[Home Page]

Geografické služby armád NATO a PfP ve VTOPÚ Dobruška

    [O jeden zpět]    [O jeden dál]

V rámci akcí k 50. výročí vzniku Vojenského topografického ústavu proběhlo v září t.r. několik odborných shromáždění. Jak jsme již informovali, dne 4. 9. 2001 to byla vojensko-vědecká konference "Geoinformace v armádě 21. století" za účasti specialistů GeoS AČR, VA Brno a představitelů armádních uživatelů produktů služby (předneseno 25 referátů). Ve dnech 12. - 13. 9., těsně po teroristickém útoku 11. 9. 2001, to byl workshop geografických služeb NATO a států PfP "Geographic Support of the NATO Forces in 21st Century" (23 referátů). Současně proběhla porada studijní skupiny pro globální geodezii k úkolu "Definice a zpřesňování světového výškového systému" za účasti specialistů NIMA (National Imagery Mapping Agency, USA). V prostorách obou akcí a přilehlých chodbách byly prezentovány produkty, instalována pracoviště PC s ukázkami digitálních technologií, založených na GIS.

V průběhu tohoto workshopu byli jeho účastníci průběžně informováni o nových skutečnostech a vývoji mezinárodní situace.

Hlavní přínosy obou seminářů

Tematicky byla většina vystoupení zaměřena na geoinformační systémy a na jejich aplikace v oblasti výstavby vojensky orientovaných GIS, mapové tvorby a jejich používání ve štábní praxi - analýzách terénu, v procesu přípravy velitelských rozhodnutí a řízení střetnutí, v navigaci. Souhrnně to jsou úlohy, které jsou v dnešních armádách společně označovány jako "geografická podpora" (GP).

V podmínkách současné AČR jsou typickými úlohami, řešenými na základě databází DMÚ 25 (digitální model reliéfu v měřítku 1 : 25 000), DVD 2 (digitální výškopisná data s výškami pro body pravidelné sítě 100 x 100 m) a RETM 25, 50, 100 (rastrové ekvivalenty topografických map měřítkové řady 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000) a leteckých měřických snímků (LMS):

Armádní informační systémy jsou strukturovány, jejich výstavba je centralizovaná a řízena speciálními agenturami. Vojenské GIS jsou jejich složkou, plnící tradiční úlohu studia aktuálních geografických a topografických podmínek a zároveň tvoří mapové pozadí pro sledování, studium, plánování velitelských rozhodnutí a řešení aktuálních situací - vlastního průběhu střetnutí a přijímání situačních opatření.

Proto byla hlavní pozornost věnována aktivní aplikační činnosti jejich uživatelů - štábů, jejich složek, které do vojenských GIS vkládají vlastní vrstvy - speciální nadstavby s bojovou situací. Ve štábním "značkovém klíči" jsou znázorňovány rozmístění a hranice jednotek - označení a stav, zbraňových systémů, velitelských stanovišť, prostředků spojení, dopravních tras atd. (záložáci, kteří se zúčastnili vojenských cvičení na štábech útvarů si jistě vzpomenou, jak se ručně vynášela a kreslila takticko-operační situace, jaká byla přitom spotřeba map, jak se jejich listy slepovaly...) za podmínek spolehlivého a průběžného informačního spojení, komunikace mezi nadřízenou a podřízenými složkami.

Pregnantně tyto podmínky vyjádřili zástupci geografických služeb pozemního vojska, vojsk územní obrany a dělostřelectva. V přednášce "Využití geografických informací pro podporu rozhodovacích procesů a štábů v operačně-taktickém systému velení a řízení pozemních sil" byly uvedeny integrální informace o konkrétním využití geografických informací pro podporu rozhodovacích procesů. Prioritou je rychlost a kvalita digitalizovaného mapového pozadí, informace o terénu (tyto jsou základem pro tvorbu společného obrazu takticko-operační situace, tzv. "bojové scény"), aktuální lokalizace jevů s doplňkovými informacemi o počasí, které mají zásadní vliv na vedení bojové činnosti. Na uvedené téma byla přednesena převážná většina příspěvků domácích i zahraničních účastníků.

Průběžným a trvalým úkolem je důkladné hodnocení užitných vlastností digitálních geoinformací z pozic uživatele a stanovení jednoznačných kritérií pro jejich hodnocení. Velmi zajímavě se tímto tématem zabýval také pracovník fy. Intergraph - charakterizoval vývoj psychologie uživatelů GIS a jejich informačně-technologických schopností; uvedl čtyři stupně tohoto vývoje - od indiference až k samostatným uživatelským aplikacím.

V oblasti digitální, automatizované mapové tvorby je významnou úlohou aktualizace obsahu datových bází vojenských geografických informací, tj. zabezpečení aktuálních, standardních digitálních dat a současně jejich využitelnost v automatizovaných systémech velení, řízení, příp. při zabezpečování potřeb zbraňových a výcvikových systémů. Bylo konstatováno, že stav techniky i technologií kartografické produkce GeoS AČR vyžaduje modernizaci se zohledněním standardů NATO.

Zástupci výrobních zařízení služby informovali o současných databázích a produkci GeoS, o vývoji jejich technologií, zpřesňování a o metodikách aktualizace jejích produktů, včetně podílu služby na tvorbě společných geografických produktů NATO.

Zajímavé byly informace o vstupech, aplikacích nových technologií - např. ve fotogrammetrii, která se od hlavní technologie mapování využívající informací z LMS a DPZ stává součástí technologií analytických, vyhodnocovacích procesů. Nové technologie fotogrammetrie s těmito zdroji vstupují do vojenských informačních systémů (IS) - Combat Terrain IS, Tactical IS. Obdobně i do oblasti tvorby digitálních modelů povrchů planet vstupuje i do naší domácí praxe integrace laserových aparatur s technikami GPS/DGPS a INS. V přednášce zástupce fy GEODIS z Brna byly uvedeny technické, organizační a přesnostní charakteristiky prostorového snímání, uskutečněného již v ČR - nového, bezkontaktního snímání informací o terénu, které vnáší nový potenciál dalšímu technologickému, automatizačnímu rozvoji.

Z oblasti vojenské geodezie informoval zástupce VTOPÚ o příspěvku Studijní skupiny globální geodezie k definování a zpřesňování světového výškového systému a o probíhající mezinárodní spolupráci v této oblasti; o definování zpřesněného geodetického systému WGS 84 (G 873) na území ČR a jeho implantaci; o správě a provozu referenční stanice GPS Polom (POL 1), o testování kvalit přijímačů GPS, školení obsluh a průběhu realizace geodetického zabezpečení druhů vojsk a vzdušných sil AČR. Dále byly prezentovány příspěvky o určování azimutu a výškového úhlu letu na základě prostorových poloh letounu monitorovaných palubní aparaturou GPS a také o integraci technologií GPS, dálkoměru a elektronického kompasu pro naplňování a aktualizaci registru výškových objektů.

Souhrnnou informací byl příspěvek o přípravě nového, standardního topografického mapového díla ČR; o probíhajícím přechodu na příslušné standardy NATO (STANAG), který je spojován s inovací tvorby topografických map (TM) - využitím automatizovaných technologií, digitálních vektorových dat na základě GIS. Přítomní byli informováni o procesu tvorby TM pro měřítkovou řadu od 1 : 25 000 po 1 : 100 000, jejich druzích/typech vytvářených pro potřeby obrany i státních orgánů.

Vývoj tzv. modulárního systému pohyblivé mapy (MONAS) dospěl do etapy praktického využití - navigační systém, integrující informace GIS a GPS byl instalován do vrtulníků W-3A Sokol vojenské letecké záchranné služby. Působivý byl příspěvek o funkci a digitálně-mapové, GPS/GIS vybavenosti průzkumného prostředku SNĚŽKA, v němž byla zároveň zdůrazněna nutnost operativního používání různorodých geodetických a hlásných systémů a znalosti jejich vzájemných převodů. V této souvislosti byl v několika příspěvcích akcentován požadavek na důkladnou topograficko-geodetickou přípravu - přizpůsobení jejího obsahu a existujících učebních pomůcek současným podmínkám a to zvláště pro jednotky, působící v zahraničních misích.

Příspěvky zahraničních hostů se zabývaly problematikou interoperability (systémy C2, CAI, AT CCIS jsou závislé na GIS) a jejím řízením v rámci armád NATO; informacemi o produktech služeb a používaných technologiích ve vojenských geoinformačních systémech (USA, SRN, Turecko, Ukrajina, Bulharsko, Itálie, Anglie), dálkovým přenosem dat a tiskových forem ve vojenské polygrafii, přístupy k řešení uspořádání bodových polí v DMR (pravidelná síť čtvercová nebo trojúhelníková, nepravidelná; výhody a nevýhody fotogrammetrie a laserového skenování). Vysokou úrovní uživatelské přívětivosti digitálních produktů, map a příslušných obslužných programů vynikal přístup německé služby - kombinace a možnosti volby geodetických systémů, zobrazení při určování souřadnic indikovaných prvků, využívání vektorových a rastrových dat, kombinace s LMS, DPZ aj.

Společně byla věnována pozornost integraci GIS v rámci služeb NATO a tvorbě jednotných produktů - map pro společné operace 1 : 250 000 (JOG 250) ve versích pozemní a letecké a produktům VMap 1.

Firemní ukázky byly velmi zajímavé a podnětné. Vývoj technologií GIS nadále pokračuje; ovšem s ohledem na armádní vybavenost prostředky výpočetní a zobrazovací techniky, její setrvačnost je vývoj nabídky orientován především do SW, zdokonalování systémů, aparátů aktualizace a doplňování dat, uživatelských vrstev a forem jejich zpřístupnění pro uživatelské vstupy.

Náčelník VTOPÚ plk. ing. K. Brázdil, CSc. informoval přítomné o úkolech dnešní GeoS AČR, charakterizoval současný stav a strukturu kapacit, odpovědnosti služby a oblasti její působnosti, současnou technickou a technologickou vybavenost. Ukázkami produktů služby byl uzavřen výčet příspěvků GeoS AČR ke geografickému zabezpečení teritoria a koalice.

Na závěr akcí k padesátiletí VTOPÚ byla na dobrušské radnici podepsána dohoda o spolupráci mezi Geografickými službami AČR a armády Řecka. V městském kině se konalo shromáždění hostů, pracovníků ústavu a vedení služby; byly předneseny zdravice a poděkování, odměněni zasloužilí pracovníci ústavu a chvílí ticha bylo vzpomenuto obětí teroristického útoku na Spojené státy z 11. září 2001.

Náčelník Geografické služby AČR popřál do dalších let VTOPÚ a jeho pracovníkům mnoho úspěchů a splnění úkolů reorganizace, před kterými stojí celá AČR.

Poznámka: Podrobný obsah jednotlivých odborných vystoupení domácích i zahraničních účastníků obou seminářů bude uveden v některém z čísel Geodetického a kartografického obzoru.

Plk. ing. Karel Raděj, CSc.

!!!   P  O  Z  O  R      S  O  U  T  Ě  Ž   !!!

vyvěšeno: 6.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Geodezie] [Historie] [Pošta]