[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS

  Vážení přátelé a kolegové, jedna z možností, jak zahájit diskusi o budoucnosti výuky GIS, je stručně ilustrovat budoucí trendy a aplikace vybraných geověd, které s GIS a geoinformatikou úzce souvisejí a charakterizovat právní a politické prostředí v budoucí Evropě, které může zásadně ovlivnit úroveň globální, evropské i národní infrastruktury geoprostorových dat.

  V příštích 20 letech očekáváme celkovou harmonizaci politického a právního prostředí v Evropské unii, která umožní vytvořit evropskou geoinformační infrastrukturu charakterizovanou horizontální interoperabilitou národních databází i hierarchickou interoperabilitou od úrovně pozemkových informačních systémů až po národní, kontinentální a globální geografické databáze. Geografická data budou všeobecně přístupná (např. prostřednictvím EU-Geoportálu), přeshraniční výměna geodat bude samozřejmostí.

  Vývoj e-katastru nemovitostí bude směřovat k jedinému informačnímu systému, který bude registrovat jak vlastnická práva k nemovitostem a jejich omezení, tak i technická data o vlastnících, pozemcích, budovách a bytech. 3D – katastr bude registrovat a zobrazovat i podzemní a nadzemní objekty charakteru nemovitosti a lokalizovat je v národním (později v evropském) geodetickém referenčním systému. Vedení katastrálního informačního systému bude centralizováno, distribuce dat uživatelům naopak rozptýlena do informačních kiosků místní správy. EULIS poskytne elektronické rozhraní umožňující přístup k národním katastrálním informačním systémům v Evropě. Výdaje na provoz katastrálního informačního systému budou plně kryty příjmy z poplatků.

  Soukromí zeměměřiči (geomatici, geoinformatici) budou muset poskytovat komplexní služby zákazníkům včetně oceňování a prodeje nemovitostí. Mnoho praktických zeměměřických operací bude natolik automatizováno, že je budou moci vykonávat lidé bez odborného vzdělání. Jako příklad lze uvést použití robotizovaných totálních stanic pro podrobná měření a systému pozemního laserového skenování pro zaměřování budov, ulic, průmyslových provozů, inženýrských děl a podzemních objektů. Praktická geodézie (zeměměřictví) směřuje k integraci více vědních disciplin (jakožto geomatika či geoinformatika).

  Vývoj teoretické geodézie se soustředí na zdokonalování znalostí o parametrech zemského tělesa a jeho tíhového pole a na zpřesnění globálních, kontinentálních i národních geodetických referenčních systémů včetně jejich časových změn. Globální polohové systémy dosáhnou milimetrové přesnosti i v geodetických kinematických aplikacích. Jejich součástí budou husté sítě permanentních stanic v jednotlivých zemích běžně využívané inteligentními navigačními systémy pro navigaci osob, vozidel, lodí a letadel v reálném čase. Časoprostorový aspekt bude typický pro sběr, zpracování a analýzu geodat.

  Fotogrammetrie dokončí přeměnu fotografického snímku na digitální obrazový záznam. Velkoformátové digitální letecké měřické kamery budou cenově srovnatelné, ne-li lacinější, než současné filmové kamery. Prostorová poloha jednotlivých obrazových záznamů bude odvozována z přímo měřených prvků vnější orientace zjištěných prostřednictvím GPS a inerciální měřické jednotky během letu. Pro tematické aplikace budou často využívány multispektrální obrazové záznamy z leteckých nosičů. Pro detailní modelování terénního reliéfu a jeho časových změn bude běžně používán letecký laserový skener (LIDAR).

  V dálkovém průzkumu bude využíváno mnoho malých družic poskytujících zejména multispektrální obrazové záznamy ve velkém počtu úzkých pásem viditelného, infračerveného a tepelného záření. Obrazové záznamy z družic s vysokým rozlišením zčásti nahradí leteckou fotogrammetrii při aktualizaci topografických databází. Přitom se budou používat postupy automatického rozpoznávání prostorových i kvalitativních změn během časové periody aktualizace. Díky kapacitě a velkému poli záběru dálkového průzkumu Země bude do roku 2025 zobrazen ve formě geografických databází v úrovni podrobností map měřítka 1 : 1 000 000, 1 : 250 000 a možná i 1 : 50 000 celý povrch Země včetně neobývaných území, a to nikoliv jen pro vojenské účely jako dosud.

  Kartografie bude významně dotčena rozvojem informačních technologií. Zdá se, že bude především obslužným servisem pro kartografickou vizualizaci geoprostorových dat zpracovávaných technologiemi GIS. Mapa v papírové formě sice neztratí úplně svůj význam, ale bude jen jednou z pomůcek pro výuku, aktivity ve volném čase a pro běžné vojenské účely. Jinou, častější formou, budou elektronické mapy a atlasy, 3D modely území, animace, virtuální modely a inteligentní produkty multimediální povahy. Internet umožní rychlý přístup ke kartografickým produktům a stane se tak globálním geoinformačním systémem. Opuštění kartografického know how při tvorbě software pro GIS samotnými informatiky (např. zásad kartografické generalizace, užití sofistikovaného jazyka mapy) by mohlo vést k rozšíření a používání sice efektního a rychlého software, avšak nedávajícího smysluplné výstupy.

  Popsané trendy a aplikace vybraných geověd, které úzce souvisejí s GIS a geoinformatikou, nasvědčují tomu, že v budoucnu bude možná menší potřeba vysokoškolsky vzdělaných geoinformatiků, avšak s důkladnými znalostmi citovaných geověd, aby byli schopni vidět dovnitř černých skříněk firmami dodávaných software a někteří (ti nejschopnější) eventuálně vytvářet dokonalejší technologie GIS a programy umožňující získání smysluplných aplikačních výstupů.

  (Referát v rámci konference Gis Visions 2025 konané dne 19. a 20. září 2005 v Ostravě)

  Doc. ing. Jiří Šíma, CSc., ZČU v Plzni

  vyvěšeno: 20.11.2005
  ID článku: 1850              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1849...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019