[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2008

Resort ČÚZK

 • Přehled základních zkušebních otázek
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Geodézie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Kartografie

 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • SHOCart prodán?
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • TourMap 2008

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Práce v zahraničí z první ruky

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze KOKEŠe a PROLANDu
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 8.55
 • Nové verze produktů GISoft

  Různé

 • Zemřel profesor Kabeláč
 • V Kobylisích nalezen liniový laser
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů

  Školství

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  Internet

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Historie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Přečtěte si

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Zajímavosti

  Z domova

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Odborný seminář o INSPIRE
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • TourMap 2008
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Ze zahraničí

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  ČSGK

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Přehled základních zkušebních otázek

  Obecná část zkoušky

  1. Katastrální zákon, základní ustanovení, vymezení pojmu „katastr nemovitostí ČR", předměty evidování, obsah katastru, základní znalosti prováděcí vyhlášky.
  2. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů podle katastrálního zákona.
  3. Závaznost údajů a veřejnost katastru, poskytování údajů z katastru včetně dálkového přístupu.
  4. Porušení pořádku na úseku katastru.
  5. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, základní ustanovení, práva evidovaná v katastru, zásady provádění zápisů, základní znalosti prováděcí vyhlášky.
  6. Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, základní znalosti.
  7. Působnost ČÚZK, ZKI, KÚ a ZÚ.
  8. Zeměměřický zákon a jeho prováděcí vyhláška - základní znalosti, porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
  9. Vymezení zeměměřických činností, zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu a pro vlastní potřebu.
  10. Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností, vstup na nemovitosti.
  11. Zřizování a umisťování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodů bodového pole, náhrada za majetkové újmy a omezení vlastníků nemovitostí.
  12. Struktura a správa bodových polí, poskytování údajů o bodech, oznamování změn.
  13. Členění, správa, obsah a užití státních mapových děl. Standardizace geografického názvosloví.
  14. Ověřování výsledků zeměměřických činností, činnosti podléhající ověřování, druhy úředního oprávnění, náležitosti ověření.
  15. Udělení, zánik a odejmutí úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností, práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním.
  16. Právní předpisy, které upravují občanské právo, správní právo, stavební právo, správu území a správní orgány. Základní obsah těchto předpisů.
  17. Územní plánování, ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, týkající se stavebního a kolaudačního řízení a dělení a scelování pozemků.
  18. Územní řízení (umisťování staveb, účastníci územního řízení, podklady a náležitosti územního rozhodnutí).
  19. Stavební řízení (účastníci stavebního řízení, podklady a náležitosti stavebního povolení, povolení stavebních úprav).
  20. Dokumentace skutečného provedení stavby.
  21. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu.
  22. Základní ustanovení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
  23. Odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

  Zvláštní část zkoušky

  pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. pro ověřování: geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku.
  1. Stabilní katastr.
  2. Pozemkový katastr ČSR.
  3. Jednotná evidence půdy.
  4. Evidence nemovitostí.
  5. Technickohospodářské mapování.
  6. Základní mapa ČSSR velkého měřítka.
  7. Katastrální operát. Formy katastrální mapy.
  8. Zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem.
  9. Způsoby obnovy katastrálního operátu.
  10. Zjednodušená evidence parcel a její zrušení.
  11. Zjišťování průběhu hranic.
  12. Digitalizace katastru nemovitostí.
  13. Údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám katastru nemovitostí, vedení a aktualizace BPEJ.
  14. Informační systém katastru nemovitostí.
  15. Výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.
  16. Tvorba a číslování parcel.
  17. Zaměřování změn. Zobrazení změny v katastrální mapě. Číslování bodů.
  18. Změny údajů o nemovitostech.
  19. Oprava chyb v katastrálním operátu.
  20. Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole.
  21. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy.
  22. Obnova katastrálního operátu mapováním; etapy tvorby DKM.
  23. Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací.
  24. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
  25. Podklady pro zpracování návrhu pozemkové úpravy. Provádění pozemkových úprav.
  26. Výsledný elaborát pro obnovu katastrálního operátu.
  27. Účel a použití geometrického plánu. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu.
  28. Zeměměřické činnosti v terénu při vyhotovení geometrického plánu.
  29. Přílohy geometrického plánu (ZPMZ).
  30. Obsah a náležitosti geometrického plánu.
  31. Ověření geometrického plánu a potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem.
  32. Upřesněný přídělový plán.
  33. Vytyčování hranic pozemků.
  34. Státní mapová díla velkého měřítka na našem státním území; specifika jednotlivých druhů.
  35. Měřická síť.
  36. Metody podrobného měření; principy, vhodnost použití, požadavky na přesnost měření.
  37. Měřické náčrty a zápisníky podrobného měření.
  38. Výpočet souřadnic, mezní odchylky.
  39. Výsledný elaborát geodetického nebo fotogrammetrického podrobného měření.
  40. Kódy charakteristiky kvality.
  41. Ověření přesnosti určení souřadnic podrobných bodů.
  42. Posouzení přesnosti zobrazení podrobných bodů.
  43. Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek a příslušné doklady.
  44. Geocentrické referenční systémy WGS84, ITRS a ETRS, význam a použití.
  45. Referenční systémy používané na území ČR (S-JTSK, S52, S42, S42/83), základní charakteristika a použití.
  46. Geodetické základy polohové, technické požadavky na body polohového pole (stabilizace, orientace, zajištění, údaje o geodetických bodech, požadovaná přesnost jednotlivých typů bodů).
  47. Měřické metody určování polohy bodových polí.

  Zvláštní část zkoušky

  pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. pro ověřování:
  dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru.

  1. Katastrální operát. Formy katastrální mapy.
  2. Zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem.
  3. Způsoby obnovy katastrálního operátu.
  4. Zjednodušená evidence parcel a její zrušení.
  5. Zjišťování průběhu hranic.
  6. Digitalizace katastru nemovitostí.
  7. Údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám katastru nemovitostí, vedení a aktualizace BPEJ.
  8. Informační systém katastru nemovitostí.
  9. Výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací.
  10. Zeměměřické činnosti při vedení katastru nemovitostí.
  11. Změny údajů o nemovitostech.
  12. Oprava chyb v katastrálním operátu.
  13. Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole.
  14. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy.
  15. Obnova katastrálního operátu mapováním; etapy tvorby DKM.
  16. Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací.
  17. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
  18. Tvorba a číslování parcel.
  19. Charakteristika státního mapového díla. Členění podle měřítka a účelu mapy. Základní mapy ČR.
  20. Státní mapová díla velkého měřítka na našem státním území; specifika jednotlivých druhů.
  21. Státní mapa 1:5000 – odvozená; charakteristika, význam, použití.
  22. Základní mapa ČR 1:10 000; ZABAGED.
  23. Měřická síť.
  24. Metody podrobného měření; principy, vhodnost použití, požadavky na přesnost měření.
  25. Měřické náčrty a zápisníky podrobného měření.
  26. Výpočet souřadnic, mezní odchylky.
  27. Výsledný elaborát geodetického nebo fotogrammetrického podrobného měření.
  28. Kódy charakteristiky kvality.
  29. Ověření přesnosti určení souřadnic podrobných bodů.
  30. Posouzení přesnosti zobrazení podrobných bodů.
  31. Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek a příslušné doklady.
  32. Geocentrické referenční systémy WGS84, ITRS a ETRS, význam a použití.
  33. Referenční systémy používané na území ČR (S-JTSK, S52, S42, S42/83), základní charakteristika a použití.
  34. Geodetické základy polohové, technické požadavky na body polohového pole (stabilizace, orientace, zajištění, údaje o geodetických bodech, požadovaná přesnost jednotlivých typů bodů).
  35. Geodetické základy výškové, technické požadavky na body výškového bodového pole (stabilizace, zajištění, údaje o bodech výškového bodového pole, požadovaná přesnost).
  36. Klasické metody určování polohy a orientace, založené na měření úhlů a délek (triangulace, trilaterace, polygonometrie, astronomická orientace).
  37. Technologie měření úhlů, technologie měření délek, přístroje, požadovaná přesnost.
  38. Určování polohy technologií GPS, princip geodetického využití GPS, přístroje, metody měření ve vztahu k požadované přesnosti.
  39. Určování výšek, geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek, technologie měření, přesnost. Kontrola výchozích bodů
  40. Mapové podklady pro tvorbu geografických informačních systémů. ZABAGED.
  41. Územně orientované informační systémy pro města, obce atd. na podkladě katastrálních map.

  Zvláštní část zkoušky

  pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. pro ověřování: geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení.
  1. Terminologie v inženýrské geodézii.
  2. Měřící metody ve výstavbě
  ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření –
  Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky.
  ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření –
  Část 2: Měřické značky (původně - ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných
  bodů v geodézii).
  ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření –
  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb.
  3. Vytyčování a měření
  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb.
  Část 1: Základní požadavky.
  ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb.
  Část 2: Vytyčovací odchylky.
  4. ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb.
  5. Geometrická přesnost ve výstavbě
  6. Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti
  7. Měření posunů stavebních objektů.
  8. Projekt měření a metody měření posunů stavebních objektů.
  9. Metody stanovení přesnosti měření posunů stavebních objektů.
  10. ČSN 73 0415 Geodetické body.
  11. ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy.
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky.
  12.ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.
  13.ČSN 73 3050 Zemné práce – Všeobecné ustanovenie.
  14.Měřická síť.
  15.Metody podrobného měření; principy, vhodnost použití, požadavky na přesnost měření.
  16.Měřické náčrty a zápisníky podrobného měření.
  17.Výpočet souřadnic, mezní odchylky.
  18.Výsledný elaborát geodetického nebo fotogrammetrického podrobného měření.
  19.Kódy charakteristiky kvality.
  20.Posouzení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů.
  21.Posouzení přesnosti zobrazení podrobných bodů.
  22.Rozdělení měřidel, ověřování a kalibrace měřidel a pravidla jejich používání dle zákona o metrologii a vyhlášky č. 263/2000 Sb.
  23.Základní měřicí jednotky a ostatní měřicí jednotky a jejich označování (vyhláška 264/2000 Sb.) ve vztahu k zeměměřictví.,
  24.Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek a příslušné doklady.
  25.Geocentrické referenční systémy WGS84, ITRS a ETRS, význam a použití.
  26.Referenční systémy používané na území ČR (S-JTSK, S52, S42, S42/83), základní charakteristika a použití.
  27.Geodetické základy polohové, technické požadavky na body polohového pole (stabilizace, orientace, zajištění, údaje o geodetických bodech, požadovaná přesnost jednotlivých typů bodů).
  28.Geodetické základy výškové, technické požadavky na body výškového bodového pole (stabilizace, zajištění, údaje o bodech výškového bodového pole, požadovaná přesnost).
  29.Klasické metody určování polohy a orientace, založené na měření úhlů a délek (triangulace, trilaterace, polygonometrie, astronomická orientace).
  30.Technologie měření úhlů, technologie měření délek, přístroje, požadovaná přesnost.
  31.Určování polohy technologií GPS, princip geodetického využití GPS, přístroje, metody měření ve vztahu k požadované přesnosti.
  32.Určování výšek, geometrická nivelace, trigonometrické určování výšek, technologie měření, přesnost.
  33.Rozdělení staveb podle jejich rozměrů s definováním vytyčení jejich prostorové polohy.
  34.Nezbytná součást projektu primárního systému (vytyčovací – měřická - síť) a sekundárního systému (vytyčení charakteristických bodů a hlavních bodů).
  35.Definování druhů bodových polí, na které lze navázat vytyčovací práce.
  36.Vyznačování vytyčovacích odchylek.
  37.Způsob provedení vytyčovacích značek (přesnost, stabilita, trvanlivost).
  38.Rozbor přesnosti vytyčovacích prací (před měřením, při měření a po měření).
  39.Kontrolní měření z hlediska stanovení přesnosti kontroly geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a tvaru a polohy a orientace konstrukcí objektů během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci.
  40.ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy – Kontrolní měření geometrických parametrů jeřábových drah.
  41.Hodnocení geodetických podkladů pro projektování (druhy mapových podkladů, podélné profily a příčné řezy), předávaný výsledný elaborát.
  42.Ochranná pásma jednotlivých druhů staveb.
  43.Metody polohového a výškového zaměření stavby nebo technologického
  zařízení – dokumentace skutečného provedení stavby.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.01.2008
  ID článku: 2713              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK