[pošta]             Geometra Opava v Nicaragui


    Začátkem září 1998 odletěla do Nicaragui dvoučlenná skupina pracovníků firmy GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., ( v sestavě ing. Holeček a ing. Pazdera) za účelem prověření stavu realizace projektu N.E.W.S. "Víceúčelový městský katastr v Estelí" (Zeměměřič 6/96).
   Projekt Nord-Est-West-South (N.E.W.S.) od roku 1992 vytváří třístranné spolupráce mezi městy různých zemí. Česká republika spolupracuje s Nizozemím a Nicaraguou na tvorbě a realizaci společných projektů pro různorodou pomoc k rozvoji Nicaragui. Konkrétně pak město Opava spolupracuje s městy Delft a Estelí. V lednu 1996 zahájila skupina poradců z firmy GEOMETRA OPAVA realizaci projektu, který byl připravován od roku 1994 a jehož cílem bylo vytvoření městského víceúčelového katastru ve městě Estelí. Nová koncepce městského katastru pak směřovala k vytvoření moderního pracoviště sloužícího nejen k automatizované přípravě podkladů pro výběr daní z nemovitostí a jejich samotnému výběru, ale které také poskytne radnici kompletní geodetické a kartografické služby pro účely plánování, rozvoje a výstavby města, propagace apod. V průběhu roku 1996 pod vedením ing. Rosíka (délka pobytu 6 týdnů), ing. Pazdery (6 měsíců) a ing. Holečka (11 měsíců) tak byly vybudovány geodetické základy včetně PBPP ve městě, zahájeno postupné nové mapování města s šetřením nezbytně nutných údajů pro výběr daní a tvorba digitální mapy městského katastru, a to vše při současném zácviku technického personálu a odborné výchově pro samostatnou práci s moderními geodetickými přístroji (např. totální stanice), hardware, software (mimo jiné MicroStation, SISCAT atd.) a periferiemi. Vyvrcholením aktivní dlouhodobé činnosti všech zúčastněných pak bylo úspěšné propojení a zprovoznění celé technologické linky pro tvorbu digitální mapy městského katastru (ke konci roku 1996 bylo zaměřeno cca 20% území města), od sběru dat v terénu až po konečné využití digitální mapy pro výběr daní a další účely radnice, a vytvoření všech technických a odborných předpokladů k úspěšné samostatné činnosti městského katastru.
   V průběhu roku 1997 až do srpna 1998 byly pravidelně udržovány kontakty s průběžnými informacemi o postupu činnosti městského katastru a současně byla zajištěna teoretická pomoc prostřednictvím emailové komunikace. Poradci se také v tomto období aktivně podíleli na tvorbě nového dvouletého projektu pro město Estelí. Činnosti městského katastru byla věnována pozornost při každoroční společné konferenci platformy N.E.W.S. v květnu roku 1997, která se konala v Nicaragui a vyvolala zájem o řešení problematiky městských katastrů také i z jiných nicaraguiských měst. Činnost poradců byla také velmi kladně oceněna při návštěvě primátora města Opavy v Estelí ve stejném období.
   Úspěšná realizace projektu, nezbytnost občasné expertní kontroly průběhu mapování města a tvorby digitální mapy a vytvoření plánu dalšího rozvoje městského katastru pak umožnily pracovníkům firmy účast na dalším projektu pro realizační období 1998–1999.
   V průběhu září a října 1998 se tedy uskutečnila další cesta poradců z firmy GEOMETRA OPAVA do Estelí (v sestavě ing. Holeček a ing. Pazdera) v rámci nového projektu. Cílem pracovního pobytu bylo prověření stávající situace na městském katastru, poskytnutí urgentní poradenské činnosti a především zahájit přípravné práce pro vznik technické mapy města Estelí a vybudování městského informačního systému. Krátká doba pobytu (6 týdnů), nepříznivé klimatické podmínky (vrcholící období dešťů), dlouhodobá nepřítomnost poradců (21 měsíců) a z tohoto důvodu nakupení technických a personálních problémů katastru, to vše vytvořilo velmi náročné podmínky pro činnost poradců. Přesto se do konce pobytu poradců v Estelí podařilo realizovat revizi a obnovu PBPP, které bylo z poloviny zničeno a bylo zahájeno jeho zaměřování. Dále byl proškolen nový personál katastru jak pro geodetické měření, tak pro zpracovávání dat, používaný software a tvorbu digitální mapy, vytvořena a prodiskutována obsahová náplň technické mapy až po modulární řešení a prozkoumány a popsány všechny datové zdroje budovaného informačního systému.
   Začátkem měsíce října pak holandský partner oslovil firmu GEOMETRA OPAVA a vyzval ji ke komerční účasti na tvorbě nového společného projektu pro 8 okresních nicaraguiských měst, jehož hlavními cíly je cestou posílení městských katastrů a využití zkušeností z Estelí zvýšit míru a přesnost výběru daní z nemovitostí a pozdvihnout úroveň městského plánování. Po intenzívním jednání, podpisu smlouvy a po ukončení pracovního pobytu v Estelí se pak ing. Holeček zapojil do práce průzkumné a přípravné skupiny pro vytvoření nového společného projektu. V první fázi měla skupina provést detailní průzkum technického, technologického, personálního a organizačního stavu jednotlivých městských katastrů a dalších souvisejících částí radnic, vyhodnotit získané údaje a na jejich základě připravit variantní řešení výše uvedených cílů projektu. Bohužel, obrovská přírodní katastrofa a celonárodní tragedie způsobená hurikánem Mitch přerušila dobře se rozvíjející práci skupiny a ukončila pracovní pobyt ing. Holečka v Nicaragui. Přes vážnou situaci v celé Nicaragui bylo ale loučení optimistické s předpokladem pokračování přerušené práce začátkem roku 1999.
   Ing. Radim Holeček, GEOMETRA OPAVA spol. s r.o.


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Geodezie]     [Server]