[Home Page]
   Novinky SAGIT

<--- N O V I N K Y E D I C E U Z --->

UZ 225 - ZIVNOSTENSKE PODNIKANI

Zivnostensky zakon upravuje zejmena podminky provozovani zivnosti (zivnostenske opravneni, licence apod.) zvlastni uprava podminek zemedelske vyroby provozovane samostatne hospodaricimi rolniky, zakon o statni podpore podnikani. Do textu byly zapracovany dalsi novely - podle stavu k 1.7.2000

128 stran, 47 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Wed, 12 Jul 2000 09:31:39 +0200

UZ 221 - ZAKONIK PRACE k 1. 1. 2001

Publikace obsahuje zneni zakoniku prace po rozsahle novele zakonem c. 155/2000 Sb. Novela nabyva ucinnosti 1. 1. 2001.

80 stran, 38 Kc

UZ 207 - ZDRAVOTNI POJISTENI

Soubor nejdulezitejsich predpisu z oblasti vseobecneho zdravotniho pojisteni a zdravotnich pojistoven. Publikace rovnez obsahuje zakon o peci o zdravi lidu.

144 stran, 42 Kc

UZ 216 - SOCIALNI ZABEZPECENI

Aktualni zneni zakonu, narizeni vlady a vyhlasek tykajicich se socialniho zabezpeceni, nemocenskeho a duchodoveho pojisteni, penzijniho pripojisteni, socialni pece, statni socialni podpory a zivotniho minima.

432 stran, 96 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Tue, 27 Jun 2000 06:41:08 +0200

UZ 208 - PRACOVNEPRAVNI PREDPISY

Soubor predpisu navazujicich na zakonik prace (narizeni vlady c. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace, predpisy k pracovni dobe a dovolene na zotavenou, odskodnovani pracovnich urazu a nemoci z povolani, predpisy z oblasti zamestnanosti). Nove jsou zapracovany zakony o ochrane zamestnancu pri platebni neschopnosti zamestnavatele a o hmotne podpore na vytvareni novych pracovnich mist a rekvalifikaci zamestnancu.

192 stran, 47 Kc

UZ 213 - USTAVA CESKE REPUBLIKY

Ustava, listina prav a svobod - vedle uvedenych zakladnich piliru pravniho radu CR obsahuje toto cislo take nektere navazujici predpisy - zakon o Ustavnim soudu, zakon o jednacim radu Poslanecke snemovny, zakon o jednacim radu Senatu a zakon o zrizeni ministerstev a jinych ustrednich organu statni spravy. Nove je zarazen zakon o Verejnem ochranci prav.

144 stran, 43 Kc

 

<--- K N I Z N I N O V I N K Y --->

CESTOVNI NAHRADY A SPOTREBA PHM V PRAXI

Ing Karel Janousek

Kniha je rozdelena do tematickych kapitol ktere formou podrobneho vykladu s radou prikladu a schemat vysvetluji problematiku cestovnich nahrad a spotreby PHM. Autoruv vyklad vychazi z dobre znalosti uskali prakticke aplikace predpisu zejmena z pohledu dane z prijmu.

108 stran, 79 Kc

<--- N O V E P R A V N I P R E D P I S Y --->

Z novych pravnich predpisu vas chceme upozornit zvlaste na tyto nasledujici texty:

Zakon c. 151/2000 Sb. (castka 47)

o telekomunikacich a o zmene dalsich zakonu

Zakon c. 150/2000 Sb. (castka 47)

kterym se meni zakon c. 111/1994 Sb., o silnicni doprave, ve zneni pozdejsich predpisu

Zakon c. 149/2000 Sb. (castka 47)

kterym se meni zakon c. 79/1997 Sb., o lecivech a o zmenach a doplneni nekterych souvisejicich zakonu, zakon c. 20/1966 Sb., o peci o zdravi lidu, ve zneni pozdejsich predpisu, a zakon c. 455/1991 Sb., o zivnostenskem podnikani (zivnostensky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu .

Novinky na serveru Sagit , Tue, 13 Jun 2000 08:35:17 +0200

 

<--- N O V I N K Y E D I C E U Z --->

UZ 220 - DPH A SPOTREBNI DANE

Publikace obsahuje krome aktualniho zneni zakona o dani z pridane hodnoty a zakona o spotrebnich danich take provadeci predpisy, metodicke pokyny a sdeleni MF k dane problematice (nove take sdeleni k 45e zakona o DPH - vraceni DPH zahranicni fyzicke osobe).

144 stran, 40 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, , 31 May 2000 06:53:09 +0200

UZ 204 - OBCANSKY ZAKONIK

Toto cislo UZ obsahuje vedle obcanskeho zakoniku a jeho provadecich predpisu take novelizovany zakon o najmu a podnajmu nebytovych prostor, odpovednost za skodu zpusobenou vadou vyrobku a pri vykonu verejne moci a dalsi predpisy.

Obsazen je take novy zakon o verejnych drazbach.

176 stran, 45 Kc

UZ 206 - KONKURS A VYROVNANI, VEREJNE ZAKAZKY ...

Soubor predpisu a vynatku k problematice ochrany trhu a jeho subjektu. Obsahuje aktualni zneni zakona o konkursu a vyrovnani po novele a novelizovany zakon o zadavani verejnych zakazek. Dale obsahuje zakon o ochrane hospodarske souteze, zakon o ochrane spotrebitele a dalsi predpisy.

176 stran, 47 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Wed, 24 May 2000 09:35:03 +0200

 

<--- N O V I N K Y E D I C E U Z --->

UZ 217 - CESTOVNI NAHRADY, MZDOVE A PLATOVE PREDPISY

S rustem zivotnich nakladu jsou prubezne upravovany vyse cestovnich nahrad pro tuzemske a zahranicni pracovni cesty. Publikace dale obsahuje rozsahly soubor predpisu pro odmenovani v podnikatelske a rozpoctove sfere (mj. nahrady mezd, mzdove vyrovnani, odstupne apod.).

160 stran, 49 Kc

UZ 219 - SPRAVA DANI A POPLATKU

Tento soubor obsahuje prurezove predpisy, ktere se vztahuji ke vsem danim (poplatkum) uplatnovanym v CR. Nejdulezitejsi je zakon o sprave dani a poplatku, ke kteremu jsou zde publikovany vsechny provadeci vyhlasky. Obsahuje take opatreni a pokyny MF CR, predpisy o uzemnich financnich organech, soustave dani a danovem poradenstvi.

112 stran, 42 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, 3 May 2000 08:19:36 +0200

 

<--- N O V I N K Y V E D I C I U Z --->

UZ 205 - DAN SILNICNI, Z NEMOVITOSTI, DEDICKA, DAROVACI, Z PREVODU NEMOVITOSTI

Dale jsou v publikaci zahrnuty i metodicke pokyny MF CR k aplikaci predpisu a dale dohody mezi CR a SR o vzajemnem osvobozeni od silnicni dane a o zamezeni dvojiho zdaneni v oboru dane dedicke a darovaci.

80 stran, 31 Kc

UZ 212 - CENNE PAPIRY

Predpisy k cennym papirum (zakon o cennych papirech, o dluhopisech, zakon smenecny a sekovy kuponova privatizace provadeci predpisy k zakonum) a dale predpisy k verejnemu trhu cennych papiru (zakon o burze, burzovni pravidla a trzni rad RM-systemu).

192 stran, 49 Kc

<--- N O V E P R A V N I P R E D P I S Y --->

Z novych pravnich predpisu vas chceme upozornit zvlaste na tyto nasledujici texty:

Zakon c. 130/2000 Sb. (castka 38)

o volbach do zastupitelstev kraju a o zmene nekterych zakonu

Zakon c. 129/2000 Sb. (castka 38)

o krajich (krajske zrizeni)

Zakon c. 128/2000 Sb. (castka 38)

o obcich (obecni zrizeni)

Zakon c. 121/2000 Sb. (castka 36)

o pravu autorskem, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (autorsky zakon)

 

 

<--- N O V I N K Y V E D I C I U Z --->

UZ 199 - DPH A SPOTREBNI DANE

Publikace obsahuje krome aktualniho zneni zakona o dani z pridane hodnoty a zakona o spotrebnich danich (ktere byly novelizovany k 1.4.2000) také provadeci predpisy, metodicke pokyny a sdeleni MF k dane problematice.

128 stran, 40 Kc

UZ 183 - DEVIZOVE PREDPISY

Obsahuje: devizovy zakon, obchody s devizovymi prostredky, smenarenska

cinnost, ceska mena ve vztahu k euro, dohody o podpore a ochrane investic,

cestovni nahrady pri zahranicnich pracovnich cestach.

96 stran, 38 Kc

UZ 194 - UCETNICTVI ROPO A OBCI

Kompletni soubor predpisu pro rozpoctove a prispevkove organizace a obce

pro rok 2000 (ucetni osnova a postupy uctovani, financni a ucetni vykazy, ucetni zaverka, rozpoctova skladba a pravidla, vyhlaska o FKSP).

304 stran, 75 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Mon, 20 Mar 2000 13:01:26 +0100

 

<--- N O V I N K Y V E D I C I U Z --->

UZ 202 - OBCE, OKRESNI URADY, SAMOSPRAVA

Kompletni soubor predpisu, ktery krome uvedenych temat obsahuje predpisy

tykajici se voleb, mistniho referenda, obecni policie a take zakon o

svobodnem pristupu k informacim.

Zcela nove tema v edici UZ

160 stran, 46 Kc

 

<--- P R I P R A V U J E M E --->

 

DEVIZOVE PREDPISY UZ 183

96 str., cena 38 Kc

OBCANSKY SOUDNI RAD pro rok 2000 UZ 188

128 str., cena 46 Kc

ZAKON O RODINE UZ 193

80 str., cena 38 Kc

UCETNICTVI ROPO A OBCI UZ 194

288 str., cena 75 Kc

DPH A SPOTREBNI DANE UZ 199

112 str., cena 40 Kc

POPLATKY UZ 203

112 str., cena 39 Kc

OBCANSKY ZAKONIK UZ 204

144 str., cena 45 Kc

DAN SILNICNI, DEDICKA ... UZ 205

64 str., cena 31 Kc

KONKURS A VYROVNANI, ... UZ 206

144 str., cena 47 Kc

ZDRAVOTNI POJISTENI UZ 207

128 str., cena 42 Kc

PRACOVNEPRAVNI PREDPISY UZ 208

160 str., cena 47 Kc

OBCANSKY SOUDNI RAD pro rok 2001 UZ 209

128 str., cena 59 Kc

DANE Z PRIJMU UZ 210

144 str., cena 49 Kc

OBCHODNI ZAKONIK UZ 211

128 str., cena 45 Kc

CENNE PAPIRY UZ 212

192 str., cena 49 Kc

 

<--- A N O T A C E P R A V N I C H P R E D P I S U --->

Na serveru je zarazena nova varka anotaci, tentokrat predpisu vydanych v

lednu 2000.

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Tue, 7 Mar 2000 12:18:52 +0100

 

<--- N O V I N K Y E D I C E U Z --->

UZ 198 - ZIVNOSTENSKE PODNIKANI

Zivnostensky zakon upravuje zejmena podminky provozovani zivnosti

(zivnostenske opravneni, licence apod.) zvlastni uprava podminek

zemedelske vyroby provozovane samostatne hospodaricimi rolniky, zakon o

statni podpore podnikani.

Podle stavu k 1. 3. 2000 (se zapracovanymi novelami).

96 stran, 39 Kc

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Mon, 28 Feb 2000 12:13:53 +0100

 

<--- N O V I N K Y V E D I C I U Z --->

UZ 197 - SOCIALNI ZABEZPECENI

Aktualni zneni zakonu, narizeni vlady a vyhlasek tykajicich se socialniho

zabezpeceni, nemocenskeho a duchodoveho pojisteni, penzijniho

pripojisteni, socialni pece, statni socialni podpory a zivotniho minima.

416 stran, 92 Kc

UZ 196 - CELNI PREDPISY

Publikace obsahuje celni zakon, provadeci vyhlasky k tomuto zakonu a dalsi

predpisy (mj. smlouvu o celni unii se Slovenskem).

576 stran, 110 Kc

Ocekavane publikace:

UZ 198 - Zivnostenske podnikani - vyjde 28.2.2000

UZ 199 - DPH a spotrebni dane - vyjde cca 10.3.2000

Novinky na serveru Sagit InfoNet, Thu, 24 Feb 2000 06:54:50 +0100

 

<--- N O V I N K Y Z E D I C E U Z --->

UZ 201 - DANE Z PRIJMU

Aktualni soubor novelizovanych predpisu pro zdanovaci obdobi roku 2000.

Obsahuje krome jineho take novelizaci zakona o danich z prijmu v

souvislosti s vydanim zakona c. 225/99 Sb. a nalezem Ustavniho soudu c.

3/2000 Sb.

Podle stavu k 20.1.2000

144 stran, 49 Kc

UZ 191 - CESTOVNI NAHRADY

Soubor predpisu dale obsahuje mzdove a platove predpisy z podnikatelske a

rozpoctove sfery.

Podle stavu k 20.1.2000

160 stran, 49 Kc

UZ 192 - TRESTNI PREDPISY

Obsahuje trestni zakon, trestni rad, rejstrik trestu, zakon o prestupcich,

rad vykonu trestu, odmenovani odsouzenych a dalsi predpisy.

Podle stavu k 21.1.2000

208 stran, 65 Kc

UZ: 187 - CENOVE PREDPISY

Ceny se ridi zejmena zakonem o cenach. Prestoze jsou ceny v CR pomerne

vyrazne liberalizovane, podlehaji ve vybranych pripadech regulaci, ktera

se ridi vymerem c. 01/2000 (napr. energie, telekomunikace, zdravotnicke

vykony, doprava atd.).

Podle stavu k 20.1.2000

96 str., cena 39 Kc

 

<--- K N I Z N I N O V I N K Y --->

UVERY A PUJCKY

Ing. Pavel Behounek

Knizka se podrobne venuje pravnim, danovym a ucetnim aspektum uveru a

pujcek, a to z pohledu veritele i dluznika, osob fyzickych i pravnickych,

problemum okolo uroku (bezurocne pujcky), odpisu pohledavek u veritele

atp.

134 stran, 88 Kc

Vsechny publikace je samozrejme mozne si okamzite objednat na nasem

serveru http://www.sagit.cz. Mimochodem, vite ze pokud jste registrovany

uzivatel (at uz v aplikacich Delfin a UZ, nebo se muzete zaregistrovat

primo pri odesilani objednavky v kroku 1 - Vseobecne podminky) vyplnite

svoje identivikacni udaje pouze jednou, a pak se Vam pri zadani

uzivatelskeho jmena a hesla zobrazi formular objednavky jiz predvyplneny

vasimi osobnimi udaji?

 

<--- A N O T A C E P R E D P I S U --->

Opet byly doplneny anotace novych pravnich predpisu, tentokrat za prosinec

1999. Protoze nadilka predpisu byla opravdu bohata, odpovida tomu i pocet

novych anotaci.

 

<--- F O R U M - D O T A Z Y A O D P O V E D I --->

Diskuze v nasi nove aplikaci se utesene rozrusta. Prispejte i vy se svou

troskou do mlyna a zapiste sve dotazy (nebo odpovedi) na adrese

http://www.sagit.cz v aplikaci "Forum".

Novinky na serveru Sagit InfoNet, 2 Feb 2000 10:46:58 +0100

Máte-li zájem dostávat informace o nových předpisech, zákonech a vyhláškách, kontaktujte http://www.sagit.cz

redakce Webu Zeměměřiče, 15/08/2000

P>

Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2000
[Server] [Víme - Víte] [Různé] [Pošta]