[pošta]             Zeměměřiči ze stavební střední školy nad Bečvou


    Na jarní pražské výstavě GEOMATICA ´98 nás překvapila účast početné výpravy studentů ze dvou specializovaných tříd na stavební průmyslovce z Lipníku nad Bečvou. Asi proto, že studenti z podobných středních škol v Praze výstavu míjeli obloukem. Mladí Severomoravané, světe, div se, do metropole přijeli jen na tuto výstavu a se zájmem si prohlíželi nejmodernější techniku, kterou ve svém vybavení zatím většinou na škole ještě nemají. O městě nad Bečvou, které má asi 10 000 obyvatel a známou sirkařskou továrnu, se mluví i mezi zeměměřiči. Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou se za 45 let svého trvání zařadila mezi renomované střední odborné školy v oblasti inženýrského stavitelství. Vedle zavedených disciplín dopravního stavitelství, vodohospodářských staveb, pozemního stavitelství a stavební obnovy navíc ve školním roce 1995 – 1996 přibyl nový studijní obor GEODEZIE, registrovaný pod číslem 36-55-6. O zdejší škole a počínání pedagogů, kteří se zasloužili o rozjezd oboru nám napsal předseda předmětové komise geodezie, Ing. František Kuda, CSc.
   Ve středním školství je geodezie specifickým oborem, který připravuje střední technicko-hospodářské pracovníky v oblasti měřických stavebních prací, kartografie, katastru nemovitostí a speciální geodezie pro investiční výstavbu a hornictví. Až dosud na Moravě působily v tomto odvětví dvě školy: SPŠ stavební v Brně a v Opavě. Velká poptávka po geodetických pracích v poslední době způsobila, že dosavadní geodeti nejsou schopni zvládnout velký nárůst požadavků a že zejména v našem regionu se projevil velký nedostatek zeměměřičů. Proto jsme se rozhodli vzniklou mezeru vyplnit a otevřít tuto studijní disciplínu rovněž na naší škole.
   Zájem o nový obor byl mezi uchazeči mimořádný. V září 1995 jsme proto mohli zahájit výuku ve čtyřech třídách. Jednu třídu denního čtyřletého studia tvoří absolventi základních škol, další třídu denního tvoří frekventanti dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia pro absolventy gymnázií a středních odborných škol. Tito absolventi studují ještě ve dvou třídách dálkového tříletého pomaturitního studia. První maturanti byli vysláni do praxe již v roce 1997.
   Nutno přiznat, že příprava na rozjezd vyučování nového oboru nebyla snadná. Získat všeobecný přehled o tomto specifickém studiu se nám podařilo i díky významné pomoci kolegů z obou sesterských škol v Brně a v Opavě, od nichž jsme si přivezli spoustu podkladů a informací. Neméně důležitou stránkou přípravy bylo rovněž materiální dovybavení školy geodetickými přístroji a pomůckami. I když se už předtím geodezie jako učební předmět vyučovala na všech stavebních oborech školy v poměrně značném rozsahu a s patřičnou náročností a její materiální zabezpečení bylo na velmi slušné úrovni, nestačilo to. Pedagogové sice měli k dispozici optickomechanické teodolity, nivelační přístroje, dálkoměry, jednoduché optické a mechanické prostředky k měření, pásma, výtyčky, ale to přeci jen nestačilo a bylo potřeba získat moderní přístroje a státní mapové dílo. Za podpory vedení školy se podařilo postupně zakoupit nové přístroje, zejména dvě totálky CTS 2 TOPCON s registračním paměťovým médiem PSION ORGANIZER II. Středisko železniční geodezie nám věnovalo speciální přístroj na vyhodnocování fotogrammetrických snímků - stereokomparátor. V prodejně map v Opavě jsme zakoupili ukázky základních a tematických map státního mapového díla našeho regionu a ve VÚGTK Praha jsme koupili další pomůcky jako vynášecí soupravy, planimetry a křivkoměry. Dvě dosavadní učebny výpočetní techniky jsme propojili sítí a jednu dovybavili výkonnějšími počítači a programy KOKEŠ, GEUS, MICROSTATION v. 5 a DIKAT. Škola má dále k dispozici PLOTER AO HEWLETT - PACKARD. Také se nám podařilo dobudovat odbornou učebnu geodezie.
   Zvláštní důraz při přípravě na zahájení výuky byl kladen na zajištění kvalitních učebnic pro studenty. Jednalo se o učebnice geodezie, mapování, kartografie, fotogrammetrie a získání další odborné literatury, norem, směrnic, instrukcí a metodických návodů, vyhlášek a zákonů. Proto škola odebírá Zpravodaj ČÚZK a Zeměměřič a pečlivě sledujeme a nakupujeme odborné texty jako skripta, která vycházejí na ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB TU Ostrava. Pro výuku nového oboru jsme museli zajistit kvalifikované odborníky - inženýry geodety. I tento problém jsme vyřešili rekvalifikací kmenových pracovníků postgraduálním studiem na Institutu geodezie a důlního měření VŠB TU Ostrava, ale také získáním specialistů z praxe, zejména z KÚ v Přerově a Olomouci a také z geodetické firmy GEOKAM.
   Hlavními vyučovacími předměty učebního plánu nového studijního oboru jsou geodezie, mapování, kartografické rýsování, výpočetní technika, geodetické výpočty, kartografie, fotogrammetrie, KN, právní předpisy a základy stavitelství. Zvláštní důraz je kladen na praktický výcvik v průběžných praktických cvičeních, v tzv. geopraxi, a na souvislou praxi koncem každého ročníku, která se koná mimo školu přímo na jednotlivých odborných pracovištích.
   Absolventi studijního oboru geodezie se mohou uplatnit ve státní správě, na katastrálních a pozemkových úřadech, v projektových ústavech a v soukromých zeměměřických firmách. Mohou rovněž pokračovat ve studiu na vysokých školách.
   Až dosud se nám práce při budování nového oboru dařila, úspěšná byla rovněž příprava nových geodetů s úplným středním vzděláním. Všichni naši absolventi se v praxi dobře uplatňují, a co je zvlášť důležité, uplatňují se v oboru, v němž získali příslušné vzdělání. Poptávka po jejich práci stále trvá, a proto odejdou na geodetická pracoviště další absolventi a jejich nabídka bude vyrovnanější s potřebou. Pokládáme za rozumné dávat novým zájemcům o studium geodezie příležitost jen každý druhý rok. Obor na škole zůstane zachován, pořízení a využití drahých sbírek bude odůvodněno, kvalifikovanou silou však přitom nebude plýtváno.

Ing. František Kuda, CSc.
předseda předmětové komise geodezie,
SPŠS, Lipník nad Bečvou


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Školství]     [Server]