[Home Page]    Jak psát slovo «geodezie»?

Tento příspěvek reaguje na článek uveřejněný v Zeměměřiči č. 8+9/2000

Uvádíme názor na psaní slova "geodezie" (nebo "geodézie"), který opíráme o následující fakta:

  1. Pravidla českého pravopisu z roku 1993 uvádějí tvar "geodezie".
  2. Dodatek k Pravidlům českého pravopisu z roku 1994 sice upozorňuje na to, "že psaní s a dlouhých samohlásek v případech, kdy Pravidla 1993 uvádějí jen z a samohlásky krátké, je také správné", ale hned v dalším odstavci upřesňuje, že "uvedené upozornění se týká následujících jevů". ... V odstavci 5, který se týká psaní krátkých a dlouhých samohlásek, je volnost ve volbě délky samohlásky vázána na zakončení příslušného slova. Zakončení na -ezie zde není uvedeno.
  3. Pravidla českého pravopisu, vydaná v následujících letech, zpravidla zohledňují dodatek z roku 1994 a uvádějí oba možné tvary (např. "drogerie" i "drogérie"), ale u slova "geodezie" uvádějí jen tvar s krátkou samohláskou. Jsou to např. Pravidla českého pravopisu, vydaná nakladatelstvím Fin Publishing v roce 1999 (třetí vydání) a Pravidla českého pravopisu, vydaná nakladatelstvím Olomouc v roce 2000 (4. vydání). Pravidla českého pravopisu, školní vydání včetně dodatku, rozšířené vydání 1999, vydaná Ústavem pro jazyk český AV ČR v nakladatelství Fortuna Praha 1999, připojují sice na závěr dodatek z roku 1994, ale vlastní pravidla z roku 1993 ponechávají beze změny.

   A konečně názor Terminologické komise ČÚZK:
Ústav pro jazyk český AV ČR, od kterého bylo k tomuto problému vyžádáno vyjádření, připouští užívat oba tvary (viz přiložený dopis).

   Aniž bychom posuzovali správnost postupu Ústavu pro jazyk český AV ČR, vyjádřeného v pravidlech z roku 1993 a nejednoznačnou formulaci dodatku z roku 1994, bereme na vědomí dvojí možnou volbu psaní: "geodezie" i "geodézie". Český úřad zeměměřický a katastrální se spolu s Terminologickou komisí ČÚZK rozhodl pro tvar uvedený v pravidlech z roku 1993. Proto používá ve své současné legislativě, technických předpisech a veškerých písemnostech tvar "geodezie".

Ve Zdibech dne 5. září 2000
Ing. Josef Pražák, tajemník TK ČÚZK,
E-mail: josef.prazak@vugtk.cz
Ing. Václav Slaboch, CSc., předseda TK ČÚZK
E-mail: vaclav.slaboch@vugtk.cz

Vyjádření Ústavu pro jazyk český AV ČR k psaní slova "geodezie" ze dne 31. 8. 2000 (příloha el. dopisu)
   Vážený pane inženýre,
   pátý bod Dodatku, ze kterého jsem vyšel při "povolení" podoby geodézie, zní: "Ve slovech, kde Pravidla 1993 uvádějí jen psaní se samohláskou krátkou a předchozí Pravidla jen se samohláskou dlouhou, je psaní se samohláskou dlouhou rovněž správné. Jsou to slova se zakončením na -en..." (je uvedeno celkem 13 takových zakončení).
   Jde o výklad. Litera praví "Jsou to...", což není výslovně ani "Jsou to pouze...", ani "Jsou to například...". Ta zakončení reprezentují obsáhlé třídy slov. Geodézie do žádné takové třídy nepatří, protože jakžtakž běžně se užívají jen dvě "-e/ézie", totiž amnézie (která i v Pravidlech 1993 zůstala s dlouhým é) a právě geodezie (zkrácená 1993 v rozporu s tradicí, s příliš malou oporou v systému, a jak je vidět na amnézii, navíc nedůsledně). Je to právě ojedinělost zakončení slova, pro kterou geode/ézie unikla jak výslovnému uvedení v Dodatku, tak vydáním Pravidel, která Dodatek zohledňují, a jak se obávám, uniklo toto nesystémové zkrácení už tvůrcům Pravidel 1993. Ve shodě s Pravidly pak uvádí i Akademický slovník cizích slov (1995) amnézie, ale geodezie. Proto jsem se ve svém vyjádření řídil první větou pátého bodu.
   Váš postoj - sami psát geodezie, ale tolerovat geodézii - je moudrý a nemohu Vám než doporučit, abyste se ho drželi.
   Omlouvám se za zdržení: nejsem v Ústavu denně, a ve dnech, kdy jsem, pokaždé aspoň jednou spadne server a s mailováním je konec.
   S pozdravem
PhDr. Josef Šimandl, jazyková poradna


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]