[Home Page]   

Výpočet výměr bez vyrovnání

V DKM je požadován logický a pravděpodobně do budoucna i správný požadavek na výpočet výměr dílů bez vyrovnání. Logicky dochází k tomu, že se neustále mění výměra k. ú. o zanedbatelnou část 1 či více m2. Drobný problém nastává ve chvíli, kdy se nová parcela skládá z více dílů a tyto díly naschvál při součtu vykazují výměru větší, než je výměra nové parcely spočítaná ze souřadnic lomových bodů. Víme sice jakou výměru u nové parcely uvést v GP, ale kde provést potřebnou úpravu pro výpočet dílů?
 1. V GP vyčíslit díly tak, že součet (zaokrouhlených výměr) netvoří výměru nové parcely - pravděpodobně logicky i matematicky správné řešení, bohužel pouze pro znalé a pokud není k dispozici výpočetní protokol, je lehce napadnutelné;
 2. Provést drobnou úpravu již dříve (ve výpočetním protokolu) a v GP uvést logický součet;
 3. Jiné, podstatně jednodušší a logické řešení. Vzhledem k tomu, že není jednotný přístup KÚ a v současných předpisech se mi jej nepodařilo objevit, zajímala by nás převládající praxe.
konference KATASTR


    Musím dát tazateli zcela za pravdu, protože v předpisech žádné řešení popsané situace není. O převládající praxi asi taky není možné dost dobře hovořit, protože v celostátním měřítku zřejmě dosud žádná praxe nepřevládla a na různých místech se tedy situace řeší různě. Věc se jeví takto:

 1. Z ustanovení § 27 písm. g) platného znění zákona č. 344/92 Sb. (katastrální zákon) vyplývá, že výměry parcel se ZAOKROUHLUJÍ na celé čtvereční metry.
 2. Z ustanovení § 68 odst. 6) platného znění vyhlášky č. 190/96 Sb. lze vyrozumět, že výměry určené graficky ze souřadnic digitalizované mapy (tj. KM-D) se ve výpočetních skupinách NEVYROVNÁVAJÍ a rovněž se ve výpočetních skupinách NEVYROVNÁVAJÍ výměry, které nebyly určeny graficky tj. např. výměry určené ze souřadnic S-JTSK v digitální mapě (tj. v DKM).
 3. Podle ustanovení bodu 16.13 přílohy k platnému znění vyhlášky č. 190/96 Sb. v porovnání se stavem evidence právních vztahů SOUČET VÝMĚR VŠECH DÍLŮ, z kterých se nově oddělovaná parcela (nebo jejich soubor oddělovaný pro stejného nabyvatele) skládá, MUSÍ SOUHLASIT S VÝMĚROU oddělované NOVÉ PARCELY nebo souboru parcel.
 4. Za stavu věci popsaného tazatelem NENÍ MOŽNÉ SOUČASNĚ SPLNIT VŠECHNY TŘI PODMÍNKY ad 1), ad 2), ad 3), které jsou obecně závaznými předpisy stanoveny. Tudíž nelze současně zaokrouhlovat, nevyrovnávat a mít souhlasné součty. Při interpretaci právních předpisů se k nemožným podmínkám nepřihlíží. Kterékoliv dvě podmínky jsou přitom současně vždy splnitelné (zaokrouhlovat a nevyrovnávat, zaokrouhlovat a mít souhlasný součet, nevyrovnávat a mít souhlasný součet). Jde tedy o to, ke které jediné z daných tří podmínek by se nemělo přihlížet.
  1. Nebudu-li zaokrouhlovat poruším zákon.
  2. Budu-li vyrovnávat poruším ustanovení vyhlášky.
  3. Nebudu-li mít souhlasný součet dílů s výměrou parcely v novém stavu poruším ustanovení přílohy k vyhlášce.
 5. Předpisy by ovšem bylo možné vyložit i takto:
  1. Katastrální zákon hovoří o zaokrouhlování výměr parcel a nikoliv o zaokrouhlování výměr dílů parcel.
  2. Ve vyhlášce jsem nenašel na co by "narazilo" v případě důvodné potřeby i eventuální uvádění výměry dílů parcely na jedno desetinné místo.
  3. Součet výměr parcel dosavadního stavu a výměr celých parcel nového stavu (tj. levý a prostřední sloupec v GP) být shodný povinně nemusí (a taky občas nebývá např. opravy chyb v katastru, nebo se mění výměra k. ú. v případech, kdy byla dosavadní výměra parcely určena graficky a celá se dělí na parcely (díly) určené buď z přímo měřených měr nebo převzaté z vyrovnání dílů číselně určených výměr). Vymyslím si příklad 10 řadových garáží na hranici dosavadních parcel 1 a 2.

   Výkaz dosavadního a nového stavu v GP by pak třeba mohl vypadat tak, jak to ukazuje obrázek. Nevím ovšem, jestli by to bylo uspokojivé řešení pro všechny. Z údajů v GP sepisují právníci smlouvy (výměry v nich samozřejmě nemusí být uváděny, avšak bývá to častým zvykem), odhadci vyhotovují odhady, finanční úřady počítají daně a nakonec i katastrální úředníci udržují katastr. Vůbec netvrdím, že výše uvedený návrh je nejlepší, jen jsem hledal nějaké řešení, kterým by se co nejméně porušily platné předpisy.

   Bez zajímavosti není ani následující: V ustanovení bodu 9.1 přílohy č. 15 k Návodu pro vedení KN č.j.: 89/1999-23 z 6. 4. 1999 se uvádí: "Výpočet výměr v DKM nebo KM-D není třeba zvlášť zapisovat, postačí uvést výměry přímo ve výkazu nového stavu plánu."

   Ovšem podle obecně závazného předpisu - ustanovení § 68 odst. 8) platného znění vyhlášky 190/96 Sb. a bodu 17.1 písm. d) její přílohy se musí záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů vyhotovovat a přikládat ke GP jako součást obsahu ZPMZ. Být komerční sférou, tak bych nevyhotovování záznamu výsledku výpočtu výměr zatím asi moc nezkoušel.

  Na naléhavou potřebu sjednocení přístupu KÚ ke komerční sféře ve výše uvedených otázkách jsem upozornil odbor legislativy a metodiky KN ČÚZK. Požádal jsem neformálně i ZKI o eventuální zprávu o převládající praxi v obvodu jejich působnosti.

   

občan Lumír Nedvídek

(Pozn. red.: Oficiální stanovisko ČÚZK a ZKI rádi zveřejníme.)

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]