[Home Page]    Mezinárodní odborný seminář


«Aktuálne otázky meračstva a inžinierskej geodézie»

HERĽANY (9. - 10. 10. 2000): Pořadatelem tohoto semináře, který proběhl v uvedeném datu v Herľanech u Košic, byla katedra geodézie a geofyziky na fakultě baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií při Technické univerzitě v Košicích a Slovenská banícka spoločnosť.

    Největší raritou obce Herľany ve Slánských vrších je herľianský gejzír. Nejde o gejzír přírodní, ale o artézský vrt, který byl realizován v letech 1970 - 1975. Interval erupcí vody o teplotě cca 16°C je zhruba 33 hodin. Výška erupční fontány dosahuje až 15 m po dobu 25 minut. Tímto gejzírem byli přivítáni všichni účastníci semináře jen malou chvíli před vlastním zahájením.

    Celkem bylo předneseno 24 referátů, které vyslechlo necelých 50 účastníků. Z toho byla pouze nepatrná část návštěvníků z České republiky (3 účastníci z VŠB-TU Ostrava a 2 z ČVUT Praha). Slovenští kolegové byli jak z praxe, tak také z vysokých škol (TU Košice, STU Bratislava, Žilinská univerzita Žilina) i ze středních průmyslových škol.

    Celý seminář byl rozdělen do pěti hlavních sekcí :

    Na žádost redakce časopisu Zeměměřič se v následujícím odstavci zmíníme podrobněji o sekci "Legislativa, organizace a výchova v oboru báňské měřičství a geodezie". V této sekci bylo předneseno pět příspěvků od odborníků z vysokých škol v Bratislavě, Košicích a Ostravě a středních geodetických škol v Košicích a Bratislavě. Přednesené příspěvky byly zaměřeny převážně na slovenské školství, jsou však aktuální i pro oblast školství českého.

    V následné diskusi bylo vyřčeno mnoho otázek na propojení školství a praxe, a to převážně na v současné době aktuální téma "zavádění bakalářského studia na vysokých školách". Tato diskuse se dotýkala akceptování vystudovaných bakalářů praxí, jejich pracovního a platového zařazení, možnosti získání úředního oprávnění, apod. Z diskuse vyplynulo, že tyto otázky jsou velmi problémové a je potřeba je řešit. Dále byla vedena diskuse o legislativě důlního měřictví, problematice profesních komor a nových trendech současného vzdělávání, a to jak na vysokých tak i na středních školách.

   Na závěr semináře byla provedena rekapitulace a byl vytvořen zápis, v němž byl seminář zhodnocen, byly zaznamenány připomínky a návrhy pro jeho další konání. Členové komisí byli požádáni o vytvoření referátu z oblasti legislativy a práva z oboru geodezie, kartografie a důlního měřičství a o zajištění střetnutí zástupců vysokých škol s předsedou Komory geodetů a kartografů. Dále zápis pojednává o úkolech recipročně zabezpečit výkon funkce hlavního důlního měřiče pro geodety, legislativně vyjmenovat činnosti a postavení funkce bakalářů - geodetů ve státní správě a pokusit se o soulad základního modelu výchovy bakalářů a inženýrů v odboru geodezie a kartografie na vysokých školách.

    Závěrem bychom chtěly poděkovat organizačnímu výboru za zajištění celého semináře, s jehož odbornou i společenskou stránkou jistě byli všichni účastníci spokojeni.
   

Ing.Jana Marešová a Ing.Jitka Suchá
Katedra speciální geodézie, FSv ČVUT Praha.

Literatura:

Aktuálne otázky meračstva a inžinierskej geodézie.
Sborník z mezinárodního odborného semináře.
Košice: Katedra geodézie a geofyziky, 2000. ISBN 80-7099-595-5.


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2000
[Server] [Víme - Víte] [Geodezie] [Historie] [Pošta]