[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Projekt tvorby Atlasu krajiny České republiky je rozvržen na léta 2003-2007. V současné době se tedy nachází za polovinou tvůrčího období. Koncepce AK ČR prodělala během předchozího období určité změny, jejichž výsledkem je jeho současná struktura.

  Atlas člení do devíti oddílů takto: Oddíl 1: Krajina a metody jejího studia, Oddíl 2: Geografická poloha České republiky, Oddíl 3: Historická krajina, Oddíl 4: Přírodní krajina, Oddíl 5: Současná krajina, Oddíl 6: Krajina jako dědictví, Oddíl 7: Krajina jako prostor pro společnost, Oddíl 8: Krajina budoucnosti, Oddíl 9: Krajina v umění.

  Ačkoliv některá témata se budou moci zdát laikům či nepoučenému čtenáři odtažitými, opak je pravdou, neboť současná krajina je místem střetu a produktem spolupůsobení minulých i současných přírodních i antropogenních procesů. Atlas je tedy koncipován tak, aby pokryl širokou škálu pohledů na krajinu.

  Oddíl 1 „Krajina a metody jejího studia“ je věnován výkladu pojmu „krajina“ z několika hledisek. Jsou zde představeny rozličné metody jejího studia pro potřeby jak jejího vědeckého poznání, tak pro praktické účely, a ty jsou dokumentovány příslušnými produkty: mapami, řezy, klasickými i počítačově generovanými modely apod. V oddíle jsou prezentovány ukázky zobrazení krajiny na našem státním území od konce středověku po současnost, včetně využití GIT.

  Oddíl 2 „Geografická poloha České republiky“ sleduje souvislosti české, moravské a slezské krajiny s evropskými poměry. Republika je zde zařazena do přírodního, hospodářského, populačního i politického obrazu starého kontinentu. V mapách většinou měřítka 1:20 mil. je dokumentována propojenost naší krajiny s krajinou okolních zemí.

  Oddíl 3 „Historická krajina“ se zaměřuje na dokladování vývoje krajiny dnešní ČR v nedávné geologické, prehistorické i psané minulosti. Je zde zachycen (na příkladech) vývoj krajiny v jednotlivých etapách naší historie od středověku po současnost, včetně územně správního členění. Podrobně jsou dokumentovány období s charakteristickým využitím území a identifikovány změny, které v krajině mezi sledovanými termíny proběhly. Oddíl vyúsťuje do typizace území ČR z hlediska charakteru vývoje a jeho změn.

  Oddíl 4 „Přírodní krajina“ shromažďuje analytické i syntetické mapové podklady o předchozích i soudobých vlastnostech jednotlivých přírodních složek krajiny: energii, ovzduší, geologické stavbě, reliéfu, vodě, půdě, rostlinstvu a živočišstvu a také o jejich integrálním projevu ve struktuře naší krajiny z typologického a regionálního hlediska. Územní diferenciace krajiny je dokumentována v krajinných mapách různých dimenzí. Novinkou je poddíl věnovaný energii, doposud nefigurující ve známých atlasech.

  Oddíl 5 „Současná krajina“ pojednává z mnoha úhlů koexistenci přírody a lidské společnosti na území ČR. V mapách jsou dokumentovány populační aspekty, sídelní a ekonomické stránky jejich spolupůsobení. Společně se projevují rovněž ve vzhledu současné krajiny a v její funkčnosti, což je doloženo jak na regionálních příkladech v mapách a na ortofotosnímcích, tak v celorepublikových přehledech.

  Oddíl 6 „Krajina jako dědictví“ je zaměřen na uvedení přírodního a kulturního dědictví uloženého v naší krajině do prostorových souvislostí. Po přehledu jednotlivých kategorií chráněných území přírody a krajiny následují mapy dokumentující rozšíření vybraných chráněných druhů bioty. V podobném rozsahu jsou v mapách dokladovány kulturní a historické památky různých kategorií. Nemalá část oddílu je věnována etnografickým a ekologickým hodnotám území.

  Oddíl 7 „Krajina jako prostor pro společnost“ bude přehledem stavu životního prostředí u nás prostřednictvím teritoriálního popisu antropogenních změn a ohrožení přírody a zdraví člověka. Zde budou pojednány schopnosti jednotlivých krajin uspokojovat potřeby společnosti, únosnost a rozvojové limity dílčích krajin. Přírodní a antropogenní rizika budou představena v podle jednotlivých složek přírody a společnosti.

  Oddíl 8 „Krajina budoucnosti“ představí scénáře, trendy, programy a hypotézy o směrech a cílech vývoje naší krajiny. Téma bude pojednáno jak z hlediska jednotlivých resortů ekonomiky s ohledem na dopady v krajiny, tak z pozice území jako příjemce a nositele lidských aktivit a jejích dopadů.

  Oddíl 9 Krajina v umění“ představí území naší vlasti v uměleckých dílech nejrůznějších žánrů, byť pochopitelně s důrazem na produkty výtvarného umění. Česká, moravská a slezská krajina odedávna poutala pozornost umělců a její vyjádření v uměleckých dílech je tradiční součástí našeho kulturního bohatství.

  Originály jsou ve valné většině vytvářeny v digitální podobě jako datové soubory GIS sestavené nad standardizovanými topografickými podklady čtyř hlavních používaných („celostátních“): 1:500 000, 1:1 mil., 1:1,5 mil. a 1:2 mil. či jako výřezy větších měřítek (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000). Nyní probíhá přebírání hotových autorských originálů jednotlivých map do prvních sedmi oddílů. Díla připravená k odevzdání jsou dočasně vystavena na internetu pro posouzení odbornou a laickou veřejností (www.atlaskrajiny.info/ „ke stažení“). Digitální geoinformační technologie hrají při zpracování atlasu dominantní roli. Dílo tak bude představovat ve světě zatím dosti ojedinělý kartografický produkt distribuovaný na papíře (ve svazku i jednotlivě), internetu a DVD či CD nejen v rastrové, ale i vektorové podobě, byť digitální či webové atlasy různých druhů již existují. Ve své podstatě půjde o mimořádně rozsáhlou vektorovou i rastrovou geodatabázi, která poslouží k řešení dalších navazujících úkolů zejména v uživatelské sféře. Současně půjde o reprezentační dílo, v naší kartografické produkci zatím chybějící.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 02.12.2005
  ID článku: 1890              Používané zkratky
  další informace: www.atlaskrajiny.info...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů