Zpět na kalendář akcí

XXV. Mezinárodní Slovensko – Polsko – České geodetické dny


Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
Kde: hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Začátek: 06. 06. 2019 00:00
Konec: 08. 06. 2019 00:00
E: csgk@gsgk.cz
W: http://csgk.fce.vutbr.cz

Jubilejná 25. konferencia geodetov, kartografov a zamestnancov špecializovanej štátnej správy, sa uskutoční po Varšave a Prahe, v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave. Tematické zameranie 25. medzinárodných slovensko-poľsko-českých geodetických dní bude orientované na riešenia, ktoré porovnáme v šiestich oblastiach:

1.) Aktuálne informácie o činnosti v rezortoch od národných autorít
Na základe osobných pozvaní by mali referovať:
§ Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR
§ Alicja Kulka, zastępca Głównego Geodety Kraju
§ Karel Večeře, předseda ČÚZK

2.) Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS
Šuppová I.; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava
Kataster nehnuteľností „verzus“ priestorové služby GNSS
Cadastre versus Spatial Services of GNSS

Kulka A.; Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszava
Informacja Katastralna w Polsce
The activities Cadastral Information in Poland

Souček P.; Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha
Kataster nehnuteľností a GNSS
Cadastre and GNSS

3.) Aktuálne výskumné projekty a granty v geodézii a kartografii
Kožarík M., Márton M., Bundzel M., Sabol P.; GEODETICCA, s.r.o., Košice
Extrakcia vektorových objektov z obrazových dát
Extraction of vector objects from images

Szpunar R., kol.; Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Centrum naukowych analiz geoprzestrzennych, obliczeň satelitarnych wraz z laboratoriami testowania / certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)
The scientific centre of GeospaTial DATA analysis and TESTING of Geodetic/GEOMATIC Equipment (CENAGIS)

Makovec R., Šafář V.; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Praha – Zdiby
Projekty aplikačního výzkumu v oblasti mapování v ČR – Normy ISO a jiné standardy v rámci projektů a aktivit VÚGTK
ISO Standards and Other Standars in Projects and activitIes of research institute of Geodesy, Topography and Cartography

4.) Využitie služieb štátnych geoportálov na portálové riešenia tematických GIS
Dekan T.; Geodetický a kartografický ústav v Bratislave
Geoportál, Mapový klient ZBGIS® a webové mapové služby
Geoportal, Map Client of ZBGIS® and Web Map Services

Jaroszewicz J.; Politechnika Warszawska
Dane przestrzenne dostępne przez usługi sieciowe wrealizacjizadań administracji publicznej
Spatial data available through network services in the services in the implementation of public administration task

Faugnerová J.; Koordinátor INSPIRE, CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Praha
Národní geoportál (INSPIRE)
National Geoportal (INSPIRE)

5.) BIM z pohľadu geodeta
Erdélyi J.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita
Informačné modelovanie stavieb – pohľad geodeta
Building information modeling – Land surveyor Point of View

Owerko T.; Department of Engineering Surveying and Civil Engineering AGH University of Science and Technology
Technologia BIM z perspektywy inzyniera geodety oraz inžyniera ladowego
BIM technology from Engineering Surveying and Civil Engineering perspective

Vybíralová V.; SŽDC, s. o., SŽG Praha
Zavádění Metody BIM v prostředí české železnice
Implementation of BIM Method in Czech Railways

6.) Študentské, doktorantské práce z univerzít
Hideghéty A.; Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Analýza vplyvu kompresie obrazu na presnosť RPAS fotogrametrie
Analysis of the influence of measuring factors on the model Creation of the Ice cave filling

Čarný Ľ.; ÚGKaGIS/FBERG/Technickej univerzity v Košiciach
Posúdenie vplyvu faktorov merania na tvorbu modelu ľadovej výplne jaskyne
Analysis of the Influence of the Image compression on the Accuracy of RPAS Photogrammetry

Choromański K.; Warsaw University of Technology
Wykorzystanie technologii NVIDIA CUDA do przyspieszenia obliczeň przestrzennych na potrzeby laboratorium CENAGIS
Use of NVIDIA CUDA technology to accelerate geospatial computations for use in CENAGIS laboratory

Szymczak J.; Warsaw University of Technology
Interaktywne przedstawienie zasobów muzealnych poprzez wykorzystanie fotorealistycznej dokumentacji oraz technologii VR
Interactive presentation of museum resources through the use of photorealistic documentation and VR technology

Biel D., Matwij W.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, aków
Określenie źródeł deformacji konstrukcji wieży szybowej w oparciu o naziemny skaning laserowy i metodę elementów skończonych
Determining the source of the headframe construction deformation using Terrestrial Laser Scanning and Finite Element Method

Plesník J.; Katedra geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Využití TLS při měření přechodových oblastí mostních konstrukcí
Utilization of TLS technology by Measurement of Transition Areas of Bridge Structures