[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2008

Resort ČÚZK

 • Přehled základních zkušebních otázek
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Novela katastrálního zákona
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Geodézie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Kartografie

 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • SHOCart prodán?
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • TourMap 2008

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Práce v zahraničí z první ruky

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze KOKEŠe a PROLANDu
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 8.55
 • Nové verze produktů GISoft

  Různé

 • Zemřel profesor Kabeláč
 • V Kobylisích nalezen liniový laser
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů

  Školství

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  Internet

 • Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
 • Katastr na internetu v televizi
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí

  Historie

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Přečtěte si

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace

  Zajímavosti

  Z domova

 • WORKSHOP 2008
 • Zemřel profesor Kabeláč
 • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
 • 10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
 • Odborný seminář o INSPIRE
 • Rozhovor s jednatelem kartografické společnosti SHOCart
 • TourMap 2008
 • Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Nové verze produktů GISoft

  Ze zahraničí

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Práce v zahraničí z první ruky
 • In memoriam – Jean Marie Becker (1935 - 2007) velký přítel českých a moravských geodetů
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

  ČSGK

 • Geodetické základy – historický prehľad a další publikace
 • Zemřel ing. Ivan Podhorský

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury

  Seznam předpisů a doporučené odborné literatury


  /1/ Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /2/ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /3/ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  /4/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon
  /5/ Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  /6/ Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
  /7/ Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /8/ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
  /9/ Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /10/ Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /11/ Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  /12/ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
  /13/ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona pozdějších předpisů
  /14/ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
  /15/ Zákon ČNR č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
  /16/ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  /17/ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  /18/ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /19/ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /20/ Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /21/ Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů
  /22/ Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  /23/ Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
  /24/ Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /25/ Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  /26/ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  /27/ Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  /28/ Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  /29/ Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  /30/ Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  /31/ Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  /33/ Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.
  /34/ Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb.
  /35/ Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
  /36/ Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /37/ Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
  /38/ Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
  /39/ ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
  /40/ ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
  /41/ ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb
  /42/ ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
  /43/ ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
  /44/ ČSN 73 0415 Geodetické body
  /45/ ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
  /46/ ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
  /47/ ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
  /48/ ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenie
  /49/ ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
  /50/ ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek
  /51/ ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví
  /52/ ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřicích přístrojů –
  Část 2: Měřická pásma
  Část 7: Přístroje používané při vytyčování
  Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m
  /53/ ČSN ISO 17123-1 Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů –
  Část 1: Teorie
  Část 2: Nivelační přístroje
  Část 3: Teodolity
  Část 4: Elektrooptické dálkoměry
  Část 5: Elektronické tachymetry
  Část 6: Rotační lasery
  Část 7: Optické provažovací přístroje
  /54/ ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti –
  Část 3: Pozemní stavební objekty
  Část 4: Liniové stavební objekty
  Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
  Část 6: Statistická analýza a přejímka
  /55/ ČSN ISO 7078 (73 0230) Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování –
  Slovník a vysvětlivky
  /56/ ČSN ISO 4463 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě–Vytyčování a měření –
  Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
  Část 2: Měřické značky
  Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
  /57/ ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení
  /58/ ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti
  /59/ ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení
  /60/ ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
  /61/ ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti – Část 1: Základní ustanovení
  /62/ ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
  /63/ Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. listopadu 1999 ČÚZK č.j. 5270/1999-22
  /64/ Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 30. dubna 1997 ČUZK č.j. 21/1997-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 1998 č.j. 5239/1998-23
  /65/ Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení ze dne 21. prosince 1998, ČÚZK č.j. 5238/1998-23, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2421/2004-22
  /66/ Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK ze dne 25.6.2004, ČÚZK č.j. 1015/2004-22
  /67/ Pravidla pro poskytování údajů o bodech základních bodových polí, pro poskytování a užití státních mapových děl a údajů z dokumentačních fondů jejich tvorby a pro poskytování dalších výsledků zeměměřických činností ze dne 21. 5. 2001 ČÚZK č.j. 1698/2001-22, ve znění dodatku č. 1 č.j. 4796/2001-22 ze dne 6.9.2001, dodatku č. 2 č.j. 182/2002-22 ze dne 10.1.2002, dodatku č. 3 č.j. 3834/2003-22 ze dne 5.9.2003, dodatku č. 4 č.j. 6338/2003-22 ze dne 19.12.2003 a dodatku č. 5 č.j. 3504/2004-22 ze dne 15.6.2004, dodatku č. 6 č.j. 619/2005-22 ze dne 14.2.2005
  /68/ Pokyny č. 30 ČÚZK ze dne 25.2.2004 č.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření u geometrických plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou podrobné body určovány v S-JTSK povinně, ve znění dodatku č. 1 č.j. 5415/2004-22 ze dne 4.10.2004, dodatku č. 2 č.j. 3333/2005-22 ze dne 26.7.2005
  /69/ Pokyny č. 32 ČÚZK ze dne 28.4.2004 č.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí, ve znění dodatku č. 1 č.j. 613/2005-22 ze dne 15.2.2005, dodatku č. 2 č.j. 1503/2005-22 ze dne 8.3.2005 a dodatku č. 3 č.j. 1223/2006-22 ze dne 7.4.2006
  /70/ Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ze dne 23.5.1997 ČÚZK č.j. 2112/1997-22, ve znění dodatků č. 1 č.j. 1131/1998-22 a č.2 č.j. 2086/1998-22
  /71/ Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky ze dne 6. 12. 2002 ČÚZK č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003, dodatku č. 2 č.j. 5156/2003-24 ze dne 18.11.2003, dodatku č. 3 č.j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004, dodatku č. 4 č.j. 4927/2004-24 ze dne 6.10.2004, dodatku č. 5 č.j. 971/2006-24 ze dne 10.3.2006 a dodatku č. 6 č.j. 3463/2006-24 ze dne 15.8.2006
  /72/ Instrukce A pro katastrální měřické práce a Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A č. 74 000/31-III/6 ministerstva financí
  /73/ Směrnice pro technickohospodářské mapování ze dne 26.6.1969 ČÚGK č. 2500/1969-2 (reg. v částce 27/1969 Sb.)
  /74/ Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka ze dne 2. července 1981 ČÚGK č. 2600/1981-22
  /75/ Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ze dne 14. srpna 2001, ČÚZK, č.j.: 4571/2001-23
  /76/ Kostelecký, J.: Referenční souřadnicové systémy ICRS, ITRS a ETRS-89, jejich definice a realizace. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), č. 10, 1998, p. 213-223
  /77/ Kostelecký, J. - Cimbálník, M.: Převod souřadnic mezi S-JTSK a ETRS-89. Geodetický a kartografický obzor, 42, č. 2, 1996, p. 23-31
  /78/ Kostelecký, j.: K převodu výsledků měření aparaturami GPS do souřadnicového systému S-JTSK. Geodetický a kartografický obzor, 37, 1993, p.133-138
  /79/ Novotný, F.: Nauka o rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na království české, Praha 1896, 1911
  /80/ Mašek, F.: Pozemkový katastr, Praha, ministerstvo financí 1948
  /81/ Cimbálník, M. - Mervart, L.: Vyšší geodézie 1, Vydavatelství ČVUT, 1997
  /82/ Mervart, L. - Cimbálník, M.: Vyšší geodézie 2, Vydavatelství ČVUT, 1997
  /83/ Geodetické referenční systémy v České republice, VÚGTK a VZÚ Praha, Praha 1998
  /84/ Provázek, J.: Vývoj polohových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 2000
  /85/ Hrabě, A. - Beneš, F.: Vývoj výškových základů na území České republiky, Zeměměřický úřad, Praha 1997
  /86/ Kliment, V.: Základy práva, VÚGTK 1998
  /87/ Kliment, V.: Věcná práva a katastr nemovitostí, VÚGTK 2001
  /88/ Bumba, K.: Geometrický plán, Linde, Praha 1999
  /89/ Kuba, B. – Olivová, K.: Katastr nemovitostí. Linde, Praha 2005
  /90/ Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, Praha 2001
  /91/ Vrcha, P.: Katastrální (a související) judikatura, Linde, Praha 2001
  /92/ Huml, M. – Michal, J.: Mapování 10, scriptum, ČVUT 2001

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.01.2008
  ID článku: 2714              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK