[pošta]             Katastr v Moskvě


    Vláda Ruské federace a Švýcarské konfederace společně uskutečnily pilotní projekt katastrálního mapování v Moskvě. V rámci tohoto projektu bylo zmapováno cca 700 km2 v Puškinově obvodě, a to během tří let (1995 - 1997).
   Registrace pozemkových nároků a úředně uznané mapování v oblasti vlastnictví pozemků se v Rusku staly hlavním požadavkem pro zdárné pokračování privatizace půdy. Problém spočíval ve faktu, že Rusko nic podobného našemu katastru nemovitostí nevedlo.
   Bylo potřeba zavést katastrální mapování, vytvořit standard, technickou infrastrukturu. Mimo to bylo nezbytné připravit i zákony související s katastrem.
   Tým provádějící mapování použil metod fotogrammetrie. Základem pro pozemkovou mapu se tak stala digitální ortofoto, nad kterou bylo provedeno vektorizování hranic pozemků. Takto vytvořená mapa pak mohla být předána místním úřadům k odsouhlasení. Jak je patrno, bylo v této etapě použito pozemního mapování jen k určení vlícovacích bodů pro fotogrammetrické zpracování. Přesné geodetické měření bude prováděno až po schválení mapy, a to jen v případě, že dojde k prodeji či změně hranice pozemku.

  Zdroj: Global Link, Swiss-Russian GIS/Cadastre Pilot Projekt in Moscow


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme - víte]     [Server]