[Home Page]   

Nové WWW stránky úřadů rezortu ČÚZK

Motto:
WWW stránky úřadu mohou být jeho virtuálním informačním oddělením poskytujícím požadované informace i podatelnou přijímající a zčásti vyřizující žádosti, pracující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez front a čekání, bez zbytečných nervů a hlavně bez nutnosti se na úřad vypravit.

Vznik stránek

    Od 1. ledna 2001, tedy od prvního dne nového tisíciletí, má i resort ČÚZK své nové WWW stránky všech 120 úřadů resortu. Cesta k nim však nebyla z nejlehčích. Poprvé začal resort o WWW stránkách uvažovat na podzim roku 1996. Tehdy také vznikly první stránky, ještě na serveru gama.fsv.cvut.cz, jenž byl sice v majetku ČÚZK, ale umístěn na Stavební fakultě ČVUT Praha. Popud k vytvoření stránek přišel z ODIS VÚGTK, potřebné podklady k vystavení dodal ČÚZK a vlastní tvorba stránek byla provedena na FSv ČVUT. Na jaře roku 1997 byly tyto stránky rozšířeny o několik dalších obecných informací, převážně jen o existenci jednotlivých úřadů resortu s kontaktními údaji na ně. V této základní podobě, doplněné časem jen o několik málo dalších podrobností, přetrvaly stránky ČÚZK až do poloviny roku 1999. Také Zeměměřický úřad již tehdy měl některé informace o ZABAGEDu a Centrální bázi dat na svých WWW stránkách.

Stránky ČÚZK

    V červnu roku 1999 rozhodl předseda ČÚZK, ing. Jiří Šíma, CSc., o vytvoření stránek nových, které budou mít jednotný vzhled a stanovenou strukturu dat. Dalším pádným důvodem k vytvoření nových stránek se zároveň ukázala potřeba jejich rychlé aktualizace, která nebyla na serveru umístěném na ČVUT možná. Jako vzor nových stránek posloužily předsedovi ČÚZK tehdejší WWW stránky VÚGTK, které již byly po informační stránce velmi bohaté a s jednotným vzhledem. Proto také oslovil ODIS VÚGTK se žádostí o jejich vytvoření. Během července až září 1999 byly vyhotoveny v ODIS VÚGTK nové stránky, které již měly zadanou strukturu dat a požadovaný vzhled. Zde za barvy pozadí byly zvoleny stejné barvy jako na nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze, použity stylové soubory CSS pro jednotné fonty a umožněno fulltextové prohledávání stránek speciálním cgi scriptem. Autoři si jako prvotní cíl vytkli co nejvyšší informační hodnotu stránek spolu s rychlostí jejich "natahování" a teprve na druhém místě jejich vzhled. Na stránkách proto nejsou žádné animované obrázky, žádná hudba na pozadí, žádné video ani nic podobného. Je zde naopak snaha o jednoduchý, snad elegantní vzhled, který povede uživatele nejkratší cestou ke hledaným informacím a umožní uživateli udržet si co nejlepší přehled a orientaci v celém website. Stránky jsou umístěny na WWW serveru VÚGTK ve Zdibech, který byl tehdy připojen do Internetu rychlostí 256 Kb/s a od 1. 7. 2000 je připojen rychlostí 2Mb/s přes síť TEN-155 CZ. Operační systém serveru je UNIX, konkrétně jeho verze Linux RedHat s WWW serverem Apache. Od té doby jsou stránky přístupné na URL: http://www.vugtk.cz/~cuzk. Jejich oficiální uvedení do provozu se konalo společně s otevřením nové budovy resortu v Praze dne 10. října 1999. Stránky spravuje webmaster ODIS VÚGTK podle podkladů a pokynů dodaných z ČÚZK.

    Toto však byly pouze stránky ČÚZK, obsahující samozřejmě i základní údaje o všech dalších úřadech resortu. Již během roku 1999 a hlavně pak během roku 2000 vznikaly ale spontánně i stránky jednotlivých KÚ a ZKI. Jejich úroveň byla velmi různorodá, někdy se jednalo o pouhou velmi stručnou informaci o existenci KÚ na WWW stránkách příslušného města, jindy naopak o informačně velmi obsažné a i vzhledově velmi zdařilé WWW stránky umístěné jako samostatné na nějakém serveru obvykle providera. V září roku 2000 již mělo přibližně 45 KÚ a jeden ZKI své WWW stránky, vzniklé takto spontánně, které však byly naprosto různorodé. Současně pak s ohledem na § 20 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platí, že katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty a Zeměměřický úřad, jako povinné subjekty ve smyslu zákona, musí zveřejňovat od 1. ledna 2001 informace uvedené v § 5 odst. 1 zákona též způsobem umožňujícím dálkový přístup k nim. Bylo rozhodnuto, že v podmínkách resortu ČÚZK bude tato povinnost zajištěna prostřednictvím sítě Internet. To byl tedy hlavní impuls k vytvoření dalších nových jednotných stránek, tentokráte všech úřadů resortu ČÚZK, tj. KÚ, jejich detašovaných pracovišť, ZKI a ZÚ, celkem 120 úřadů.

Stránky KÚ, jejich detašovaných pracovišť, ZKI a ZÚ

    S žádostí o vyhotovení WWW stránek všech těchto 120 úřadů resortu ČÚZK se obrátili předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma, CSc. a ředitel odboru řízení územních orgánů ing. Bohumil Janeček v září 2000 na ODIS VÚGTK. Bylo zapotřebí ve velmi krátké době navrhnout a realizovat takový informační systém, který bude moci pomocí WWW stránek poskytovat všechny potřebné informace, bude mít opět jednotný vzhled a strukturu dat, bude velmi robustní a hlavně bude velmi rychle aktualizovatelný, nejlépe již na lokální úrovni, tedy přímo pracovníky lokálních úřadů. Navíc byly prostředky na vytvoření požadovaného informačního systému velmi omezené. Výsledné stránky se měly stát integrální součástí již hotových stránek ČÚZK a tvořit s nimi jak na první pohled, tak i po stránce struktury dat a odkazů jednotný celek.

    Po seznámení se s úkolem byl navrhnut systém, který lze charakterizovat jako (teoretici teď zaplesají) "distribuovaně spravovaný informační systém s centrálním uložením dat". Princip spočívá v tom, že na jediném serveru jsou umístěny všechny WWW stránky všech úřadů resortu, přičemž stránky každého konkrétního úřadu jsou spravovány vždy příslušným webmasterem z tohoto úřadu. Tímto je principielně zaručena vysoká robustnost systému, kdy například onemocnění nebo odchod webmastera neohrozí celý systém jako celek. Stejně tak aktualizace informací, v systému uložených, je prováděna nejkratší možnou cestou, kdy potřebné změny jsou na WWW ukládány již pracovníky toho lokálního úřadu, kde tyto změny vznikly. Velmi důležité je také to, že takto postavený informační systém s sebou nenese žádné další velké nároky na finační zabezpečení jeho provozu, protože aktualizaci zajišťují dosavadní pracovníci resortu. Server, na kterém měly být stránky vystaveny, měl být umístěn v nové budově resortu v Praze.

    Během měsíce září a části října roku 2000 se konalo několik jednání o potřebných krocích k vytvoření a zabezpečení chodu navrženého systému. Jako největší kámen úrazu se ukázal být navržený operační systém serveru, který byl stejný jako systém WWW serveru VÚGTK, na němž již byly WWW stránky ČÚZK. Firma APP Czech, která je dodavatelem aplikačního programového vybavení ISKN, zastávala názor, že nepustí OS Linux do infrastruktury ISKN. Vzhledem ke znění smlouvy mezi APP Czech a ČÚZK nezbylo nic jiného, než se dočasně vzdát možnosti umístění serveru se stránkami v nové budově ČÚZK. Operační systém Linux je totiž nezbytný pro zachování možnosti používat již hotové cgi scripty na stránkách úřadů, mají-li tyto být integrální součástí hotových WWW ČÚZK. V této situaci navrhl zástupce VÚGTK možnost dočasného umístění WWW stránek všech úřadů resortu na serveru VÚGTK.

    Padlo tudíž rozhodnutí, že WWW stránky resortních úřadů budou dočasně umístěny na stejném serveru jako stránky ČÚZK, tj. na serveru VÚGTK. V okamžiku, kdy bude v nové budově zprovozněn WWW server s OS Linux, který nebude součástí infrastruktury ISKN, což technicky není problém zřídit, budou stránky přesunuty na tento server, a to včetně veškerých dodatečných programových podpor ve formě cgi a PHP. ODIS VÚGTK vytvořil během měsíců října a listopadu 2000 šablony pro jednotné stránky všech úřadů resortu, zřídil přístup na server pro určené webmastery ze všech úřadů resortu a na závěr provedl vyškolení všech těchto webmasterů, jak šablony používat a jak provádět aktualizace WWW stránek na serveru. Webmasteři z jednotlivých úřadů resortu pak během prosince 2000 naplnili šablony daty, a tím vznikly k 1. lednu 2001 WWW stránky všech 120 úřadů resortu ČÚZK. Další aktualizace stránek si tedy již provádějí tito webmasteři sami, buď na základě upozornění či pokynu z ČÚZK (obvykle cestou hlavního webmastera VÚGTK), nebo podle vlastního uvážení při vzniku změn či potřebě doplnit další lokální informace.

Obsah stránek

    Množství informací uložených na stránkách je patrné již při prvním pohledu na titulní stránku ČÚZK (viz obr. 1) na URL: http://www.vugtk.cz/~cuzk. V levém pruhu jsou odkazy na jednotlivé informační oddíly, které velmi stručně popíšeme.

    Formou odkazů ze stránek lokálních úřadů na stránky ČÚZK jsou uvedeny další důležité informace společné všem KÚ: Věcná působnost, Postup získání informace, Systém a sazebník úhrad, Vyřizování jiných podání, Poskytování údajů z katastru, Předpisy, Prostory s určováním podrob. bodů v S-JTSK, Přehled k. ú. s DKM a KM-D, Státní mapová díla, ZABAGED, Další informace týkající se činnosti ČÚZK - odkaz na titulní stranu ČÚZK.

   Na WWW ZKI a ZÚ jsou některé odkazy jako například Obnova katastr. operátu nebo Přehled rozpracovaných KPÚ vypuštěny. Na obrázku 2 je titulní WWW strana Katastrálního úřadu.

Sledovanost stránek

   Jak bylo již uvedeno, stránky ČÚZK jsou v této podobě vystaveny na serveru VÚGTK od 10. října 1999, stránky ostatních úřadů resortu jsou pak vystaveny od 1. ledna 2001. Již po prvním roce provozu stránek ČÚZK byla provedena analýza jejich sledovanosti. Byla vytvořena programová aplikace umožňující všem webmasterům a oprávněným pracovníkům resortu sledovat on-line, kdo přistupuje na WWW stránky (ve smyslu ze které domény je přistupováno). Také byla vytvořena další aplikace umožňující sledovat on-line statistiku přístupů na WWW stránky resortu. Tato statistika je aktualizována vždy po týdnech a obsahuje značné množství grafů a tabulek, ze kterých lze usuzovat na vývoj zájmu o jednotlivé druhy informací poskytovaných na WWW resortu.

   Na obrázku 3 je vidět celkový vývoj počtů přístupů po jednotlivých týdnech od 10. 10. 1999. Jedná se o celkový počet všech html přístupů, tedy vždy přístup na jednu stránku je zaznamenán jako jeden přístup. Je nutno poznamenat, že v této statistice nejsou zahrnuty opakované přístupy přes nějakou proxi-cache, která umožňuje natažení stránky nikoliv ze serveru, kde jsou primárně uloženy, ale z cache paměti (vyrovnávací paměti), které často bývají umístěny u providerů. Je tedy zřejmé, že skutečný počet přístupů je ještě mnohem vyšší. I tak je však z již uvedeného grafu všech přístupů názorně vidět, že počet přístupů a tedy i zájem o WWW resortu roste exponenciální řadou. Jestliže krátce po spuštění WWW v říjnu a listopadu 1999 bylo zaznamenáváno přibližně 2 000 přístupů týdně, dnes je to 10x tolik. Po prvním náběhu v říjnu 1999 došlo k většímu nárůstu sledovanosti na počátku dubna 2000, zřejmě v souvislosti s avizovaným spuštěním ISKN, které se pak nekonalo, což se odrazilo i v poklesu zájmu. Teprve v říjnu 2000 došlo k překročení sledovanosti z počátku dubna a od té doby zájem prudce roste. Největší dosavadní zájem je na počátku letošního roku, kdy došlo k uvedení WWW lokálních úřadů, které, jak je vidno, se v součtu na statistice podílejí přibližně jednou třetinou přístupů. Na výkyvech ve sledovanosti lze také dobře vidět poklesy zájmu v období například vánočních svátků.

   Podíváme-li se na obrázek 4 znázorňující souhrnné týdenní přístupy na všechny stránky jednotlivých oddílů, vidíme, že zdaleka nejsledovanějším je oddíl KN. Podíváme-li se pak dále do hloubi tohoto oddílu na obrázku 5, vidíme, že nejsledovanější jsou v současnosti stránky se seznamem KM-D a prostorů, kde se určuje poloha PB v S-JTSK, ačkoliv ještě do prosince roku 2000 to byly stránky informující o ISKN. Stejným způsobem například zjistíme, že z oddílu "je dobré vědět" se na špici zájmu již více jak rok drží "pravidla ČÚZK pro poskytování BBP", nebo že v oddíle předpisy a periodika to je "Zpravodaj ČÚZK", který zaznamenal v poslední době rekordních 1400 přístupů za týden.

   Máme-li uvést jen několik základních údajů o celkových dosažených počtech přístupů od 10. října 1999 do 18. 3. 2001, pak lze vybrat třeba následující:
VŠECHNY STRÁNKY ve formátu htm, pdf, rtf, doc  
   (všechny přístupy) 439 304
   z toho všechny stránky ve formátu htm 414 300
KATASTR NEMOVITOSTÍ
   (všechny příst. na oddíl KN) 102 921
INFORMACE O ÚŘADECH
(všechny přístupy na KÚ a d.p., ZKI, ZÚ od 1.1.2001)
71 457
   z toho KÚ a d.p. (od 1.1.2001) 65 722
STRUKTURA RESORTU
   (všechny přístupy na oddíl) 59 425
STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA
   (všechny přístupy na oddíl) 30 609
JE DOBŘE VĚDĚT
   (všechny přístupy na oddíl) 23 461
MAPY (všechny přístupy na katalog map) 22 533
PŘEDPISY A DOKUMENTY
   (všechny přístupy na oddíl) 20 475

   Celkově je ze statistiky názorné, že zájem o WWW resortu je značný a s narůstající tendencí. Takže původní velmi skeptické výroky některých odborníků pronášené v listopadu 1999 při rozhodování, jak dále s těmito stránkami, se ukázaly být zcela liché.

Výhledy do budoucna WWW stránek ČÚZK

    V roce 2001 se počítá v těch případech, kde to má smysl, se zavedením generování dynamických WWW stránek z databáze. Půjde především o různé seznamy (DKM, KM-D, prostorů) kde se nabízí možnost generování různých lokálních výběrů z celostátní databáze.

   Každopádně se počítá s přechodem všech stránek ze serveru VÚGTK na nový server v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Podmínkou pro bezproblémový přechod umožňující využití všech dosud vyhotovených programových prostředků je ovšem jeho operační systém, který má být stejný jako systém serveru VÚGTK.

    Vývoj také dále ukáže, zda bude mít opodstatněný smysl zavádění dostupnosti některých informací například pomocí WAP technologie atd. Ilustrace:

   

Ing. Milan Talich
VÚGTK
Milan.Talich@vugtk.cz

Literatura:
[1] Organizační pokyn ke zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. prostřednictvím sítě Internet (Č.j. 3457/2000-22), 4. 10. 2000., ČÚZK, odbor řízení územních orgánů.
[2] Milan Talich: Stručná příručka ke školení užití šablon WWW KÚ, DPKÚ, ZKI a ZÚ Praha, jejich umístění na serveru a aktualizaci. VÚGTK, listopad 2000, http://www.vugtk.cz/~cuzk/skoleni
[3] Milan Talich, Miroslav Fremund: Analýza statistiky přístupů na WWW stránky ČÚZK za období od 11. 10. 1999 do 13. 10. 2000. VÚGTK, říjen 2000,

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Rezort ČÚZK] [Internet] [Pošta]