[Home Page]            

ad «Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění»

Vážená redakce,
   je dobře, že časopis Zeměměřič umožňuje odborné veřejnosti vyjadřovat svoje názory na dění v oboru, kritiku i chválu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jako orgánu státní správy zeměměřictví a katastru, nevyjímaje.

   Tuto možnost využil i ing. Miroslav Roule, CSc., prvně v příspěvku s názvem "Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?" (Zeměměřič č. 1+2/2000) a opakovaně cca za rok v příspěvku "Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění" (Zeměměřič č. 1+2/2001). Nechci v žádném případě polemizovat o tom, zda se orgány státní správy chovají vždy racionálně. Nenamítal bych nic ani proti příspěvku ing. Miroslava Rouleho, CSc., kdyby informoval nezasvěceného čtenáře na základě skutečnosti a podle pravdy.

   Chci reagovat zejména na ty části obou článků, ve kterých pisatel opakovaně vyjadřuje svoji osobní nespokojenost s tím, že se nemohl on, ani odborná veřejnost, z důvodu neracionálního chování odpovědných úředníků státní správy, dosud seznámit s výsledky dílčího úkolu výzkumu a vývoje s názvem "Analýza a experimentální ověření možností užití analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu digitální katastrální mapy", protože závěrečná zpráva řešení tohoto výzkumného úkolu není k dispozici ani v oborové knihovně VÚGTK.

   Dnes již ing. Roule CSc. ví, že se mýlil. Kdyby totiž při návštěvě knihovny VÚGTK uvedl správný název závěrečné zprávy, tj. název úkolu výzkumu, který jako jeden z uchazečů o řešení úkolu dobře znal, kdyby hledal zprávu pod správným jménem autora, mohl již delší čas zprávu studovat, seznamovat se s výsledky a porovnávat je s výsledky "obdobného masivního výzkumu dané problematiky, který se uskutečnil v 60. letech 20. století".

Z průvodního dopisu ČÚZK ze dne 27. 2. 2000, kterým ČÚZK závěrečnou Zprávu knihovně VÚGTK předal, by se také dozvěděl, že výsledek řešení úkolu neskončil pouze zpracováním závěrečné zprávy, jak tomu bývalo velice často v dobách minulých, které autor dobře pamatuje, ale že dobrá spolupráce vybraného řešitele úkolu - společnosti Geodis Brno, spol. s r. o. a Katastrálního úřadu ve Žďáru nad Sázavou byla ukončena vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu na podkladě nové digitální katastrální mapy a tento nový katastrální operát v katastrálním území Domanín slouží veřejnosti již od 27. 12. 1999.

   Tolik k vysvětlení, proč ing. Roule, CSc. závěrečnou zprávu výzkumného úkolu v knihovně nenašel. Protože autor článku také upozornil čtenáře na rozpor mezi zadáním a vyhodnocením veřejné soutěže, považuji ještě za správné jím uvedené informace doplnit a upřesnit.

   Na řešení výše uvedeného výzkumného úkolu vyhlásil v prosinci roku 1997 Český úřad zeměměřický a katastrální, v souladu s Pravidly pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje, které vláda ČR schválila svým usnesením č. 27 ze dne 3. 1. 1996, veřejnou soutěž.

   Zadávací dokumentaci a podmínky řešení úkolu si vyžádalo 13 společností, nabídky řešení předložilo 7 uchazečů. Vyhodnocení nabídek provedli dva oponenti a následně 9členná, řádně jmenovaná odborná komise, která, v souladu se stanovenými podmínkami, vyhodnotila nabídky, stanovila pořadí nabídek uchazečů a doporučila zadavateli rozhodnout o nejvhodnější nabídce. Zadavatel souhlasil s doporučením komise a rozhodl o nejvhodnější nabídce společnosti Geodis BRNO, spol. s r. o.

   Na rozhodnutí zadavatele reagovala společnost Nadir a.s., která se umístila na druhém místě a společnost INTERMAP CR, spol. s r.o. v Brně, která se umístila na 5. místě. Společnost Nadir a.s. Praha požádala o možnost nahlédnout do protokolu o otvírání obálek, což bylo zástupci společnosti umožněno a věc byla uzavřena bez dalších připomínek. Společnost INTERMAP CR s.r.o., se spoluautorem nabídky VÚGTK Zdiby, zastoupeným ing. Miroslavem Roulem, CSc., se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (ÚOHS) z důvodu "procesní nedostatečnosti aktu soutěže ze strany zadavatele" a dalších. ÚOHS, na podkladě vyžádané dokumentace, rozhodl o neoprávněnosti námitky firmy INTERMAP CS s.r.o. a potvrdil tak rozhodnutí zadavatele. Žádný jiný rozpor, jak uvedl ing. Roule, CSc. ve svém příspěvku, ÚOHS neřešil, protože nebylo co řešit.

   Kdyby zástupci firmy INTERMAP CR s.r.o. a VÚGTK využili možnost nahlédnout do Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek soutěže, přesvědčili by se, že podle oponentských posudků a hodnocení 9 členů komise většina nabídek ostatních uchazečů výrazně převyšovala jejich, je pravda, že cenově nejnižší, nabídku, jak kvalitou odborného řešení, tak i zárukou splnit úkol v požadovaném termínu, když převažujícím obsahem jejich nabídky bylo 11 stránek základních informací o kvalifikačních předpokladech vybraných pracovníků uchazeče a spoluuchazeče, jejich curiculum vitae a seznam jejich vybraných publikací.

   Všechny předložené nabídky jsou řádně na ČÚZK dokumentovány a je možno do nich dodatečně nahlédnout a o jejich úrovni a, v tomto případě, o "racionálním chování pracovníků státní správy", se přesvědčit.

   Zda, místo neoprávněné kritiky, nemohl ing. Roule, CSc. zvolit racionálnější postup, jak získat požadované informace, nechť posoudí čtenář i on sám. Smyslem řešení výzkumného úkolu nebylo ověřovat možnost užití fotogrammetrické metody při obnově dnes již nevyhovujících katastrálních map, což plně prokázal již "masivní výzkum dané problematiky, který se uskutečnil v 60. letech 20. století", ale analyzovat užití nových progresivních fotogrammetrických metod v nových podmínkách, včetně spolupráce podnikatelské sféry s katastrálním úřadem v průběhu mapovacího cyklu. Tento cíl byl splněn. Rozsáhlejší uplatnění této metody závisí již jen na ekonomických možnostech státního rozpočtu a na přidělení finančních prostředků do rozpočtu resortu.

   

Ing. Zbyněk Žižka
ČÚZK

    Vyvěšeno: 4.10.2001
reakce ing. Rouleho, duben 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [KGK] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]