[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG

  Definice činností zeměměřiče podle FIG

  Nová definice činností zeměměřiče byla schválena Valným shromážděním FIG v Athénách v květnu 2004:

  Souhrn:
  Zeměměřič je odborník s vysokoškolským vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují vykonávat v součinnosti s jinými odborníky následující činnosti:

  • určovat, měřit a zobrazovat pozemky, trojrozměrné objekty, bodová pole a trasy;
  • shromažďovat a interpretovat informace vztažené k pozemkům a další geografické informace;
  • využívat těchto informací pro plánování a efektivní správu pozemků, moří a staveb, které se na nich nacházejí;
  • zabývat se výzkumem a dalším rozvojem výše uvedených aktivit.

  Podrobný popis činností
  Zeměměřič může zastávat jednu nebo více následujících činností, které se mohou odehrávat na povrchu nebo pod povrchem země nebo moře. Tyto aktivity může vykonávat sám, nebo v součinnosti s jinými odborníky:
  1. Určování rozměrů a tvaru Země a měření všech údajů potřebných k definování rozměrů, polohy, tvaru a obrysů kterékoli části Země, a pro sledování změn na ní probíhajících.
  2. Lokalizace objektů v prostoru a čase, jakož i lokalizace a sledování fyzikálních charakteristik, struktur a inženýrských prací na povrchu, nad povrchem nebo pod povrchem země.
  3. Vývoj, testování a kalibrace senzorů, přístrojů a systémů pro výše uvedené aktivity a pro další zeměměřické účely.
  4. Získávání a využívání prostorových informací prostřednictvím blízkého, leteckého a družicového snímkování a automatizace těchto procesů.
  5. Určování hranic soukromých nebo veřejných pozemků, včetně národních a mezi- národních hranic, a evidence těchto pozemků u příslušných úřadů.
  6. Navrhování, vytváření a správa geografických informačních systémů (GIS) a sběr, uchovávání, analýza, vedení, zpřístupňování a šíření geografických dat.
  7. Analýza, interpretace a integrace prostorových objektů a jevů v GIS, včetně vizualizace a komunikace takovýchto dat prostřednictvím map, modelů a mobilních digitálních zařízení.
  8. Studium přírodního a sociálního prostředí, zaměřování půdních a mořských zdrojů a využívání takovýchto dat pro plánování a rozvoj měst, venkova a regionů.
  9. Plánování, rozvoj a obnova nemovitého majetku, ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.
  10. Oceňování a vedení nemovitého majetku ať v městských či venkovských oblastech, pozemků či budov.
  11. Plánování, zaměřování a management stavebních prací, včetně kalkulace nákladů.

  Při realizaci předcházejících aktivit zeměměřiči zvažují příslušné právní, ekonomické, ekologické a sociální aspekty, které mohou jednotlivé projekty ovlivnit.

  FIG Definition of Functions of the Surveyor

  The new definition of the functions of the surveyor was adopted by the FIG General Assembly in Athens in May 2004:

  Summary:
  A surveyor is a professional person with the academic qualifications and technical expertise to conduct one, or more, of the following activities:

  • to determine, measure and represent land, three-dimensional objects, point-fields and trajectories;
  • to assemble and interpret land and geographically related information;
  • to use that information for the planning and efficient administration of the land, the sea and any structures thereon; and,
  • to conduct research into the above practices and to develop them.

  Detailed Functions
  The surveyor’s professional tasks may involve one or more of the following activities which may occur either on, above or below the surface of the land or the sea and may be carried out in association with other professionals:
  1. The determination of the size and shape of the earth and the measurement of all data needed to define the size, position, shape and contour of any part of the earth and monitoring any change therein.
  2. The positioning of objects in space and time as well as the positioning and monitoring of physical features, structures and engineering works on, above or below the surface of the earth.
  3. The development, testing and calibration of sensors, instruments and systems for the above- mentioned purposes and for other surveying purposes.
  4. The acquisition and use of spatial information from close range, aerial and satellite imagery and automation of these processes.
  5. The determination of the position of the boundaries of public or private land, including national and international boundaries, and the registration of those lands with the appropriate authorities.
  6. The design, establishment and administration of geographic information systems (GIS) and the collection, storage, analysis, management, display and dissemination of data.
  7. The analysis, interpretation and integration of spatial objects and phenomena in GIS, including the visualisation and communication of such data in maps. models and mobile digital devises.
  8. The study of the natural and social environment, the measurement of land and marine resources and the use of such data in the planning of development in urban, rural and regional areas.
  9. The planning, development and redevelopment of property, whether urban or rural and whether land or buildings.
  10. The assessment of value and the management of property, whether urban or rural and whether land or buildings.
  11. The planning, measurement and management of construction works, including the estimation of costs.

  In the application of the foregoing activities surveyors take into account the relevant legal, economic, environmental and social aspects affecting each project.
  7. 8. 2005
  Literatura:

  [1] Definition of a Surveyor. FIG Publication, No. 2, 1991
  [2] SLABOCH, V.: Kdo je vlastně zeměměřič? Zeměměřič, č. 12, 1996, s.12.
  [3] SLABOCH, V.: Zeměměřiči klepou na dveře Evropské unie. Zeměměřič, č. 2, 1997, s. 11 – 12.
  [4] FIG Definition of Functions of the Surveyor as adopted by the FIG General Assembly on 24 May 2004, http://www.fig.net/general/definition.htm

  Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚGTK

  vyvěšeno: 16.11.2005
  ID článku: 1848              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019