[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co je ČKAIT?

  Na 38. geodetických dnech v Brně mě zaujalo i vystoupení zástupce ČKAIT, ing. Čermáka, který přítomné ujistil, že naše účast v této komoře byla projednávána jejich představenstvem s výsledkem, že »jsme vítáni, neboť tam máme jednoznačné místo«. Dále zaznělo, že ČKAIT vznikla v r. 1992 z důvodu rovnoprávného postavení na mezinárodním poli, k ochraně veřejných zájmů, kvality a i autorizovaných osob, které disponují znalostním kapitálem.

  Komora se snaží o pomoc i při zavádění certifikací ISO 9000 do firem za významně nižší náklady. Komora neposuzuje jednotlivé obchodní smlouvy, kdy se strany soudí třeba o provedení stavby rodinného domku, ale zasazuje se o honorářové řády s minimálními cenami. V čele komory je představenstvo, což nejsou uvolnění funkcionáři a každý má své firmy. Existují i oblastní kanceláře s »šéfem« na zkrácený úvazek a sekretářkou. Za příspěvek 2 500 Kč ročně jsou všichni členové pojištěni na 100 tisíc (připadá mi to málo) a je jim poskytován informační servis. Finanční prostředky jsou využívány také k udržení objektů ČKAIT a na semináře a vzdělávání.

  Komora má celkem 21 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků a existuje zde i systém zkoušek, který má asi 15% neúspěšnost. Konají se legislativní testy a odborná rozprava nad předloženými pracemi uchazečů.

  Pro širší informaci doporučuji www.ckait.cz, kde se lze dozvědět, že např. představenstvo schválilo dne 22. 11. 2002 Výkonový a honorářový řád (dále jen VHŘ) s tím, že jeho užití doporučuje autorizovaným osobám při sjednávání honoráře s klientem. VHŘ umožňuje klientovi získat projektovou dokumentaci a další výkony od oprávněné autorizované osoby, která je povinně pojištěna podle §16 zákona č. 360/1992 Sb. Použití VHŘ není povinné!!! Předsednictvo ČKAIT však konstatuje, že honoráře stanovené podle tohoto VHŘ odpovídají minimálním nákladům na vypracování správné, úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby, objektu nebo zařízení oprávněnými (autorizovanými) osobami, které jsou povinně pojištěné, povinně se dále vzdělávají a které mohou být za porušení svých povinností Komorou disciplinárně potrestáni. Užití VHŘ zakládá dobré smluvní podmínky mezi klientem a oprávněnou autorizovanou osobou.

  Zajímavý je i přehled oborů a specializací, kde je dle zákona možné žádat o autorizaci - autorizovaný inženýr, autorizovaný technik a autorizovaný stavitel.

  Autorizace autorizovaný inženýr se uděluje pro obory:
  a. pozemní stavby,
  b. dopravní stavby,
  c. vodohospodářské stavby,
  d. mosty a inženýrské konstrukce,
  e. technologická zařízení staveb,
  f. technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,
  g. technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
  h. statika a dynamika staveb,
  i. geotechnika,
  j. městské inženýrství,
  k. energetické auditorství,
  l. zkoušení a diagnostika staveb,
  m. požární bezpečnost staveb,

  Autorizace autorizovaný technik se uděluje pro obory a specializace:
  a. pozemní stavby,
  b. dopravní stavby, specializace kolejová doprava,
  c. dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
  d. vodohospodářské stavby, specializace stavby hydrotechnické
  e. vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické,
  f. vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační,
  g. mosty a inženýrské konstrukce,
  h. technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
  i. technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika,
  j. technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení,
  k. geotechnika,
  l. požární bezpečnost staveb,

  Z Pokynů pro vyplnění žádosti o udělení autorizace dále vyplývá, že v den první zkoušky uhradí uchazeč v hotovosti autorizační poplatek za zkoušku ve výši 500 Kč. Po pozvání ke slibu uhradí uchazeč zápisné ve výši nákladů na autorizační proces. Toto zápisné činí:
  a. 5 000 Kč za první obor,
  b. 2 500 Kč za každý další obor nebo specializaci, která vyžadovala další zkoušku.

  Zmínku o jednání předsednictva komory o našem vstupu do ČKAIT jsem nenašel nikde. Je však pravda, že ne vše mi na webu tak velké a silné komory připadalo zcela funkční.

  Skutečnost, že ČKAIT má rozsáhlou členskou základnu, nám každému umožňuje poptat se na poměry v této komoře individuálně. Jedná se přeci o rozhodnutí na »celý život«.

  A co je to vlastně ČKAIT podle vlastních webových stránek?

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

  Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

  Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

  Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 21 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

  Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele.

  Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí.
  – ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů.
  – Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami.
  – ČKAIT předpokládá, že dojde k oboustranné informaci o úrovni profesního přístupu autorizovaných osob v zájmu stavební kultury, bezpečnosti a efektivnosti staveb.
  – ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána.


  Autorizační rada a zkušební komise

  Autorizační rada rozhoduje o udělení autorizace na základě průběhu zkoušky. Členy AR jmenuje ministr pro místní rozvoj. Autorizační rada jmenuje předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí. Zkušebními místy jsou Praha a Brno. Adresa autorizační rady je na adrese kanceláře ČKAIT Praha. Adresy zkušebních míst jsou v kancelářích ČKAIT Praha, Brno.

  ČKAIT uděluje autorizaci autorizovaný inženýr, autorizovaný technik a autorizovaný stavitel pro vyjmenované obory.


  Pojištění autorizovaných osob

  Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti - § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT.


  Smlouva o vzájemném uznávání autorizací mezi ČKAIT a SKSI

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků podepsala smlouvu o vzájemném uznávání autorizací se Slovenskou komorou stavebních inženýrů. O uznání autorizace rozhoduje příslušná komise Komory, která po kladném vyřízení zapíše žadatele do seznamu hostujících členů a vydá razítko a osvědčení o uznání autorizace. Bližší informace lze získat v oblastních kancelářích ČKAIT.


  Informační centrum ČKAIT

  K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svým členům zřídila komora v roce 1998 INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, které zajišťuje ediční činnost, tj. vydávání periodik, neperiodických publikací v několika edičních řadách, shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje členům komory odborné informace faktografické (ekonomické, statistické a obchodní) a dokumentografické (z odborné literatury), zprostředkuje informace zahraničních inženýrských komor týkající se stavebnictví. Ve studovně Informačního centra jsou k dispozici odborné časopisy, sbírky a věstníky, zpravodaje, statistické ročenky a publikace, adresáře, katalogy, kalendáře akcí a další odborné materiály z domova i ze zahraničí.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1123              Používané zkratky
  další informace: www.ckait.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku