[Home Page]            

Věřte notáři aneb

nejdražší Foglarův autogram


    na světě vznikl 26. dubna 1996 a dnes má hodnotu přes 10 milionů korun. Tato částka se bude po celých 70 let stále zvyšovat o poplatky za spisovatelova autorská práva.


    Před 5 lety Jaroslav Foglar (Jestřáb) podepsal zakládající listinu Nadace J. Foglara a dále podepsal svoji poslední vůli, kde odkázal dědictví této nadaci. Soud 1. stupně dal 1. 3. 2001 za pravdu žalobci, který napadl notářský úkon jako neodpovídající notářskému řádu, neboť došlo k mnoha pochybením: např. notářka orazítkovala a podepsala závěť ještě před podpisem účastníka!, pracovnice notářky - zapisovatelka - byla svědkem notářského úkonu, zápis neobsahoval místo úkonu - nemocnici, notářka stvrdila skutečnost - seznámení se účastníka se zápisem dříve než tato skutečnost vůbec nastala, aj. Tak se ze závěti nestala úřední listina, ale Foglarovým autogramem opatřený list papíru. Svůj tradiční postup ověřování popsala soudu sama notářka již 5. 12. 2000. Soud uznal pochybení právního úkonu notářky a dal tak možnost zpochybnit i jiné notářské listiny této notářky.


    Jestřáb ve své závěti na svého synovce Petra Foglara nepamatoval a vše odkázal své nadaci. Pochybením státem pověřené notářky dědictví stejně nakonec dostal jeho synovec. Zdali se Jestřábovy finanční prostředky dostanou podle spisovatelovy poslední vůle mládeži, závisí jen na jeho synovci. Dědictví se stalo soukromým majetkem bez jakékoliv možnosti veřejnosti ovlivňovat nebo kontrolovat využití prostředků v souladu s poslední vůlí. Petr Foglar prohlásil, že část peněz chce věnovat na propagaci díla svého strýce a podporovat třeba celorepublikové Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Ze soudního rozhodnutí pro nás všechny vyplývá - kontrolujme při úředním aktu notáře, či jiného státního úředníka, a jeho pracovní postup podle příslušných řádů. Sami si zkontrolujme všechny náležitosti. Notář odpovídá za škodu celým svým majetkem a ze zákona musí být pojištěn do částky dle své libovůle. Notářská komora provádí kontroly notářů a vede kárná řízení, kdy notářce hrozí napomenutí, pokuta do výše max. 20 000 Kč, či zbavení funkce na dobu 5 let. Budiž to pro nás všechny ponaučení k daleko větší preciznosti svých úkonů, nebo si pak někdo řekne: "Soud rozhodl podle práva, ale ta notářka je …".

    Radek PETR, 1. 3. 2001

Další úvahy a poznámky k soudnímu procesu a špinění památky Jaroslava Foglara naleznete na adrese: http://www.zememeric.cz/foglar


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Foglar] [Vime - Vite] [Pošta]