[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nová prováděcí vyhláška

  Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem

  42. GID, Brno dne 9. 11. 2006

  (dokončení z minulého čísla)

  Oddíl 5 (postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem )

  • upřesněny přílohy k návrhu na vklad vlastnického práva tak, aby byly v souladu se stavebním zákonem a lesním zákonem
  • doplněno, jak se postupuje v případě, je-li předmětem smlouvy zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů k nemovitostem v obvodu více katastrálních úřadů a jak se postupuje v případě, když listina obsahuje označení nemovitostí parcelními čísly podle stavu před obnovou katastrálního operátu
  • výslovně pamatováno na případy, kdy katastrální úřad povolí vklad písemným rozhodnutím, na postup v případě, když je vklad povolen pravomocným rozsudkem soudu a na postup v případě, jde-li o vklad práva k nemovitostem evidovaným v územní působnosti více katastrálních úřadů

  V části, která se týká záznamu práv k nemovitostem, je:

  • doplněn postup při zápisu zániku zástavního práva, zánik omezení převodu nemovitosti a zánik smluvního předkupního práva přechodem vlastnictví nemovitostí ve veřejné dražbě nedobrovolné na vydražitele
  • doplněn postup při zápisu vlastnického práva obnoveného v důsledku odstoupení od smlouvy, postup při zápisu vlastnického práva obce vzniklého podle zvláštního předpisu
  • doplněn postup při zápisu zániku společného jmění manželů a vzniku podílového spoluvlastnictví bývalých manželů, postup při zápisu vlastnického práva k nové jednotce vystavěné na základě smlouvy o výstavbě a postup při zápisu vzniku a zániku zástavního práva vzniklého podle zákona o vlastnictví bytů
  • obsah vyrozumění v případě duplicitního zápisu vlastnictví doplněn o sdělení, že duplicitní zápis bude v případě sporu o vlastnictví odstraněn na podkladě pravomocného rozhodnutí soudu, nebo v případě shody o vlastnictví na základě uznání provedeného souhlasným prohlášením osob dotčených tímto duplicitním zápisem vlastnictví, popřípadě jednostranným uznáním práva druhé osobě provedeného s prohlášením, že vlastnické právo druhé osoby k nemovitosti touto osobou není zpochybňováno
  • doplněno, že duplicitní zápis vlastnictví nelze provést na základě rozhodnutí státního orgánu o určení vlastnického práva
  • v ustanovení, které se týká poznámky, doplněno, co katastrální úřad zkoumá v případě listin určených k zápisu nebo výmazu poznámky
  • doplněn postup v případě, že katastrální úřad zjistí, že listiny nejsou čitelné nebo pravomocné, že nemovitosti v nich uvedené nejsou označeny podle katastrálního zákona, že nenavazují na dosavadní stav zápisů v katastru a nebo že obsahují chyby v psaní a počítání nebo jiné zřejmé nesprávnosti
  • doplněno, že zápis poznámky se provede i v případě, že rozhodnutí neobsahuje doložku vykonatelnosti či právní moci
  • doplněn a v potřebném rozsahu konkretizován postup při zápisu dalších práv do katastru
  • odkazem doplněno, co katastrální úřad zkoumá v případě listin, které jsou podkladem k zápisu jiných údajů katastru
  • doplněn postup v případě, kdy se změna jiných údajů katastru vyplývající z rozhodnutí vydaného příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu dotýká většího počtu vlastníků a jiných oprávněných

  Oddíl 6 (činnosti při vedení katastru )

  • v části o opravě chyby v katastrálním operátu je v potřebném rozsahu upřesněn postup při opravě chyb v katastrálním operátu
  • nově je uveden postup při opravě jiných nepřesností v údajích katastru (tato úprava je potřebná s ohledem na to, že při těchto opravách nelze vzhledem k jejich charakteru uplatnit postup při opravě chyby v katastrálním operátu)

  Oddíl 7 (činnosti při obnově katastrálního operátu)

  • je zkrácena doba předstihu pro oznámení o obnově na šest měsíců (dosud mělo být zveřejňováno s předstihem jednoho roku) (zkrácení tohoto předstihu umožní např. rychleji reagovat na dokončení pozemkové úpravy v případě obnovy katastrálního operátu v území nezahrnutém do pozemkové úpravy)

  V části týkající se zjišťování hranic:

  • pro sjednocení postupu nově uveden obsah písemné pozvánky ke zjišťování hranic
  • zohledněno vyšetření hranice katastrálního území při obnově katastrálního operátu v sousedním katastrálním územím tak, aby vyšetření této hranice nebylo bezdůvodně opakováno
  • upřesněno vyznačení vlastnické hranice v náčrtu
  • upřesněno zjišťování hranice pozemku, který se v katastru eviduje jako vodní tok

  V části týkající se vyhotovení nového SGI a SPI:

  • doplněno, že v případě potřeby lze přečíslovat pouze jednu z číselných řad parcel (tato možnost odstraní nutnost v některých případech bezdůvodného přečíslování druhé číselné řady)
  • upřesněny podklady, na jejichž podkladě se vyhotoví obnovený SGI
  • zohledněny dnes uplatňované moderní postupy obnovy
  • upřesněny podklady, na jejichž podkladě se vyhotoví obnovený SPI tak, že obnovený soubor se vyhotoví na podkladě dosavadního SPI, v němž jsou zapsány změny údajů katastru uvedené v soupisu nemovitostí a změny údajů o parcelách, vyplývající z obnoveného SGI, a listin určených ke vkladu nebo záznamu, doručených k zápisu do katastru v průběhu obnovy novým mapováním

  V ustanovení, které se týká řízení o námitkách:

  • zohledněny možnosti využití prostředků výpočetní techniky při námitkovém řízení
  • zdůrazněno, že z námitky musí být zřejmé, kdo ji činí, vůči kterému údaji o parcele nebo budově námitka směřuje a jaký údaj by měl obsahovat obnovený SPI nebo SGI a že obnovou novým mapováním nejsou dotčena práva k nemovitostem zapsaná v katastru
  • upřesněn postup v řízení o námitce
  • v ustanovení o obnově katastrálního operátu přepracováním SGI a převodu číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby je upřesněno, k jakému dni je katastrálním úřadem vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu
  • dále je doplněno, jak je v katastru vyznačena okolnost, že o námitce nebylo dosud pravomocně rozhodnuto
  • doplněny kroky, které předcházejí zahájení obnovy přepracováním
  • doplněno, jak se získají souřadnice lomových bodů parcel, lomových bodů obvodů budov a vodních staveb a obvodů dalších prvků polohopisu
  • doplněno ustanovení o tom, kdy je možno parcely přečíslovat
  • upřesněno, že jen v případě digitální mapy se automaticky zavedou výměry z jejího grafického počítačového souboru
  • doplněn je postup v řízení o námitkách a při vyhlášení platnosti obnoveného operátu
  • vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obsahuje v případě digitalizované mapy i stanovenou formu zpracování návrhu na zobrazení změny v katastrální mapě
  • doplněn je postup při převodu číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby

  V části obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav:

  • zdůrazněno, že výsledky zeměměřických činností určené pro obnovu katastrálního operátu musí splňovat ustanovení navrhované vyhlášky a upřesněny činnosti katastrálního úřadu v obvodu pozemkových úprav

  • doplněn postup výpočtu souřadnic v případě ponechání pohyblivé hranice

  Oddíl 8 (zeměměřické činnosti pro účely katastru)

  • upřesněn a rozšířen popis výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívaných pro účely katastru
  • v části podrobné polohové bodové pole a podrobné měření je oproti dosavadní vyhlášce doplněna dokumentace o zřízení měřické značky bodu podrobného bodového pole dokladem o oznámení nebo projednání umístnění měřické značky s vlastníkem dotčené nemovitosti a upřesněno, co se rozumí geometrickým základem podrobného měření
  • doplněna dosud chybějící ustanovení o převzetí výsledků zeměměřických činností

  Oddíl 9 (geometrický plán a upřesněný přídělový plán)

  • doplněny další účely, pro které je vyhotovován geometrický plán
  • doplněno, že geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin týkajících se nemovitostí a že spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v SGI a v SPI
  • upřesněn rozsah podkladů poskytovaných pro vyhotovení geometrického plánu
  • upřesněn rozsah činností v rámci součinnosti při vyhotovování geometrického plánu
  • doplněno, že po způsobilé osobě k vyhotovování plánů může katastrální úřad při poskytování podkladů požadovat v případě pochybností předložení dokladu prokazujícího způsobilost podle zvláštního právního předpisu (předchází se tak neoprávněnému bezúplatnému poskytování údajů z katastru - vyhotovitel geometrického plánu obdrží od katastrálního úřadu veškeré podklady potřebné k vyhotovení plánu bezúplatně)
  • v samostatném paragrafu uvedeno, pro co je záznam podrobného měření podkladem
  • uvedeno, v jakých případech se záznam podrobného měření vyhotovuje na podkladě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
  • uvedeno, jak je na záznamu podrobného měření vyznačeno oprávnění
  • upřesněny způsoby určení polohy podrobných bodů a výpočtu výměr nových a změněných parcel a jejich dílů
  • doplněno, jak se postupuje v případě, kdy výměra oddělované části pozemku je menší než 0,50 m2

  V ustanovení o obsahu a náležitostech geometrického plánu:

  • doplněno, že v plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a polohového určení pozemku nebo na změnu výměry
  • upřesněny náležitosti geometrického plánu v případě, že je vyhotovován pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pro změnu hranice katastrálních území nebo pro vymezení rozsahu věcného břemene

  V ustanovení o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem:

  • doplněno, kdo na katastrálním úřadu provádí potvrzení geometrického plánu
  • upřesněn je postup v případě zjištění vady, pro kterou není možno geometrický plán potvrdit
  • doplněno je, že při potvrzení plánu lze požadovat předložení dokladu o splnění požadavku na měřidla používaná pro výkon zeměměřických činností ve veřejném zájmu
  • doplněn neměřický záznam, který vyhotovuje katastrální úřad a který je nezbytný pro zápis změny údajů, která není spojena s měřením v terénu

  Oddíl 10 (vytyčování hranic pozemků)

  • stanoveny podmínky a mezní odchylky, za kterých je možno v souladu s katastrálním zákonem na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků vyhotovit geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely

  Oddíl 12 (přechodná a závěrečná ustanovení)

  • v ustanovení o postupném doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do katastrální mapy uveden postup, při kterém katastrální úřad do SGI doplňuje pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem, a to na základě neměřického záznamu, záznamu podrobného měření změn vyhotoveného katastrálním úřadem nebo na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného z dalších práv doloženého geometrickým plánem
  • v souvislosti s návrhem zobrazovat hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku jako zvláštní prvek polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK je zde určeno, kdy je tento prvek zobrazován v katastrální mapě (zobrazení hranice rozsahu věcného břemene na části pozemku jako zvláštního prvku polohopisu zapsaného do katastru před účinností této vyhlášky se do katastrální mapy doplňuje postupně)

  Příloha

  • v bodu 2 jsou doplněny způsoby využití pozemku o vodní plochu, na které je budova
  • v bodu 3 jsou doplněny typy vodního díla
  • v bodu 6 jsou doplněny způsoby ochrany nemovitosti evropsky významná lokalita a ptačí oblast a dále jsou doplněny typy ochrany ochrana vodních děl a ochrana vodního zdroje

  V bodu 10 přílohy, ve kterém jsou mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy, jsou

  • vypuštěny body jednotné nivelační sítě a stabilizovaný bod technické nivelace, které nejsou obsahem katastru
  • doplněna je hranice rozsahu věcného břemene
  • u stavebních objektů jsou vypuštěny značky průmět okraje střešního pláště, dřevěná budova, schodiště, lávka a propustek bez rozlišení a některé další prvky polohopisu
  • u dalších prvků polohopisu jsou vypuštěny značky osa železničních kolejí, visutá lanová dráha, pozemní lanová dráha, kovový betonový stožár, příhradový stožár, stožár vysílací nebo retranslační stanice, osa nadzemního vedení, vedení vysokého a velmi vysokého napětí a veřejná studna (vypuštěné značky jsou uvedeny jako mapové značky v mapách vyhotovených před účinností vyhlášky)
  • v bodu 12 přílohy jsou zohledněny moderní technologie (GPS)
  • v bodu 14 přílohy jsou zohledněny případy ponechání dosavadních výměr
  • v bodu 17 přílohy je upraven postup v případech, kdy je nutno v katastrálních územích vyhlášených katastrálním úřadem zobrazení změny přizpůsobit mapě
  • v bodu 18 přílohy jsou pro potřeby praxe rozšířeny vzory geometrických plánů

  Výsledky vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k 8. 11.

  • ČBÚ, ČSÚ, MD, MPSV, MPO, MZV, MZ, MZe - vypořádáno bez rozporu
  • ČNB, ČTÚ, ERÚ, MI, MK, MO, MŠMT, MŽP, NBÚ, SHR, SÚJB, ÚPV - bez připomínek
  • MS - bez zásadních připomínek
  • MF, MV, ÚOOÚ, Úřad vlády (odbor kompatibility s právem Evropských společenství) - vypořádání probíhá
  • MMR - řešen rozpor (další prvky polohopisu)

  K přípravě konečného znění návrhu nové vyhlášky využity i připomínky ČSGK a KGK.

  Bohumil Janeček, ČÚZK

  vyvěšeno: 10.03.2007
  poslední aktualizace: 13.03.2007
  ID článku: 2392              Používané zkratky
  další informace: http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=2343...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK