[Home Page]   

Data z KN zdarma

V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem poplatků úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků. Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu. Podle § 19 odst. 1 písm. a) tohoto zákona jsou od těchto poplatků osvobozeny státní orgány.

    Např. okresní úřad je podle § 1 odst. 1 zákona č. 147/2000 Sb., o OkÚ, správním úřadem, vykonávajícím státní správu ve správních obvodech.

    Podle § 22 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o KN (katastrální zákon), KÚ na požádání vyhotoví ze SGI a SPI výpis, opis nebo kopii, jakož i identifikaci parcel.

    Na tyto úkony KÚ se vztahuje zákon č. 368/1992 Sb., a jsou vymezeny v položce 103 sazebníku. Od hrazení těchto správních poplatků je OkÚ, jako správní úřad vykonávající státní správu, osvobozen.

    Údaje katastru se v souladu s § 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb. poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud právní předpis stanoví povinnost KÚ předávat tyto údaje jiným orgánům, děje se tak bezúplatně. Současně je u tohoto ustanovení pouze příkladný výčet některých právních předpisů, ze kterých tato povinnost pro KÚ vyplývá.

    Je zde např. uveden zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 12 tohoto zákona jsou orgány státní správy lesů k zajištění přehledu o pozemcích určených k plnění funkcí lesa v obvodu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů KN. Podle § 47 odst. 1 písm. a) tohoto zákona je orgánem státní správy lesů OkÚ.

    Dále je uveden odkaz na vyhlášku č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů PÚ státem, přičemž podle § 11 zákona č. 284/1991 Sb., o PÚ a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, OPÚ jsou samostatné referáty OkÚ, které mimo jiné rozhodují o PÚ a organizují jejich provádění, případně je samy provádějí.

lokalita cena v Kč:
  stará*) nová**)
ČR 1 449 000 15 064 342
Praha 68 000 375 324
Beroun 21 000 31 000
Roztoky 6 900 9 300
K. Přívoz 4 500 4 984
*) ověřená hodnota
**) dopočtená cena (1 kb = 10 Kč + 69 % sleva)

   

vypracovala ref. Mgr. Sabová,
MF ČR, čj.: 124/112695/ 2000.
Zdroj: Zprávy MF ČR č. 1/2000,
převzato z časopisu Obec & finance 1/2001.

    vyvěšeno: 10.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [GIS] [Pošta]