[pošta]             Přečtěte si – ohlas


    V knihovničce v č.1-2/99 jsme si mohli přečíst recenzi na "Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra", který vyšel v loňském roce v Bratislavě. A mohli jsme si přečíst na toto dílo v podstatě jen chválu.
   Je bezesporu, že takový slovník je velice užitečný a dlouho už jsme takový potřebovali. Přesto se domnívám, že i v tomto časopise by bylo poctivé k té chvále na adresu jeho autorů a vydavatelů dodat alespoň nějakou drobnou poznámku podobnou té, která byla obsažena v recenzi zveřejněné v GaKO (č. 1/99), kde ing. Černohorský uvádí, že (cituji): "v průběhu poměrně dlouhého zpracování některé termíny již ztrácejí své dřívější základní postavení, případně se mění i jejich význam, a z tohoto pohledu náročný uživatel zatím nenalezne ve slovníku některou již dnes užívanou nebo zaváděnou terminologii."
   Jen ve stručnosti bych chtěl upozornit na některé konkrétní "vady krásy", které často vycházejí z toho, že ač se na autorství podílela řada odborníků českých a vedle slovenského úradu je spoluvydavatelem i ČÚZK, tak dílo opravdu poslouží daleko lépe odborné veřejnosti slovenské než české. Stačí jen krátký pohled mezi tučně vytištěné zkratky v úvodní části slovníku (str. 13-17).
   Význam zkratky ČSTS je zde uveden pouze jako Československá trigonometrická síť, v češtině je však už tento význam spíše historický, neboť už od rozdělení republiky v roce 1993 naprosto stejná zkratka znamená u nás Českou státní trigonometrickou síť. Jako závazná (její nový význam) byla tato zkratka (kromě jiných zkratek) zveřejněna i v prováděcí vyhlášce (v její příloze) k zeměměřickému zákonu. Podobně "historické" jsou i zkratky ČSJNS a ČSGS, kdežto ČSNS jako zkratka pro Českou státní nivelační síť zde chybí. Neuvedení těchto nových významů zkratek v takovém slovníku nelze považovat za nepodstatné.
   Pro astronomicko-geodetickou síť máme zkratku AGS (také jako závaznou, zveřejněnou ve vyhlášce), nikoliv ČSAGS. Pokud se týká zavedených zkratek pro úřady a instituce, tak mnoho let v Česku používaná zkratka pro katastrální úřad – KÚ ve slovníku chybí. Nenajdete také např. ZKI pro inspektoráty nebo třeba ÚAZK pro Ústřední archiv zeměměřictví a katastru apod.
   I když slovník už obsahuje některé v posledních letech často používané zkratky, jako např. ZABAGED, GPS nebo BPEJ, tak zde nenajdete např. ani zkratku ZhB užívanou běžně pro zhušťovací bod nebo ZB pro zajišťovací bod (naproti tomu zkratku OB pro bod orientační v seznamu najdete), chybí např. i zkratka ZNB pro základní nivelační bod nebo VTB pro věkový tíhový bod a pod.
   Zjištění těchto nedostatků nebylo výsledkem "podrobného pitvání", ale byly shledány pouze letmým pohledem do slovníku, a to do jeho úvodní části. Tak je také nutno chápat tento příspěvek, který nechce užitečné dílo kritizovat, ale pouze upozornit na některé jeho konkrétní nedokonalosti a nepřesnosti.
  (pk)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Přečtěte si]     [Server]