[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  IV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

  a

  XIII. konferencia České společnostidůlníchměřičů a geologů

  GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GEO-MINE SURVEYING 2006

  Vážený(á) kolega (kolegyňa),

  Pozývam Vás na pokračujúci 4. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou a 13.konferenciu Českej spoločnosti důlníchměřičů a geologůpod spoločným názvom:GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006). Konferencia je pod záštitou pána Dr. KálmánaBarátosiho, prezidenta ISM (InternationalSociety for MineSurveying). Súčasťou konferencie bude zasadnutie Komisie ISM č.5: Environmental Planning. Konferencia sa bude konať 19. až 21. septembra 2006 v Kongresovom centre ACADEMIA v Tatranskej Lomnici-StaráLesná vo Vysokých Tatrách, Slovensko. Na konferenciu je možné ešte prihlásiť články do posterovej sekcie. Zaregistrované abstrakty a plné znenia článkov z ústnej aj posterovejsekcie budú publikované v zborníku konferencie a v mimoriadnom čísle časopisu Acta MontanisticaSlovaca http://actamont.tuke.sk.

  Informácie, organizačné pokyny, prihlášku atď. nájdete na: www.fberg.tuke.sk

  www.ism.rwth-aachen.de

  Prihlášky zašlite najneskôr do 31. augusta 2006.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  S pozdravom

  prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

  predseda organizačného výboru

  Prihláška, abstrakty, články, propagačné materiály a výstava meračských prístrojových techník

  Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 31.08.2006 e-mailom, poštou alebo faxom na adresu organizačného výboru (Slovenská republika).

  V zborníku z konferencie budú publikované abstrakty zaregistrovaných článkov. Plné znenia zaregistrovaných článkov budú na CD v prílohe zborníka z konferencie a v mimoriadnom čísle časopisu Acta Monanistica Slovaca(http://actamont.tuke.sk), ktorý bude editovaný v prvej polovici roku 2007.

  Propagačné (reklamné) materiály a meračské prístrojové techniky na výstavu môžete prihlásiť do 31.08.2006 v záväznej prihláške.

  Účastníci konferencie, ktorí chcú prezentovať svoje doposiaľ ešte neregistrované odborné príspevky, môžu ich prihlásiť do posterovejsekcie konferencie do 31.08.2006.Vzor abstraktov je v prílohe cirkulára. Vzor plných textov článkov nájdete na http://actamont.tuke.sk.

  TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

  1. Geodézia, kartografia a banské meračstvo

  · Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia, kartografia a banské meračstvo

  · Metódy, technológie a prístroje

  · Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva

  · Digitálna kartografia

  · Geodynamika, inžinierska geodézia, deformačné merania a ďalšie aplikované aspekty v geodézii, banskom a podzemnom meračstve

  · Družicová, kozmická a astronomická geodézia

  · Geodetické siete a spracovanie meraní

  2. Geografické informačné systémy (GIS)

  · História a súčasné trendy v GIS

  · Modely dát a štruktúr

  · 3D vizualizáciapriestorových dát

  · Plánovanie a projektovanie GIS technológií

  3. Kataster nehnuteľností

  · Legislatíva, organizácia a aktuálne problémy v katastri nehnuteľností

  · Katastrálny základ a katastrálne systémy

  · 3D kataster - perspektívy využitia

  · Aplikácie katastrálnych dát

  Odborný program konferencie:

  19.09.2006: Medzinárodná časť konferencie a zasadnutie Komisie ISM č.5

  20. a 21.09.2006: Národná (slovenská a česká) časť konferencie

  1. Ing. Marek Bajtala, prof. Ing. Štefan Sokol, PhD., Ing. Ján Ježko, PhD. - Slovenská republika

  Odhad parametrov geodetickej siete s uvážením vplyvu horizontálnej refrakcie

  Estimation ofnetworkparameterswithconsiderationofthehorizontal refractioninfluence

  2. Dr. KálmánBarátosi- Maďarsko

  A magyarországi bányászatitevékenységekújengedélyezésirendszeréről

  About thenew licensingsystemofthemining activitiesin Hungary

  3. Ing. Michal Bedrunka, Ing. JiříPospíšil- Česká republika

  Transformace měřickésítězesystému stabilníhokatastru do S-JTSK v části katastrálníhoúzemí Moravská Ostrava

  Transformation ofsurveyingnetworkfromthesystem ofpermanentcadastreintotheS-JTSK in part ofthecadastralunit ofMoravskaOstrava

  4. doc. RNDr. Milan Berka, CSc. - Česká republika

  Optimalizace metodpromultimediálníaplikacev geodézii v prostředí IP sítí

  Optimization ofMethodsforGeodetic DataforMulticastin IP Networks

  5. Ing. Alena Berková- Česká republika

  Katastrální mapa digitalizovaná z pohleduzpracovatele geometrických plánů

  Digitized cadastralmapfrompoint ofviewof compilerofgeometricplan

  6. Ing. Jan Blín, Mgr. Tereza Koudelková, Bc. Petra Blínová- Česká republika

  Implementace GIS v Mosteckéuhelné, a.s.

  Implementation ofGIS by Mosteckáuhelnáa.s.

  7. Ing.Jan Blín, Ing. Petr Stanislav - Česká republika

  Technické zabezpečení provozu automatické totálnístanice Leica TCR 2003A

  Technical requirementsfortheoperation oftheLeica TCR 2003A automatedtotalstation

  8. doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. - Slovenská republika

  Prezentácia geologických dát v prostredí geografických informačných systémov

  Presentation geologicaldatein geographicinformationsystems

  9. doc. RNDr. František Bubeník, CSc., Ing. Pavel Hánek, jr. - Česká republika

  Transformace přesnýchlokálníchsítído státnísítěs využitím GPS

  Transformation ofPreciseLocalNetworks intotheNationalNetworkUsingGPS

  10. Univ. Prof. Dr. Ing. W. Busch, Dr. Ing. K. Maas- Nemecko

  Remarks o Risk AssessmentforAbandonedMine Sites

  11. Ing. Vladimír Černohorský - Česká republika

  TMS Tunnelscan – komplexní dokumentacetunelů

  TMS tunnelscanComplete tunneldocumentation

  12. Ing. Marek Fraštia, PhD., Ing. Marek Bajtala, prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. - Slovenská republika

  Fotogrametrické určenie priestorového tvaru slinkového sila

  Photogrammetric determinationofthespatial shapeofsilo

  13. Markscheider Dipl. Ing. JörgFugmann- Nemecko

  Risikoanalyse fürdieTagesoberflächeüberdemAltbergwerk Friedrichshall

  Investigation oftheabandonedMine-Site Friedrichshall(Southwestern Germany)

  14. Ing. Juraj Gajdošík, Ing. Marek Kožarík, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Michal Černok- Slovenská republika

  Meranie a modelovanie diaľničného tunela Branisko metódou 3D laserového skenovania

  Measuring and modelingofhighwaytunnel Branisko by 3D laser scanningmethod

  15. Dr. Inž. PiotrGruchlik. Dr. Inž. EligiuszJędrzejec, Dr. Inž. AndrzejKowalski- Poľsko

  System Szkodywer. 4.0 jakowsparcie budowyautostradyA4 w zakresiedeformacjiterenugórniczego

  Damages ver. 4.0 systemasanassistance forbuildingofhighwayA4 in thescopeofmininggrounddeformation

  16.doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. IlonaJanžurová- Česká republika

  Z historievytyčovacíchsítítunelů

  From a HistoryoftheSetting outNetworksofTunnels

  17.doc. Dr IstvánHavasi, Dr. MártonGyörffy- Maďarsko

  Presnosť DGPS meraní na základe testovacích meraní s GPS prijímačom LeicaGS20

  The accuracyofDGPS surveyson the basis of test measurements with a LeicaGS20 receiver

  18. Ing. Marcel Janoš, PhD., Ing. ZdeněkKlusoň- Česká republika

  Letecké měřickésnímkovánídolů, volbaoptimálníhoměřítka

  Aerial photographyofmines, option ofoptimum measure

  19. Ing. Ján Ježko, PhD., prof. Ing. Štefan Sokol, PhD., Ing. Marek Bajtala- Slovenská republika

  Testovanie a kalibrácia geodetických prístrojov

  Testing and CalibrationofGeodeticInstruments

  20. Ing. Tomáš Jiřikovský- Česká republika

  Digitální nivelacev podzemníchprostorách

  Digital Levellingin SubterraneanSpaces

  21. Dr. Inž. OlgaKaszowska - Poľsko

  Zintegrowany SystemKatastralnyw Polsce

  Integrated CadastralSystemin Poland

  22. Dr. Inž. OlgaKaszowska, Dr. Inž. PiotrKalisz, Dr. Inž. WiesławMika- Poľsko

  Przykłady zagospodarowaniaobiektówpoprzemysłowychlikwidowanychkopalń

  Examples ofdevelopmentofthepostindustrialobjectsfromthe liquidatedmines

  23. Ing. DavidKlaban- Česká republika

  LPIS – ZemědělskýGIS

  LPIS – AgricultureGIS

  24. Ing. Miroslav Klvaňa - Česká republika

  Historie základníchdůlníchmapna povrchovémuhelnémdole

  Historie der Grundgrubenkarten im Kohlentagebau

  25. Ing. Lucia Kočíková, Ing. Štefan Kuzevič, PhD., Ing. Žofia Kuzevičová, PhD. - Slovenská republika

  Aplikácia GIS v hydrogeológii a inžinierskej geológii

  Application GIS in hydrogeology and engineeringgeology

  26. Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., doc. Ing. Ľudovít Kovanič, CSc., Ing. Jozef Sokol - Slovenská republika

  Analýza tvaru klenby kostola zameranej laserovým diaľkomerom LEICA TCR 305

  Analyse ofchurcharchmeasured by meansofusingoflaser distancemeter LEICA TCR 305

  27.&nb

  prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. (Slovenská republika)

  vyvěšeno: 27.07.2006
  ID článku: 2199              Používané zkratky
  další informace:www.fberg.tuke.sk
  www.zememeric.cz/diar/diar2.php#9
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1985


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS

  Různé

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku