[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  WEELS (Wind Erosion on European Light Soils - větrná eroze na evropských lehkých půdách) byl evropsky financovaný projekt, který se zabýval modelováním půdních ztrát. Zkoumaly se čtyři různé regiony na třech testovacích prostorech v Německu, Švédsku a Spojeném království. V rámci projektu WEELS byl vyvinut model větrné eroze, založený na GIS, který je schopný uspokojit základní potřeby potenciálních koncových uživatelů.

  Eroze půdy je uvolňování a přemísťování půdních částic větrem nebo vodou. Větrná eroze nastává, sejdou-li se tři podmínky: dostatečně silný vítr u povrchu země, suchý povrch půdy náchylný k erozi a nepřítomnost ochranného porostu. Větrná eroze se objevuje nejen na východě a jihu Evropy, kde se tyto podmínky vyskytují, ale je závažným ekologickým problémem i v mírném podnebí severozápadní Evropy, kde primárně ovlivňuje lehké půdy, pocházející ze čtvrtohorních fluvioglaciálních nánosů před čelem ledovce. V těchto regionech může jednorázová jarní eroze překročit 5 tun na hektar jednou za 10 let a dosáhnout až 40 tun na hektar.

  Nárůst rizika větrné eroze

  Riziko větrné eroze rozhodujícím způsobem narostlo v několika posledních dekádách, kdy intenzifikace zemědělské výroby vedla k větším polím. A současně rostla produkce plodin náchylných k podpoře eroze, jako je kukuřice v Dolním Sasku. Tento růst eroze, který způsobil ekologické a ekonomické problémy, vyvolal potřebu prognostických systémů, které by dodaly politikům, výrobcům a jiným potenciálním účastníkům informace o ohrožených polích, aktuálních půdních ztrátách a o efektech modifikování zemědělské praxe na časové a prostorové jevy větrné eroze.

  Rozložení a závažnost větrné eroze

  V rámci plánování udržitelnosti je ústřední úlohou stanovení, kde a za jakých podmínek jsou pravděpodobné škody větrnou erozí, a co mohou způsobit. Predikční technologie je žádoucí, aby vybavila plánující činitele potřebnými nástroji, a výrobce doporučeními pro využití potenciálně erodovatelných pozemků. V závislosti na výchozích podmínkách budou uživatelé na různých administrativních úrovních požadovat odpovědi o různé přesnosti a měřítku.

  WEELS model větrné eroze

  V rámci projektu WEELS byl vyvinut model větrné eroze, založený na GIS, který umožňuje vyhovět základním požadavkům potenciálních koncových uživatelů. Model se skládá ze tří stupňů, odpovídajících různým měřítkům:
  – první stupeň je identifikace problémových oblastí v regionálním měřítku pro detailnější zkoumání,
  – druhý stupeň zahrnuje určení potenciálního rizika větrné eroze v polním měřítku, s ohledem na ornici, délku pole, směr větru a větrné zábrany,
  – poslední stupeň, vyžadující velmi detailní data, byl vyvinut pro účely modelování procesů větrné eroze pro období 30 let, pro tvorbu předpovědí na základě scénářů klimatických změn a scénářů různých způsobů využití krajiny.

  V další části článku se popisují algoritmy pro první a druhý stupeň. Třetí stupeň je velmi komplexní model, který bude publikován ve zvláštním vydání (2002: Catena special issue, Böhner et al. »The WEELS Model: methods, results and limits of wind erosion modelling«).

  Identifikace problémových oblastí v regionálním měřítku

  Metoda pro vyhledání oblastí s vysokým rizikem větrné eroze kombinuje existující digitální data o půdě (v měřítku 1 : 50 000), topografická nebo pozemková data (1 : 25 000) a statistiky o využívání pozemků. Podle rozměrů půdních částic se svrchní vrstvy půdy klasifikují do šesti tříd. Vysoký podíl jílu a naplavenin se hodnotí »bez rizika eroze«, vysoký podíl písku, zvláště jemného, znamená »velmi vysoké riziko eroze«. Výběr a zpracování dat se děje v rámci GIS ArcInfo.

  Určení potenciálního rizika větrné eroze v polním měřítku

  Modul »potenciální větrná eroze« pro ArcInfo byl vyvinut Geologickým průzkumem Dolního Saska jako předpokládaná standardní metoda pro práce v polním měřítku (1 : 5 000).

  Algoritmus využívá údajů topografických map 1 : 5 000 (DGK5 - Deutsche Grundkarte) a na základě digitálních dat o půdních poměrech, o jejím využití, o větru a větrných zábranách atd. připravuje podklady pro třetí stupeň modelu. Existující prostorová databáze bude doplněna o nový atribut »větrná zábrana« a proměnlivá vzdálenost její ochranné zóny.

  Zpracování v ArcInfo

  Na základě programových nabídek se spouštějí jednotlivé moduly. Tak se v prvním modulu společně zpracovávají údaje o využití půdy a o její taxaci. Druhý modul zachovává původní souřadnice pozemkového užívání a generuje větrové čáry, které natáčí o zadaný úhel. Další procedura vybírá zábrany s atributy »les« a »živý plot« a počítá chráněné zóny. Nakonec se každá parcela orné půdy (mimo chráněné zóny) porovnává s tabulkami všech možných kombinací parametrů (textura povrchových vrstev, původ, stupeň obdělávání apod.). Výsledky se zobrazují v grafické podobě mapy.

  Závěry

  Popsaná procedura určování problémových oblastí potenciálního rizika větrné eroze je vhodným prostředkem k nalezení jejích horkých bodů. Potřebná data pro regionální měřítko jsou k dispozici ve většině evropských států. Pro další zkoumání v polním měřítku jsou potřebné údaje o povrchových vrstvách půdy, tvaru pozemků a o větrných zábranách. V mnoha státech jsou jako celek, nebo zčásti, obsaženy v existujících digitálních datech. Jinak je třeba je zaměřit a digitalizovat. Filtrace potenciálních rizik větrné eroze v různých měřítkách umožní soustředit čas a prostředky na nejzranitelnější prostory. A jen tam stojí za to využít model s vysokým rozlišením pro předpověď aktuálního rizika větrné eroze.

  Annette THIERMANN, Jan SBRESNY, Walter SCHAFER

  vyvěšeno: 09.12.2003
  poslední aktualizace: 18.03.2004
  ID článku: 1165              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/nzk/c6-02/thiermann.htm...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  NZK