fotogrammetrii, digitalizaci a kartografii všech měřítek. Základní jmění společnosti je 1 500 mil. ITL a zaměstnává 8 stálých techniků, 3 externí spolupracovníky, 2 vedoucí a 1 administrativní sílu. Pro fotogrammetrické práce používá firma Wild Aviolyt ACY s DATA General Nova 4, Wild Aviolyt BC2 s DG 30 a system Galileo DIGIKART 40 a GCARTO. Geodetické činnosti vykonává s Wild T 1600, s distančním dálkoměrem, Wild T 2000, DI5S Wild, T 2002 s Wild DI 2000, Wild TC, Disto GSI Leica, system GPS Nikon Tremble atd.
   Ze zakázek, které firma realizovala vzpomeňme na fotogrammetrické zaměření divadla La Fenice v Benátkách po požáru v lednu 1996 (406 000 000 ITL) a baziliky San Marco v Benátkách v l. 1993-6 (688 500 000 ITL). Zajímavá práce byla i fotogrammetrická dokumentace slavného Michalangelova Davida (viz ukázka) nebo dokumentace staré mozaikové podlahy z baziliky v Aquileie.
   Geodetické oddělení se stalo nejrozvinutějším typem činnosti společnosti. Může zajistit služby, které zahrnují všechny geodetické činnosti, včetně rychlých zaměření, zaměření polygonů, přesné geodetické sítě a dodávky doplňkových kartografických a fotogrammetrických materiálů.
   Údaje, které jsou elektronicky registrovány, jsou pomocí rozhraní přeneseny do PC, v ústředí společnosti. Zde jsou data zpracována a použita pro vypracování např. matematického vrstevnicového modelu. Geodetické oddělení rovněž nabízí specializované služby na projektování silnic, které zahrnují výpočet profilů a průřezů v terénu. Tyto profily a průřezy se vypočítají na základě vyhodnocení, které se generuje z údajů, poskytnutých zákazníkem, přičemž se rovněž vychází z plánu skutečného projektu, který sestaví GEOSIGMA. V tomto případě se profily a průřezy vypočítají z parametrů pro matematický model terénu, nebo na základě přímého zaměření jednotlivých průřezů.
   Geodetické oddělení může rovněž provádět zaměření kulturních památek velkých rozměrů pro vytvoření aktualizovaného přehledu o jejich stavu. Díky tomu mohou být tyto památky řádně udržovány nebo restaurovány na základě přesné detekce konstrukčních detailů.
   Společnost realizuje také projekty v oblasti fotogrammetrie zaměřené na konzervaci a restaurování významných kulturních památek. Rovněž monitorování rozsáhlých oblastí, které jsou ohroženy sesuvy půdy a vyžadují podrobný, aktualizovaný obraz orografické situace tak, aby se dal vytvořit přesný stabilizační plán. GEOSIGMA může nabídnout kompletní produkt, který zahrnuje rozměrové zaměření konstrukčních a architektonických detailů. Díky rozsáhlým zkušenostem, značné mobilnosti exteriérových jednotek a vysoce kvalifikovaným pracovníkům může firma provádět mimořádně složitá měření s vysokou úrovní přesnosti a nezná žádné hranice při provádění podkladových měření a digitalizačních operací.
   Měření, která již GEOSIGMA prováděla, jsou dokladem odbornosti a schopnosti provádět samostatnou práci, což jsou vlastnosti, které se dají získat pouze časem. Profesionalita firmy GEOSIGMA je zárukou technické dokonalosti a vysoké kvality, které jsou vlastní špičkovému produktu v daném oboru.
   GEOSIGMA si je dobře vědoma významu přesného mapování a proto také nabízí služby svého specializovaného kartografického oddělení. Firma stojí na špičce technologického a tvůrčího vývoje ve svém oboru a může zaručit vypracování důkladného, kompletního projektu, který zahrnuje externí topografické podkladové materiály (které dodá geodetické oddělení firmy), digitalizaci dat, kartografické zpracování a konečnou dokumentaci. Díky dlouholeté zkušenosti svých pracovníků a špičkové technické úrovni vybavení, může firma GEOSIGMA nabídnout produkt s vysokým stupněm kvality a přesnosti měření. Jako dodatkovou službu nabízí firma GEOSIGMA dodání mapy v digitální formě. Dobrým příkladem jsou podkladové materiály GIS, které se používají při výstavbě silnic (za použití matematického modelu terénu). A kromě toho mohou být data dodána v digitálním kódovém standardu dle požadavku zákazníků se specifickými kartografickými požadavky.
   V posledních letech vzrostla poptávka po širokém spektru územních informačních systémů. Tyto systémy se používají pro katalogizační a monitorační technickou infrastrukturu stejně jako pro získání hlubšího poznání prostředí, v němž žijeme.
   Firma GEOSIGMA vytvořila vysoce specializované pracoviště, kde lze převádět klasické druhy map do digitální formy pomocí vektorizace skenerem načtených rastrových údajů. Kromě toho firma GEOSIGMA vyvinula své vlastní programové vybavení pro digitální systémy, které zpracovávají kartografické produkty vytištěné na papíře. Využívá i tzv. třírozměrnou digitalizaci, kdy se každé polohové hodnotě přiřazuje další údaj.
   Nejvýznamnějšími klienty jsou – Vojenský geografický ústav, Národní podnik elektrické energie, místní správy, stavební podniky, projektovací společnosti, úřady památkové péče a architektonické ochrany, restaurátorské firmy.
   Firma by ráda poznala náš trh, dozvěděla se o technologiích, které používáte, jaké zpracováváme zakázky místních úřadů a především jaký je přístup kompetentních úřadů k pozemní fotogrametrii ve službách restaurátorských oprav. Kontaktní adresa je v naší redakci.
  (rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]