[Home Page]
   Katastrální území a územně technické jednotky

        Katastrální území (dále jen "k.ú.") je základní technickou jednotkou katastru nemovitostí. Územně technická jednotka (dále jen "ÚTJ") je jednotkou územního plánování a statistického zjišťování. Protože veřejnost tyto jednotky někdy zaměňuje, je jim věnován tento článek.
        Jednotky k.ú. vznikly při zakládání stabilního katastru v první polovině devatenáctého století. Původně se jmenovaly katastrální obce, protože se vztahovaly k nejmenší správní jednotce - obci. Vzhledem k tomu, že rozsah obcí se měnil a technické jednotky bylo potřebné zachovávat, byl název katastrální obec změněn na katastrální území. V současně době je k.ú. definováno jako místopisně uzavřený celek tvořený parcelami označenými čísly v jedné číselné řadě (popř. dvou číselných řadách, pokud jsou samostatně číslovány parcely stavební a pozemkové).
        ÚTJ jsou součástí územní (prostorové) identifikace a poprvé byly definovány vyhláškou Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva pro technický rozvoj č. 120/79 Sb., o prostorové identifikaci. V současné době jsou obsaženy v standardu prostorové identifikace státního informačního systému (SIS) a podle něj je ÚTJ stálým statistickým obvodem pro prostorovou identifikaci sociálně ekonomických a územně technických jevů.
        Již citovaná vyhláška uvádí, že většina ÚTJ je shodná s k.ú. Liší se pouze v těch případech, kdy správní hranice (hranice obce, popř. základní územní jednotky) dělí k.ú. na dvě či více částí - samostatné ÚTJ. Z toho vyplývá, že ÚTJ je nižší jednotkou a je skladebná do k.ú.
        Hranice a názvy k.ú. určuje katastrální úřad při vedení katastru nemovitostí (KN). Číselník ÚTJ spravuje Český statistický úřad jako součást registru prostorových jednotek (RPJ). Číselné kódy k.ú. i ÚTJ byly zvoleny tak, že jsou shodné a vycházejí z kódů základních sídelních jednotek (ZSJ). K hodnotě kódu ZSJ bez kontrolní číslice byla přičtena konstanta 60 000 a k tomuto číslu určena nová kontrolní číslice MODULO 11-ADDO. U ÚTJ, které nejsou katastrálním územím, se eviduje kromě číselného kódu též kód tzv. dominantní ÚTJ. Vyjadřuje se tím příslušnost této ÚTJ do k.ú. Takto je k 1. 1. 2000 z celkového počtu 13 196 označeno celkem 87 ÚTJ, které všechny jsou součástí statutárních měst. V těchto městech byly vytvořeny nižší správní a samosprávné celky - městské obvody nebo městské části, jejichž hranice ne vždy souhlasí s hranicemi k.ú. K.ú. dělená správní hranicí jsou uvedena v tabulce 1.
        Obsah číselníku k.ú. vedený v KN a číselníku ÚTJ je pravidelně každým rokem porovnáván v odboru centrálních databází Zeměměřického úřadu Praha. Při porovnání v únoru roku 2000 bylo zjištěno:

   

Počet

Počet vět KÚ v KN

13078

Počet vět ÚTJ v RPJ

13196

Pouze ÚTJ

statutární města

50

vojenské újezdy

65

ostatní

3

ÚTJ ve statutárních městech jsou uvedeny v tabulce 1. Označují se názvem k.ú. s přidaným číslem městské části (obvodu), např. Nusle 2, Nusle 4. ÚTJ bez k.ú. leží v městské části (obvodu) s nepodtrženým názvem.
        Ve vojenských újezdech (v ČR jich je v současné době 5) se KN dosud nevede, potřebné údaje pro přehledy o půdě eviduje Ministerstvo obrany ČR. A právě ve vojenském újezdě Doupov je v KN evidováno v souladu s MO pouze 5 k.ú., ale v RPJ je 70 ÚTJ podle stavu v bývalém pozemkovém katastru.
        Nejmenší skupinou rozdílů mezi ÚTJ a k.ú. jsou nedokončené územní změny v KN. V roce 1990 vznikly nové obce na území části k.ú. nebo se část k.ú. oddělila do jiné obce, aniž by byly definovány hranice těchto částí, tedy bez vytvoření příslušných nových katastrálních území. Většina těchto případů byla v následujících letech dořešena, ale dosud zůstávají tyto 3 ÚTJ bez k.ú.:

Okres

Obec

ÚTJ

V KN je v obci

Č. Budějovice Strýčice Strýčice

Radošovice

Písek

Cerhonice

Obora u Radobytec

Mirotice

Písek

Záhoří Třešně

Dolní Novosedly

        Z uvedeného vyplývá, že není obecně možné zaměňovat ÚTJ a k.ú., jak se někdy stává. Např. vyhláška č. 215/1995 Sb. Ministerstva zemědělství ČR použila číselník ÚTJ místo k.ú. pro stanovení průměrných cen zemědělských pozemků. Pochopitelně ve statutárních městech tím dochází k nesrovnalostem.
        K.ú. jako základní technická jednotka KN by měla být stabilní, neměnná. Přesto se mění jeho geometrické určení - hranice - v návaznosti na změny správních hranic (obcí). V některých případech tak i vznikají k.ú. nová nebo zanikají dosavadní, mění se tedy i počet k.ú. Při vzniku ČR v roce 1993 bylo evidováno 13 047 k.ú. a od té doby došlo ke změnám podle tabulky 2. K 31. 12. 1999 bylo v KN již 13 078 k.ú. Větší změny v počtech k.ú. v okresech Klatovy (KT) a Česká Lípa (CL) byly způsobeny zrušením vojenských újezdů a založením operátu KN spojeným s novým mapováním, při němž byly nově stanoveny hranice obcí a k.ú.

    Ing. Zbyněk Souček, ČÚZK

Tabulka 1: Katastrální území dělená do více ÚTJ ve statutárních městech

Statutární město

Katastrální území

Leží v městském obvodu, části

Hl. m. Praha

Bubeneč

Praha 6, Praha 7

 

Hloubětín

Praha 9, Praha 10, Praha 14

 

Holešovice

Praha 1, Praha 7

 

Hradčany

Praha 1, Praha 6

 

Hrdlořezy

Praha 9, Praha 10

 

Jinonice

Praha 5, Praha 13

 

Libeň

Praha 7, Praha 8, Praha 9

 

Malá Strana

Praha 1, Praha 5

 

Malešice

Praha 9, Praha 10

 

Michle

Praha 4, Praha 10

 

Nové Město

Praha 1, Praha 2, Praha 8

 

Nusle

Praha 2, Praha 4

 

Řeporyje

Praha 13, Praha-Řeporyje

 

Stodůlky

Praha 13, Praha-Řeporyje

 

Strašnice

Praha 3, Praha 10

 

Střížkov

Praha 8, Praha 9

 

Troja

Praha 8, Praha-Troja

 

Třebonice

Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha-Zličín

 

Vinohrady

Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 10

 

Vysočany

Praha 3, Praha 9

 

Záběhlice

Praha 4, Praha 10

 

Žižkov

Praha 3, Praha 8, Praha 10

Plzeň

Plzeň

Plzeň 1, Plzeň 2, Plzeň 3

Ústí nad Labem x)

Ústí nad Labem

Ústí n.L.- město, Ústí n.L.-Severní terasa

Pardubice x)

Pardubice

Pardubice 1, Pardubice 2, Pardubice 4

 

Studánka

Pardubice 1, Pardubice 4

Brno

Černá Pole

Brno 1, Brno-sever

 

Pisáky

Brno 1, Brno-Kohoutovice

 

Trnitá

Brno 1, Brno-jih

 

Zábrdovice

Brno 1, Brno-sever, Brno-Židenice

 

Židenice

Brno-Vinohrady, Brno-Židenice

Havířov x)

Bludovice

H.-Bludovice, H.-Podlesí, H.-Životice

Opava x)

Komárov u Opavy

Komárov, Podvihov

 

Opava-Předměstí

Opava, Vávrovice

Ostrava

Dubina u Ostravy

Ostrava-jih, Nová Bělá, Stará Bělá

 

Moravská Ostrava

Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky

 

Stará Bělá

Ostrava-jih, Stará Bělá

x) V těchto statutárních městech nejsou městské části obsahem KN.
K.ú. je v KN zařazeno celé do městské části, městského obvodu s podtrženým názvem.

Tabulka 2: Změny katastrálních území v letech 1993 až 1999.

Rok

Změna

Katastrální území (zkratka okresu)

 

počtu

zrušeno

vytvořeno

1993

+7

-

Xaverov (BN), Mýšlovice (PB), Hradce u Homol, Mydlovary u Dívčic a Nákří (vše CB), Pařezov a Pelechy (DO)

1994

+5

-

Vrchbělá (MB), Karlík (PZ), Holušice u Kozárovic (PB), Minice u Mišovic (PI), Pěkná (PT)

1995

-6

+12

Černá Novina, Jablonec nad Ralskem, Ježová, Strážov pod Ralskem a Vrchbělá (vše CL), Horní Vražné (NJ)

Tůně (CH), Hartmanice II, Klášterský Mlýn II, Kochánov III, Kundratice II, Paště, Velký Radkov II a Zálužice II (vše KT), Boreček, Horní Krupá, Jabloneček, Svébořice (vše CL)

1996

-2

+6

Stodůlky nad Křemelnou a Velký Bor nad Křemelnou (KT)

Planá u Českých Budějovic a Závraty (CB), Horky u Srní, Javorná u Polomu a Srní II (KT), Kochavec (ZL)

1997

+4

-

Strnadice (BN), Kováň (MB), Žíšov u Veselí nad Lužnicí (TA), Plzeň 4 (PM)

1998

+1

-

Podlázky (MB)

1999

+4

-

Horky (KH), Martinov ve Slezsku, Poruba-sever a Pustkovec (vše OV)


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Pošta]