[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Úvod a nejstarší historie

  Tunely patří k prestižním inženýrským dílům, v nichž se věrně zrcadlí vzdělanostní, technická, ekonomická, politická (příp. ideologická) a organizační úroveň lidského společenství a jeho aktuální potřeby (zejména vodohospodářské, dopravní, zásobovací, obranné) v době vzniku.

  Výstavba se provádí buď bez narušení nadloží hornickým způsobem, jehož soudobým vrcholem je použití nové rakouské tunelovací soustavy s vertikálním nebo horizontálním členěním (viz obr. 1, metro Ládví), nebo v otevřené rýze (viz obr. 2, metro Smíchovské nádraží), která se po dokončení díla zasype. Podstatnou podmínkou úspěšného projektování a výstavby je geodetické zajištění prostorového umístění a vedení stavby. Určení směru a délky osy a převýšení jejích koncových bodů se provádí dvěma způsoby.

  Pokud to umožňuje tvar a přehlednost terénu, lze volit přímé vytyčení osy tunelu po povrchu. Přitom se získá též podklad pro vytvoření podélného profilu nadloží a definování vztahů k nejbližšímu okolí. Tento postup je výhodný, lze-li nalézt v terénu jeden nebo více bodů ve svislé rovině osy přímého tunelu tak, aby byla zajištěna přímá viditelnost mezi nimi a na koncové body osy. V principu se jedná o tradiční učebnicovou úlohu vytyčení přímky přes překážku, kterou je možno řešit i bez znalosti přesné délky záměr. V mezilehlých bodech byly zpravidla v hloubeny svislé šachty, sloužící k větrání díla, dopravě materiálu a mužstva a poskytující výhodnou možnost ražby protičelbou v kratších úsecích.

  Ve druhém případě se vytyčuje nepřímo:

  • z bodů polygonové sítě,
  • z bodů trigonometrické sítě (speciální místní nebo státní),
  • z bodů určených metodou GPS.

  Použití některé z uvedených možností do značné míry závisí na konfiguraci terénu a přístrojovém vybavení, významný vliv ovšem také má samotný rozvoj tunelářských metod a techniky obecně. Po celou třítisíciletou historii tunelářství se zmíněné metody výstavby a vytyčování (s pochopitelnou výjimkou GPS) kombinují.

  V následujícím textu bych chtěl postupně zmínit nejvýraznější historické reprezentanty tunelářského a vlastně i měřického umění z naší civilizační oblasti. Přitom nebudu stroze terminologicky odlišovat tunel a štolu podle průřezu většího, příp. menšího než 16 m2. Formálním východiskem je práce [1] a literatura v ní uvedená. Čtenáře prosím o shovívavost, protože se v žádném případě nejedná o historicky podložený výběr a o technicky přesné a úplné studie, ale jen o souhrn informací, které si už u svých zdrojů někdy odporují. Doufám však, že i přesto čtenáři přiblíží tuto velmi zajímavou část technických činností a snad ho i potěší nebo přivedou k zamyšlení nad prací našich předchůdců. (Mimochodem: řecké »technó«, od něhož je mezinárodně odvozeno slovo technika, znamená v překladu umění.)

  Semiramidin tunel

  Přímé vytýčení bylo použito při výstavbě (snad) nejstaršího tunelu v našem kulturním okruhu, nedochovaného Semiramidina tunelu z 9. stol. př.n.l. podcházejícího v Babylonu řeku Eufrat. Ohlédněme se nejprve krátce do historie.

  Babylon (v překladu Brána boží) leží v dnešním jižním Iráku, asi 88 km jižně od Bagdádu. Byl založen v době akkadské říše, v 16. st. př.n.l. se stal největším městem světa (viz obr. 3). Panovník Chammurabi v období své vlády 1792 - 1760 př.n.l. byl znám především jako ochránce obchodníků a obchodních tras, sepsal základy babylonského práva. V Babylónu bylo i centrum tzv. novobabylónské říše, založené v roce 625 př.n.l. Největší rozkvět se datuje do doby vlády krále Nabukadnesara II. (604 - 562 př.n.l.). Z tohoto období pocházejí zbytky královského paláce a také základy 90 metrů vysokého zikkuratu - starobabylonského chrámu v podobě stupňovité pyramidy. Mnohými vědci a historiky je zikkurat považován za inspiraci biblických příběhů o babylonské věži, při jejíž stavbě došlo ke zmatení jazyků (viz obr. 4, P. Brueghel /Breughel/, 1563). Po dobytí Kyrem II. Velikým v roce 539 se Babylon stal hlavním městem Persie, roku 331 př.n.l. se ho zmocnil Alexandr Veliký. Na přelomu letopočtu město zaniklo.

  Babyloňanka Semiramis (Sammuramat), vdova novoasyrského krále Šamši-Adada V., si na počátku vlády (809 - 782) svého syna Adadniráriho III. podržela značný politický vliv. Řecká tradice ji přisuzuje stavbu tzv. visutých zahrad Semiramidiných (viz obr. 5), považovaných za jeden ze sedmi divů antického světa. Podle písemného svědectví dějepisce Diodora Sicula (2. - 1. st. př.n.l, autor 40dílné historie světa, nazvané Bibliotheke, z níž se dochovalo 14 svazků) iniciovala i výstavbu zmíněného tunelu. Byl dlouhý 900 m s profilem 4 x 5 m, spojoval královský palác s Jupiterovým chrámem. Byl stavěn - v období sucha po dočasném přeložení toku řeky Eufrat šířky 200 m - v otevřeném výkopu z cihel, spojovaných asfaltem. Podle zlomků zpráv byl profil uzavřen (tehdy unikátní) klenbou. Přečnělková (nepravá) klenba byla známa v Egyptě a Orientě od nejstarších dob, valená klenba a oblouk (polokruhový, segmentový) se např. v řeckém a římském stavitelství vzácně používaly v 6. - 5. stol. př.n.l., zobecněly až v inženýrských stavbách (vodovody, kanalizace, mosty) ve 4. stol. př.n.l. a ve všech formách se rozšířily v době císařství, tedy po roce 30 př.n.l. Na obr. 6 je zachycen klenutý aquadukt v Caesarii (dnešní Izrael), vystavěný za Héróda Velikého, krále Judeje (37 - 4 př.n.l.).

  Literatura:

  [1] HÁNEK, P. - JANŽUROVÁ, I.: Z historie vytyčovacích sítí tunelů. Sborník IV. vědecko-odborné konference Geodézia a banské meračstvo 2006 - Geo-Mine Surveying 2006. Tatranská Lomnica, ISM, SBS, SDMG, 2006, Proceedings of abstract s. 23, CD.

  [2] STREIT, J.: Tunely všech dob a světadílů. Praha, nakladatelství Synek 1946.

  (Há)

  vyvěšeno: 02.03.2007
  ID článku: 2378              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019