[Home Page]    Nové slovenské mapy, plány a atlasy


Vojenský kartografický ústav, št. p., Harmanec (VKÚ), je dominantným výrobcom a vydavateľom máp v Slovenskej republike. Zabezpečuje komplexné realizácie projektov v oblasti kartografického a polygrafického spracovania. Podnik v súčasnosti už všetky druhy máp vyhotovuje výlučne digitálnou technológiou. Do všetkých novovydávaných máp je postupne doplňovaná sieť WGS 84 pro používanie navigačných prístrojov GPS.

    Vydavateľstvo, ktoré je organickou súčasťou štátneho podniku vydalo od roku 1992 už 224 mapových výrobkov.

    VKÚ Harmanec každoročne pred hlavnou dovolenkovou a turistickou sezónou prichádza na trh s niekoľkými novinkami. Ani tento rok nie bol výnimkou. Tohtoročnými novinkami sú:

Tatry - Podrobný turistický atlas

Prvý krát v histórii slovenského turizmu sa dostáva do rúk milovníkom turistiky atlas v mierke 1 : 25 000 (1 cm = 250 m). Zahŕňa v sebe oblasť Vysokých Tatier, Západných Tatier a ďumbiersku časť Nízkych Tatier. Všetko v mierke 1 : 25 000. Podrobné mapy obsahujú vrstevnice s intervalom 10 m, časové úseky na značkovaných chodníkoch, vyznačené lyžiarske trate pre bežecké lyžovanie, lavinózne svahy, lyžiarske trate pre zjazdové lyžovanie, lyžiarske vleky a lanovky, sánkarske trate, vyznačené sú európske turistické diaľkové trasy, cykloturistické trasy, prírodné zaujímavosti a samozrejme aj hranice národných parkov a chránených krajinných oblastí. Mapa je doplnená sieťou WGS 84 a vodorovných vzdialeností v teréne. PODROBNÝ TURISTICKÝ ATLAS 1:25 000

    Okrem podrobných turistických máp obsahuje aj mapy miest, ktoré sa vyskytujú v danej oblasti, tj. Popradu, Liptovského Mikuláša a Vysokých Tatier v mierke 1 : 10 000. Taktiež aj prehľadnú cestnú mapu Slovenska v mierke 1 : 2 mil., tabuľku vzdialeností slovenských a európskych miest.

    Súčasťou atlasu je turistický minisprievodca s návštevným poriadkom TANAPu a NAPANTu, pokynmi pre turistov a turisticko-vlastivedným popisom. Pre návštevníkov sú zaujímavé ubytovacie možnosti a možnosti trávenia voľného času mimo sezóny v danej oblasti.

    Novinkou v atlase je štvorfarebný register všetkých názvov v turistickej mape, ktorý urýchli zorientovanie sa v mape (modrou farbou sú vyznačené názvy riek, jazier, a plies, čiernou sú názvy sídiel, ubytovacích zariadení, prírodných zaujímavostí a miestne názvy, hnedé sú názvy pohorí a údolí a zelenou sú vyznačené názvy zákonom chránených území).

    Atlas je v špirálovej väzbe, rozmery atlasu sú 145 x 235 mm, cena 189 Sk.

    Pozn. red.: Atlas jsme testovali počátkem července v Roháčích. Zjistili jsme, že podrobné měřítko velehor je pro znalce map velmi příjemné a přínosné. Laik se však v záplavě vrstevnic může snadno ztratit a atlasu by prospělo doplnění o panoramatické pohledy na krajinu. Oblast Roháčů a okolí Tatranské Štrby jako jediné vybočují z pravidelného kladu listů a uživatel by uvítal vyznačení přesahu na sousedních listech. Atlas Tater zahrnuje Západní, Vysoké, Belianské Tatry a část Nízkých Tater. Z turistického hlediska by mohlo být praktičtější zachovat toto členění jak pro mapovou část, tak i pro turisticko-vlastivědný popis. Při zdolávání 1000metrového převýšení všichni většinou šetří každé deko a nezajímají ho 60 km vzdálené vrcholky. I když atlas neumožňuje toto rozdělení obsahu na jednotlivé zeměpisné celky, je nejlepším kartografickým zobrazením, které si může návštěvník a milovník těchto slovenských hor přát.

(rp)

Mapy miest

Mapy miest sú pokračovaním edície, ktorú v súčasnosti tvorí 28 titulov so 44 miestami. Mapy sú vyhotovené v mierke 1 : 10 000. Okrem Bratislavy 1 : 20 000, Košíc 1 : 15 000

    Medzi novinky roku 2000 patrí:

Turistické mapy v mierke 1 : 25 000

Ďalšie mapy (Slovenský raj, Kremnické vrchy - Krahule - Skalka - Králiky, Donovaly - Šachtička - Turecká) z edície podrobných turistických máp z najatraktivnejších území Slovenska. Mapy budú vydané v novej koncepcii. Samostatne bude spracovaná mapová časť so sieťou WGS 84 a rovnako samostatne textová časť obohatená o informácie pre turistov. Obe časti sú vložené do dvojchlopňového púzdra. Určené sú domácim aj zahraničným turistom. Vysvetlivky v mape sú spracované okrem slovenčiny aj v nemčine, angličtine, maďarčine a poľštine. Textová časť je spracovaná v slovenčine.

   Mapy boli expedované v júli 2000 bez zmeny ceny v porovnaní s doteraz vydávanými mapami. Cena 89 Sk.

Banská Bystrica - Atlas ortofotomáp

Banská Bystrica - atlas ortofotomáp (mierka 1 : 6 000 - ďalší v poradí atlasov ortofotomáp predstavuje nové trendy tvorby a využitia máp zrozumiteľných ich užívateľom. Atlas predstavuje jedinečný pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. Ortofotomapy sú vyhotovené z farebných leteckých snímok doplnených o ďalšie údaje, ako napr. hranice mesta a mestských častí, názvy týchto ulíc, názvy vôd a vodných plôch. Atlas obsahuje 64 strán, z nich 44 strán sú ortofotomapy. Atlas je v tvrdej knižnej väzbe formátu 230 x 365 mm. Cena 795 Sk. Atlas bol expedovaný v júli 2000.

Košice - Atlas ortofotomáp

K dispozícii bude v novembri roku 2000. Atlas bude v tvrdej knižnej väzbe, formátu 230 x 365 mm. Po obsahovej stránke je rovnaký ako atlas Banskej Bystrice. Bude mať 80 strán, z nich 69 strán budú ortofotomapy. Cena 995 Sk.    

Zdroj: Tlačová konferencia VKÚ, št. p.,
Harmanec 30. mája 2000


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Kartografie] [Pošta]