[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

  BRNO (31.3.2005) - Český svaz geodetů a kartografů ve spolupráci s Ústavem geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal poslední březnový den již druhý ročník semináře tématicky zaměřeného na využití zeměměřických děl a geografických informačních systémů (GIS) v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Seminář se konal v jednom z moderních vysokokapacitních multimediálních přednáškových sálů Fakulty stavební VUT v Brně a zúčastnilo se ho více než 70 účastníků.

  Hlavním cílem semináře bylo diskutovat aktuální problematiku zeměměřictví a katastru ve vazbách na oblast územního plánování, stavebního řádu a GIS. Jak známo, je v závěrečné fázi procedurálního projednávání a připomínkování návrhu nového stavebního zákona, od kterého se očekává zásadní změna zákonného pojetí přípravy, provádění staveb a jejich uvádění do provozu. Úplné znění návrhu nového stavebního zákona je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz.
  Seminář byl koncipován jako diskusní. V dopoledním bloku byly prezentovány odborné přednášky a v odpoledním bloku se živě diskutovalo. V rámci přednáškových bloků zazněla přednáška Doc. Ing. Václava Čady, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) na téma současného digitálního mapového díla ČR a jeho využitelnosti v územním plánování, stavebním řádu a GIS. Byly zmíněny základní báze geografických dat, ortofotografické zobrazení území ČR, možnosti využití digitálních katastrálních map a základních registrů informačního systému veřejné správy (ISVS). Přednáška Ing. Petra Poláka (Český svaz geodetů a kartografů) se tématicky týkala vazeb výkonu zeměměřických činností na stavební zákon. Zmíněny byly základní legislativní vazby příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, vybrané obsahové náležitosti dokumentací, geometrická přesnost ve výstavbě a zkušenosti z praxe s uplatňováním nesouladů některých ustanovení právních předpisů. Na nejožehavější aktuální problémy ve stavebním řádu upozornila přítomné účastníky JUDr. Vladimíra Sedláčková (odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Věnovala se spolupráci dotčených orgánů státní správy, záležitostem zjednodušení povolování staveb a ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti pro obor projektové činnosti vydávaných podle dřívějších předpisů a problematice účasti občanských sdružení ve správních řízeních. Ukazuje se, že se neustále zvětšuje spektrum možností uplatnění zeměměřických činností. Ing. Jiří Lechner, CSc. (Výzkumný ustav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech) se ve své přednášce zabýval zaměřováním tzv. developerských prostor, tedy pronajímatelných podnikatelských prostor. Cena za měsíční nájemné nejlepších prostor ve středu města Prahy u jednotek kolem 100 m2 dosahuje 120 EUR za 1 m2. Zdůraznil především význam širších souvislostí oblastí zeměměřictví, oceňování nemovitostí a metrologie. Zápis práv k nemovitostem na katastrálních úřadech byl hlavním tématem vystoupení Ing. Naděždy Vitulové (KÚ pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město). Upozornila na nejčastější chyby vyskytující se v praxi při podávání žádostí o zápis vkladem nebo záznamem do katastru nemovitostí. Značnou pozornost věnovala právě způsobu zápisu práv k nemovitostem formou záznamu.
  V odpolední moderované diskusi se živě diskutovalo na témata a dotazy z řad účastníků. Dotazy mimo jiné směřovaly do oblasti aktuálního stavu digitalizace mapového díla, do oblasti využitelnosti výsledků komplexních pozemkových úprav pro územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, do praktických příkladů ohledně správné identifikace a zákresu vlastnické hranice objektu konstrukčně neobvyklé budovy, do oblasti geometrických plánů a dalších.
  Ze semináře vyšel sborník referátů o 60 stranách (cena 250, Kč), který je možné objednat v sekretariátu ČSGK. Veškeré materiály a zvukové záznamy přednášek budou zpracovány do podoby multimediálního CD-ROMu, takže, kdo si nestačil všechny informace, kterých byla celá řada, zapamatovat nebo poznačit, může si multimediální CD-ROM objednat a znovu si připomenout živou atmosféru semináře.
  Fotografie ze semináře najdete adrese ... http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=153


  Ing. Jiří Bureš, odborný garant

  Jiří Bureš

  vyvěšeno: 15.04.2005
  poslední aktualizace: 13.05.2005
  ID článku: 1644              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=153...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK