[Home Page]   

Vybudování moderního vzdělávacího pracoviště Geodezie a kartografie na Ústavu geodezie FAST VUT v Brně

Obor Geodezie a kartografie patří k samostatným oborům fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. V roce 1999 oslavila Fakulta stavební výročí 100 let od svého založení. Obor Geodezie a kartografie patřil k prvním oborům, které byly na fakultě vyučovány již od počátku zahájení jejího provozu. V současné době na tomto oboru studuje každoročně více než 200 studentů. Obor Geodezie a kartografie rovněž zajišťuje doktorské studium a výchovu mladých pedagogicko - vědeckých pracovníků. Absolventi nacházejí uplatnění hlavně v oblasti katastru nemovitostí (KN), v různých odvětvích stavebnictví, správě informačních systémů, a to jak ve státní, tak i v soukromé sféře.

    Český úřad zeměměřický a katastrální připravuje od roku 1996 zásadní změnu v informačním zajištění rezortu vybudováním Informačního systému zeměměřictví a katastru (ISZK) České republiky. Základními součástmi tohoto informačního systému jsou subsystémy základních bodových polí, topografických informací a katastru nemovitostí (Informační systém katastru nemovitostí - ISKN). Přechod na nový systém je krokem dlouhodobě plánovaným v souvislosti s dokončením digitalizace KN. Vytváří se tím předpoklady pro vedení KN, tj. souboru popisných informací (SPI) a souboru grafických (mapových) informací (SGI) na úrovni odpovídající evropským poměrům, tedy včetně vzdáleného přístupu uživatelů k údajům katastru prostřednictvím sítě internet. Důraz je kladen především na správnost a pohotovost poskytování informací o nemovitostech, vlastnících a dalších právech k nemovitostem. V průběhu roku 2001 se předpokládá úspěšné dokončení informačního systému a jeho zavedení do provozu. Očekává se tedy velmi významná změna, spočívající v náhradě zastaralých dílčích řešení informačních úloh komplexním řešením na úrovni dnešní doby.

    Současné moderní technologie nejsou myslitelné bez využití výpočetní techniky. Neoddělitelnou součástí tvorby map je získávání primárních dat vyspělými měřickými technologiemi včetně využití Globálního polohového systému (GPS). V obecných aplikacích slouží tento systém k navigaci, v geodezii je využíván pro přesné určování polohy geodetických bodů. Prostřednictvím tohoto systému jsou vybudovány nové geodetické základy v rámci celého území ČR. V oblasti kartografické tvorby, využití map a informačních systémů jde vývoj výhradně digitální cestou. Nezastupitelnou roli zde sehrává počítačová grafika a další digitální technologie, kterých se dále využívá k vyhodnocení leteckých měřických snímků, případně družicových snímků.

    K zajištění vysoké úrovně výuky odborných předmětů v oboru Geodezie a kartografie je třeba studentům umožnit přístup nejen ke špičkovému specializovanému software, ale i k novým informačním zdrojům, které jsou trendem a hnacím motorem budoucího vývoje.

    Ústavu geodezie FAST VUT v Brně se podařilo v roce 2000 získat z Fondu rozvoje vysokých škol finanční příspěvek na projekt "Vybudování moderního vzdělávacího pracoviště Geodezie a kartografie". Výsledkem řešení projektu je moderní výukové a školící pracoviště, umožňující práci v řadě specializovaných geodetických a kartografických systémů, včetně počítačové grafiky a jejich aplikací s přímou možností přístupu studentů k novým informačním zdrojům prostřednictvím sítě Internet. Pracoviště je technicky vybaveno serverem Intel Advanced Professional, počítačovým projektorem, 13 výkonnými stanicemi PC, z nichž jedna je doplněna multimediální podporou, skenerem a laserovou tiskárnou.

    Server se stanicemi je začleněn do fakultní počítačové sítě, která je připojena na brněnskou počítačovou síť aktivním prvkem SUMMIT 48 (2 x 1Gb/s, 48 x 10/100 Mb/s). Přenosová rychlost v rámci fakultní sítě je v současnosti 100 Mb/s.

    Platformou pro systémové řešení byl zvolen operační systém Microsoft Windows 2000. Využívání služeb Internetu je zajištěno aplikací Microsoft Internet Explorer, která je jeho standardní součástí. Architektura operačního systému zaručuje vysokou flexibilitu a zároveň přijatelný stupeň ochrany systému v našich podmínkách.

    Aplikační softwarové řešení bylo realizováno instalací SW pokrývajících potřeby celého oborového studia. Veškerý software je instalován a provozován síťově, vyjma Microsoft Office 2000, který je na všech pracovních stanicích lokálně.

    Mezi aplikačním programovým vybavením jsou zastoupeny systémy pro tvorbu, správu a údržbu mapových děl, databázové systémy, software pro základní geodetické výpočty a tvorbu geometrických plánů, speciální programy pro vyrovnání geodetických sítí MNČ, software pro tvorbu, správu a údržbu informačních systémů, software pro zpracování družicových dat GPS, a další. Zajištění potřeb pokrývající celé oborové studium Geodezie a kartografie představovalo instalaci a odladění více jak 30 různých softwarových produktů. CAD (Computer Aided Design) platformou našeho oboru je systém MicroStation. Z databázových systémů je to zejména systém Oracle, který je základní databázovou platformou ISKN.

    Na nově vybudovaném vzdělávacím pracovišti Geodezie a kartografie byl zahájen provoz na začátku školního roku 2000/2001. Od svého otevření nové pracoviště plně slouží potřebám výuky a lze jej využívat ve dvousměnném denním provozu. Studentům a doktorandům je k dispozici nejen v rámci řádné výuky, ale i ve volném čase. Projekt byl realizován technologicky vlastními kapacitami. Celkové náklady na vybudování dosáhly částky 1 328 mil. korun, z nichž 2/3 tvořil příspěvek FRVŠ a 1/3 příspěvek fakulty. Výukový přístup v přednáškách i v praktických cvičeních je postupně modifikován na základě možnosti využití počítačového projektoru zejména pro prezentaci přednášek a předvádění výpočetních a grafických software v odborných předmětech. Pro pořizování rastrových obrazů slouží skener, který se uplatní především ve cvičeních z katastru nemovitostí, počítačové grafiky a fotogrammetrie.

    Studenti mají možnost pracovat ve specializovaných programových systémech, které se využívají v praxi jak ve státní, tak i v komerční sféře. Prostřednictvím internetového fakultního informačního systému jsou studentům poskytovány veškeré informace týkající se studia, možnost zápisu na zkoušky přes Internet, kontrola studijních výsledků, přístup ke knihovním zdrojům, atd. Týdně se na pracovišti vystřídá při výuce více jak 100 studentů. Internet je zdrojem nepřeberného množství rychle a levně získávaných nových informací. Potřeba přístupu k informačním zdrojům rezortu geodezie je z hlediska výuky považována za klíčovou zejména při následné práci s katastrálními mapami, grafickými a databázovými systémy, atd. Jinou cestou, než využitím vyspělých informačních technologií, se v budoucnosti žádný obor ubírat nebude. Informační technologie, které se ve škole studenti naučí používat, zúročí poté v praxi, kde také poznají hodnotu získaných informací a jejich skutečnou tržní cenu. Budou-li obdržené informace využívat pro svou odbornou činnost, přispějí tak současně k rozvoji celé společnosti. Vybudováním vzdělávacího pracoviště jsme jako výuková instituce připraveni mimo jiné i na spuštění ISKN a jeho případné zavedení do výuky.

    V rámci rozvojového projektu byla vydána multimediální prezentace ve formě CD, která obsahuje komplexní informace o oborovém studiu Geodezie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně.

    Oponentní řízení tohoto projektu proběhlo mimo jiné i za účasti hostů z ČÚZK, VÚGTK, ČVUT Praha, TU Ostrava, KÚ Opava a dalších.

   

Ing. Jiří Bureš, řešitel projektu Ústav geodezie, FAST VUT v Brně
Ing. Dalibor Bartoněk, CSc., spoluřešitel,
Ústav geodezie, FAST VUT v Brně
Vzdělávací pracoviště Geodezie a kartografie v Brně

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Školství] [Pošta]